1402/2007

Given i Helsingfors den 20 december 2007

Statsrådets förordning om ändring av 3 och 8 § i förordningen om tillämpningen av vissa stadganden i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen av den 31 december 1985 om tillämpningen av vissa stadganden i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (1117/1985) 3 § 4 och 6 mom. samt 8 § 1 mom.,

sådana de lyder, 3 § 4 mom. och 8 § 1 mom. i förordning 1226/1993 och 3 § 6 mom. i förordning 172/1997, som följer:

3 §

En skadad eller insjuknad kan byta ut sin anstaltsrehabiliteringsperiod på fyra veckor mot en dagrehabiliteringsperiod på högst 20 dagar eller en vårdserie på högst 24 gånger inom någon annan öppen rehabilitering. En skadad eller insjuknad kan byta ut sin anstaltsrehabiliteringsperiod på två veckor mot en dagrehabiliteringsperiod på högst 10 dagar eller en vårdserie på högst 20 gånger inom någon annan öppen rehabilitering.


Ersätts en skadad eller insjuknad med stöd av 2 mom. för anstaltsrehabilitering för högst fyra veckor per år, kan han dela sin rehabiliteringsperiod med sin make så att maken genomgår rehabilitering under minst sju och högst 14 dygn. Ersätts en skadad eller insjuknad med stöd av 3 mom. för anstaltsrehabilitering för högst två veckor per år, kan han dela sin rehabiliteringsperiod med sin make så att maken genomgår rehabilitering under högst sju dygn. En skadad eller insjuknad kan dela en i 4 mom. avsedd dagrehabiliteringsperiod på 20 dagar med sin make så att maken genomgår dagrehabilitering under högst 10 dagar, och en dagrehabiliteringsperiod på 10 dagar så att maken får dagrehabilitering under högst fem dagar. En skadad eller insjuknad kan dela en sådan vårdserie inom någon annan öppen rehabilitering som avses i 4 mom. med sin make så att maken av en vårdserie som omfattar högst 24 gånger får en vårdserie på högst 12 dagar, och av en vårdserie som omfattar högst 20 gånger en vårdserie på högst 10 gånger. För att rehabiliteringsperioden ska delas krävs att den skadade eller insjuknade har fyllt eller fyller 65 år senast under det kalenderår då rehabiliteringsperioden börjar.

8 §

För hemservice enligt 9 § 1 mom. i socialvårdsförordningen, boendeservice enligt 10 § i samma förordning och närståendevård enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) ersätts kommunen eller samkommunen enligt de grunder som föreskrivs i denna paragraf.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 20 december 2007

Omsorgsminister
Paula Risikko

Äldre regeringssekreterare
Anne-Marie Brisson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.