1387/2007

Given i Helsingfors den 21 december 2007

Lag om ändring av 1 kap. 8 § och 4 kap. 15 a § i tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tvångsmedelslagen av den 30 april 1987 (450/1987) 4 kap. 15 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 10/1994, samt

fogas till 1 kap. 8 § ett nytt 3 mom., i stället för det 3 mom. som upphävts genom lag 213/1995, som följer:

1 kap.

Gripande, anhållande och häktning

8 §
Häktningsförutsättningar

Den som på sannolika skäl misstänks för ett brott och som kommer att begäras utlämnad till Finland får häktas, om det för brottet föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst ett år och om det på grund av den misstänktes personliga förhållanden, antal och art på de brott som ingår i framställningen om utlämning eller andra motsvarande omständigheter finns anledning att misstänka att den misstänkte inte frivilligt kommer till Finland för lagföring.

4 kap.

Beslag

15 a §
Beslut om beslag när en främmande stat har begärt rättshjälp

Beslutet om beslag ska av den myndighet som beslutat om beslaget inom en vecka underställas tingsrätten på den ort där beslaget har verkställts. Då domstolen beslutar att fastställa beslaget ska den samtidigt utsätta en giltighetstid för beslaget. Om den myndighet som beslutat om beslaget inom denna tid framställer en begäran om saken får domstolen förlänga giltighetstiden. En domstol sombehandlar ärenden enligt 66 § 2 mom. i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (1286/2003) eller enligt 63 § 2 mom. i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga nordiska länderna (1383/2007) kan också besluta om beslag. Åklagaren ska vid behov underrätta den myndighet som tidigare behandlat beslagsärendet om beslutet om beslag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 51/2007
LaUB 8/2007
RSv 101/2007

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.