1388/2007

Given i Helsingfors den 21 december 2007

Lag om ändring av lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994) 11 §, 16 § 1 mom., 17 § 1 mom., 20 § och 27 § 4 mom.,

sådana de lyder, 11 § i lagarna 345/2004 och 792/2007, 16 § 1 mom. i lag 408/2005, 17 § 1 mom. och 20 § i nämnda lag 345/2004 samt 27 § 4 mom. i lag 734/2001, samt

fogas till 25 §, sådan den lyder i lag 1099/2000 och i nämnda lag 345/2004, nya 4―6 mom. som följer:

11 §
Studiepenningens belopp

Om inte något annat följer av 3 eller 4 mom. eller av 17, 19 eller 20―22 § är studiepenningen per månad

1) för en studerande som bor hos sin förälder 55 euro i högskolor och 38 euro i andra läroanstalter, om den studerande är yngre än 20 år, samt 122 euro i högskolor och 80 euro i andra läroanstalter, om den studerande har fyllt 20 år,

2) för en studerande som bor någon annanstans än hos sin förälder 145 euro i högskolor och 100 euro i andra läroanstalter, om den studerande är yngre än 18 år,

3) för en studerande som bor någon annanstans än hos sin förälder 298 euro i högskolor och 246 euro i andra läroanstalter, om den studerande har fyllt 18 år,

4) för en studerande som är gift eller underhållsskyldig 298 euro i högskolor och 246 euro i andra läroanstalter.

Om en studerande bor i en bostad som han eller hon hyr av sin förälder eller som ägs av föräldern och den finns i samma fastighet som förälderns stadigvarande bostad, beviljas studiepenning till samma belopp som till en studerande som bor hos sin förälder.

Om föräldrarnas sammanlagda nettoförvärvs- och nettokapitalinkomster enligt 30 § i inkomstskattelagen (1535/1992) är högst 20 700 euro per år, kan studiepenningen höjas enligt följande:

1) en studiepenning på 55 euro med högst 75 euro,

2) en studiepenning på 38 euro med högst 58 euro,

3) en studiepenning på 122 euro med högst 145 euro,

4) en studiepenning på 80 euro med högst 100 euro,

5) en studiepenning på 145 euro med högst 145 euro,

6) en studiepenning på 100 euro med högst 100 euro.

Höjningen minskas med 10 procent för varje helt belopp av 2 070 euro som överskrider inkomstgränsen. Om det sammanlagda beloppet av de inkomster som avses i 3 mom. överstiger 39 000 euro, betalas ingen höjning.

Rätten till åldersrelaterad högre studiepenning enligt 1 mom. 1 eller 3 punkten uppkommer vid ingången av den månad då stödtagaren uppnår den ålder som anges i punkten i fråga.

16 §
Statsborgens storlek

Beloppet av statsborgen för studielån per stödmånad är

1) 300 euro för en högskolestuderande och för den som får vuxenutbildningsstöd,

2) 300 euro för andra än högskolestuderande, om den studerande har fyllt 18 år, och 160 euro om den studerande inte har fyllt 18 år; rätten till högre statsborgen börjar vid ingången av den månad då den studerande fyller 18 år,

3) 440 euro för högskolestuderande som studerar utomlands och 360 euro för andra utomlands studerande.


17 §
Hur studerandens egna inkomster inverkar på studiepenningen och bostadstillägget

En studerande kan under ett kalenderår utöver studiepenning ha andra skattepliktiga inkomster och stipendier som är avsedda att trygga utkomsten till ett belopp som kallas fribelopp. Stipendier som kompletterar studiestödet och är avsedda för studerandeutbyte utomlands beaktas inte. Fribeloppet räknas så att den studerande kan ha

1) inkomster uppgående till 660 euro för varje månad för vilken han eller hon har fått studiepenning eller bostadstillägg, samt

2) inkomster uppgående till 1 970 euro för varje månad för vilken han eller hon inte har fått studiepenning eller bostadstillägg.


20 §
Beaktande av vissa inkomster och förmåner

Studiepenning beviljas inte en studerande som

1) får en genomsnittlig lön på minst 660 euro i månaden för arbetspraktik som utgör en obligatorisk del av studierna eller examen och anses som arbetspraktik på heltid samt uppfyller de allmänna villkor som ställs på framgång i studierna eller för en period med inlärning i arbetet, eller

2) från läroanstalten får ett stipendium avsett att trygga utkomsten, dagpenning för studier eller någon annan motsvarande ekonomisk förmån till ett belopp som överskrider den högsta studiepenning som beviljas för utbildningen i fråga.

Stipendier som kompletterar studiestödet och är avsedda för studerandeutbyte utomlands beaktas inte vid bedömningen av om studiepenning ska beviljas.

25 §
Justering och inställelse av studiestöd

Om en studerande utexamineras eller avbryter sina studier före den 18 dagen i månaden, indras studiestödet från början av den månad då den studerande utexaminerats eller avbrutit studierna. I andra fall indras studiestödet från början av den månad som följer efter den månad då den studerande utexaminerats eller avbrutit studierna.

Om förhållandena ändras av någon annan orsak än att den studerande avbryter studierna eller avlägger examen, justeras stödet från början av den månad under vilken de ändrade förhållandena för första gången varar minst 18 dagar.

Om ändringen av förhållandena varar en bestämd tid, justeras stödet för de månader under vilka det ändrade förhållandet varar minst 18 dagar. Om det ändrade förhållandet inte varar 18 dagar under den månad då det inleds eller upphör, men under dessa månader varar sammanlagt minst 18 dagar, justeras stödet på basis av dessa månader för en månad.

27 §
Återkrav

Om en studerandes årsinkomst enligt 17 § 1 mom. överstiger fribeloppet, återkrävs en stödmånads studiepenning och bostadstillägg för varje påbörjat överstigande belopp av 1 310 euro i kronologisk ordning med början från kalenderårets sista stödmånad. Om fribeloppet har överskridits med högst 220 euro, återkrävs dock inte stöd som betalts ut till för stort belopp. Stödtagaren ges ett förslag till beslut om återkrav av stöd som betalts ut till för stort belopp. Beslutet enligt förslaget träder i kraft, om stödtagaren inte inom den tid som reserverats för anförande av besvär skriftligen begär att ärendet ska behandlas på nytt.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Bestämmelserna i 17 och 27 § i denna lag tillämpas på studiestöd som beviljas för 2008 och tiden efter det. Lagens 11, 16 och 20 § tillämpas vid beviljande av studiestöd för tiden efter den 31 juli 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 64/2007
KuUB 8/2007
RSv 99/2007

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.