1404/2007

Given i Helsingfors den 20 december 2007

Statsrådets förordning om Folkpensionsanstaltens uppgifter vid verkställigheten av vissa bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 samt i överenskommelser om social trygghet eller sjukvård

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 15 kap. 16 § 1 mom. och 16 a § 1 och 2 mom. i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004), sådana de lyder i lag 1203/2007:

1 §

I 15 kap. 16 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004) ingår bestämmelser om Folkpensionsanstaltens uppgifter vid verkställigheten av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, samt andra överenskommelser om social trygghet eller sjukvård. När det är fråga om ett sådant tillstånd för en patient att bege sig till en annan medlemsstat för att få vård som omfattas av sjukvårdsdistriktets behörighet, hör uppgifterna i anslutning till ersättning av kostnaderna dock till sjukvårdsdistriktet. Folkpensionsanstalten kan i sådana situationer sköta de uppgifter som har samband med ersättningarna på uppdrag av sjukvårdsdistriktet.

2 §

Enheter som tillhandahåller offentliga hälsovårdstjänster ska lämna Folkpensionsanstalten en utredning över kostnaderna för sjukvårds- eller moderskapsförmåner som givits med stöd av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 eller överenskommelserna om social trygghet eller sjukvård. Utredningen ska lämnas till Folkpensionsanstalten senast inom 12 månader efter utgången av den månad då kostnaderna uppstått, om inte något annat följer av särskilda skäl. Enheter som tillhandahåller offentliga hälsovårdstjänster ska lämna Folkpensionsanstalten en utredning över att patienten har visat att han eller hon har rätt till vård med ett europeiskt sjukvårdskort eller annat intyg.

Folkpensionsanstalten ersätter enheter som tillhandahåller offentliga hälsovårdstjänster för deras kostnader senast inom ett år efter utgången av det halvår då utredningen över kostnaderna har lämnats till Folkpensionsanstalten.

Folkpensionsanstalten och enheter som tillhandahåller offentliga hälsovårdstjänster underrättar på överenskommet sätt Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto ― Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund ry om sådana kostnader där uppgifterna i anslutning till ersättningarna sköts av förbundet.

3 §

Staten överför till Folkpensionsanstalten de medel som behövs för betalning av ersättning till enheter som tillhandahåller offentliga hälsovårdstjänster och till behöriga institutioner i andra medlemsstater på basis av en utredning som Folkpensionsanstalten har lagt fram minst en månad innan betalningen förfaller. Folkpensionsanstalten redovisar motsvarande ersättningar som den mottagit av en annan medlemsstat direkt till staten.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 30 december 2004 om folkpensionsanstaltens uppgifter vid verkställigheten av vissa bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 (1339/2004).

Helsingfors den 20 december 2007

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Regeringssekreterare
Virpi Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.