1407/2007

Given i Helsingfors den 19 december 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som skall uppbäras för landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådana dessa paragrafer lyder, den förstnämnda i lag 348/1994 och den sistnämnda i lag 495/2005:

1 §
Offentligrättsliga prestationer för vilka en avgift tas ut som avviker från självkostnadsvärdet

I landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd tas 100 euro ut i handläggningsavgift för ändringssökande.

När en extraordinär ändringsansökan avslås är handläggningsavgiften 50 euro.

Handläggningsavgift tas inte ut

1) i ärenden som gäller betalningslättnader för krediter, frivillig skuldsanering eller avstående från statens regressanspråk,

2) i ärenden där följden av besvärsnämndens beslut är att ett stöd blir större, i sådana fall där stödet ska betalas i sin helhet eller till fullt belopp med stöd av förordningar som gäller EU:s gemensamma jordbrukspolitik, eller då ökningen av något annat stöd konstateras bero på omständigheter som sökanden inte kan inverka på,

3) i fråga om beslut som meddelas med stöd av växtskyddslagen (1203/1994) eller lagen om djursjukdomar (55/1980) eller beslut i ärenden som ansluter sig till miljövård eller skydd av arbetsmiljön och är viktiga med avseende på det allmänna intresset,

4) i fråga om beslut som meddelas om yrkande på rättelse av handläggningsavgift,

5) i ärenden som gäller förbud av eller avbrott i verkställighet, eller

6) i ärenden där beslutshandlingen är avgiftsfri enligt vad som bestäms någon annanstans i lag.

Handläggningsavgift tas inte heller ut om ändringsansökan inte prövas eller om den förfaller eller ärendet utan att materiella frågor ens delvis avgjorts återförvisas till en lägre myndighet för avgörande eller överförs till behörig myndighet. Handläggningsavgift tas inte ut heller om en extraordinär ändringsansökan godkänns.

2 §
En offentligrättslig prestation för vilken en avgift tas ut som motsvarar självkostnadsvärdet

För intyg som på begäran utfärdas som ett separat dokument eller skrivs in i ett dokument som visats upp för en myndighet tas det ut en avgift om 10 euro.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Utredningar som utförs på beställning är prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder.

Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd beslutar, med beaktande av vad som bestäms i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om avgifter som tas ut för sådant framtagande av uppgifter som avses i 34 § 2 mom. i nämnda lag och för utlämnande av sådana kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i nämnda lag.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och gäller till och med den 31 december 2009.

Handläggningsavgifter enligt denna förordning tas ut för ändringsansökningar som avgjorts under förordningens giltighetstid och för övriga prestationer som beställts under förordningens giltighetstid.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 20 december 2004 om avgifter som skall uppbäras för landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds prestationer (1268/2004).

Helsingfors den 19 december 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Sinikka Silén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.