1366/2007

Given i Helsingfors den 20 december 2007

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen den 9 oktober 1992 om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992) 28 a § sådan den lyder i förordning 1386/1993 och delvis i förordning 251/2003, som följer:

28 a §
Inkomst av skog

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 27 § beaktas som inkomst av skog den enligt 7 § 3 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005) fastställda genomsnittliga årliga avkastningen för skog per hektar multiplicerad med arealen skogsmark. Från detta belopp dras av 10 procent och räntorna från skogsbruket.

Inkomsten av skog ska nedsättas på klientens yrkande, om nettopenningvärdet av den lägenhetsbestämda årliga avverkningsmöjligheten enligt skogsvårdsföreningens eller skogscentralens utlåtande är minst 10 procent lägre än inkomsten av skog. Nedsättningen motsvarar skillnaden mellan inkomsten av skog och nettopenningvärdet av den möjliga avverkningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 20 december 2007

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Anne Kumpula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.