1378/2007

Given i Helsingfors den 21 december 2007

Lag om ändring av 9 och 28 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 augusti 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) 9 § 1 mom. och 28 § 5 mom.,

sådana de lyder, 9 § 1 mom. i lag 1071/2005 och 28 § 5 mom. i lag 238/2007, som följer:

9 §
Kommunens finansieringsandel av driftskostnader som gäller undervisningsverksamhet och bibliotek

Kommunens finansieringsandel av undervisningsverksamhetens och bibliotekets driftskostnader åren 2008―2011 är 58,11 procent av det belopp som fås när det belopp som beräknats enligt 2 och 3 mom. divideras med invånarantalet i landet och det på så sätt erhållna beloppet multipliceras med kommunens invånarantal.


28 §
Priset per enhet för museer, teatrar och orkestrar

I fråga om mervärdesskatt gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i 23 a § 1 och 3 mom. Priset per enhet höjs dock inte för mervärdesskattskyldiga privata sammanslutningar eller stiftelser.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Lagen tillämpas första gången när genomsnittliga priser per enhet och priser per enhet beräknas och fastställs för 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 83/2007
RP 155/2007
FvUB 13/2007
RSv 131/2007

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.