1399/2007

Given i Helsingfors den 21 december 2007

Lag om ändring av 6 och 17 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 maj 1948 om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) 6 § 5 mom. och 17 §, sådana de lyder, 6 § 5 mom. i lag 990/2006 och 17 § i lag 536/2001, som följer:

6 §

I enlighet med vad som bestäms genom förordning av statsrådet ersätts såsom sjukvård även periodisk läkarundersökning, rehabilitering som avser återställande eller bevarande av arbets- eller funktionsförmågan samt vård eller deltidsvård på anstalt. Till en skadad eller insjuknad vars invaliditetsgrad är minst 25 procent kan ersättning betalas för vård eller deltidsvård på anstalt även då behovet därav beror på annan skada eller sjukdom än den som ersätts. Under samma förutsättningar kan till en skadad eller insjuknad vars invaliditetsgrad är 20 procent betalas ersättning för vård på anstalt för högst tio veckor per år eller deltidsvård på anstalt för högst 70 dagar per år, dock inte för sådan av kommun eller samkommun anordnad anstaltsvård som avses i 24 § i socialvårdslagen, sådan vård på vårdplats som försiggår dygnet runt för vilken avgift kunde tas ut enligt patientens betalningsförmåga eller sådan på vårdplats given kortvarig vård vars huvudsakliga ändamål är medicinsk rehabilitering. Dessutom kan ersättning för rehabilitering, även om behovet därav inte beror på skada eller sjukdom som ersätts, betalas till en skadad eller insjuknad vars invaliditetsgrad är minst 10 procent.


17 §

Har en kroppsskada eller sjukdom lett till döden eller var den skadades eller insjuknades invaliditetsgrad vid hans död minst 20 procent, betalas i begravningshjälp 1 599,65 euro till den avlidnes dödsbo. Om andra än dödsboets medel har använts till begravningskostnaderna kan begravningshjälp betalas till den som svarat för begravningskostnaderna, dock så att det totala beloppet av begravningshjälp inte överskrider beloppet enligt denna paragraf.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 102/2007
ShUB 25/2007
RSv 118/2007

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.