1405/2007

Given i Helsingfors den 19 december 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 14 december 2006 om jord- och skogsbruksministeriets avgiftsbelagda prestationer (1183/2006) 1 § som följer:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Jord- och skogsbruksministeriets beslut, intyg och andra offentligrättsliga prestationer som det tas ut fasta avgifter för är prestationer som uppräknas i den bifogade avgiftstabellen.

Jord- och skogsbruksministeriets prestationer som det tas ut avgifter för som grundar sig på den tid som åtgår (65 euro/timme) är

1) godkännande av planer för uppfyllande av fiskeriekonomiska kontroll- och åtgärdsförpliktelser som anknyter till tillstånd enligt vattenlagen (264/1961) och miljöskyddslagen (86/2000), om inte staten är tillståndshavare,

2) importlicens enligt 94 § i lagen om fiske (286/1982), samt

4) tillstånd gällande spridning av växtskyddsmedel från luften.

Den avgift som ska tas ut för behandling av ansökningar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser är minst 2 500 euro. Om behandlingen av ansökan förutsätter mera arbetstid än i genomsnitt fastställs avgiften enligt de verkliga arbetstimmarna (65 euro/timme), dock så att avgiften är högst 25 000 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 19 december 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Sinikka Silén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.