1406/2007

Given i Helsingfors den 19 december 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för arbetskrafts- och näringscentralernas landsbygdsavdelningars prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådana dessa paragrafer lyder, den förstnämnda i lag 348/1994 och den sistnämnda i lag 495/2005:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Arbetskrafts- och näringscentralernas landsbygdsavdelningar tar ut fasta avgifter för följande prestationer:

1) beslut om tillstånd att få använda fångstplats enligt 6 § 3 mom. i lagen om fiske (286/1982) samt tillstånd till avvikelse enligt 7 § i jord- och skogsbruksministeriets beslut om förebyggandet av spridningen av furunkulos hos laxfiskar (1086/1998), 90 euro,

2) beslut om begränsning eller förbud enligt 11 § i lagen om fiske, 300 euro,

3) tillstånd till husbehovs- och fritidsfiske enligt 6 § 3 mom. i lagen om fiske, 10 euro,

4) fastställande av stadgarna för delägarlag enligt 18 § i lagen om samfälligheter (758/1989), per delägarlag 90 euro och beslut att inte fastställa stadgarna, 40 euro,

5) övervakarmärke och övervakarkort för fiskeövervakare enligt 47 § 3 mom. i förordningen om fiske (1116/1982), 5 euro,

6) samtycke till befrielse från panträtt, dock inte sådan som direkt föranleds av statens köp av tillskottsområde, 90 euro,

7) överlåtelsetillstånd enligt renhushållningslagen (161/1990) och annan motsvarande lagstiftning, 60 euro, samt

8) intyg som skrivs in i ett dokument eller ges separat, 10 euro.

2 §
Offentligrättsliga prestationer för vilka tas ut avgifter som grundar sig på den tid som åtgår

Landsbygdsavdelningen tar dessutom ut avgifter som grundar sig på den tid som åtgår (38 euro/timme) för följande prestationer:

1) utlåtande enligt 25 kap. 8 § i ärvdabalken (40/1965),

2) beslut om tillstånd till utplantering enligt 121 § i lagen om fiske,

3) beslut om tillstånd enligt 25 § 3 mom., 37 § 1 mom. och 38 § i lagen om fiske, samt

4) godkännande av planer för uppfyllande av kontroll- och åtgärdsförpliktelser i anslutning till tillstånd enligt vattenlagen (264/1961) och miljöskyddslagen (86/2000), om inte staten är tillståndshavare.

Utöver de avgifter som avses i 1 mom. tas det ut ersättning för resekostnader som hänför sig till utförandet av prestationen.

3 §
Offentligrättsliga prestationer för vilka en avgift tas ut som avviker från självkostnadsvärdet

För ett beslut som föranleds av yrkande på rättälse av den kommunala landsbygdsnäringsmyndighetens beslut tar landsbygdsavdelningen ut en avgift om 40 euro. Om beslutet ändras till fördel för den som söker rättelse tas avgiften inte ut.

4 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Avgiftsbelagda prestationer som landsbygdsavdelningen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är:

1) värderingsuppgifter rörande fastigheter och fiskeri vilka utförts på beställning,

2) informationsmaterial samt informationsprodukter och informationstjänster som grundar sig därpå,

3) undersökningar, utredningar och publikationer,

4) utbildningstjänster, samt

5) övriga prestationer som är jämförbara med de ovan nämnda och som grundar sig på en beställning.

Arbetskrafts- och näringscentralen beslutar, med beaktande av vad som bestäms i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om avgifter som tas ut för sådant framtagande av uppgifter som avses i 34 § 2 mom. i nämnda lag och för utlämnande av sådana kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i nämnda lag.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och gäller till och med den 31 december 2009.

Avgifter enligt denna förordning tas ut för prestationer som beställts under förordningens giltighetstid.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 20 december 2004 om arbetskrafts- och näringscentralernas landsbygdsavdelningars avgiftsbelagda prestationer (1269/2004).

Helsingfors den 19 december 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Sinikka Silén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.