1365/2007

Given i Helsingfors den 21 december 2007

Lag om ändring av 4 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963) 4 § 2 och 3 mom., sådana de lyder, 2 mom. i lag 1114/2005 och 3 mom. i lag 1263/2006, som följer:

4 §

Med lön avses i denna lag

1) löner, arvoden och ersättningar enligt 13 § i lagen om förskottsuppbörd på vilka förskottsinnehållning ska verkställas, arvoden till idrottsutövare, kompletteringsdagpenning som betalas av en sådan sjukkassa som avses i lagen om försäkringskassor samt betjäningsavgifter som fås på grundval av en anställning,

2) den del av utlandsarbetsinkomst enligt 77 § i inkomstskattelagen (1535/1992) som betalas i form av pengar,

3) lön enligt 4 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och ersättning enligt 3 § i nämnda lag som grundar sig på en artists eller idrottsutövares personliga verksamhet,

4) lön enligt 10 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet,

5) lön enligt 2 § i lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken och Nordiska projektexportfonden (562/1976).

Som lön betraktas likväl inte de poster som nämns i 11 kap. 2 § 4 mom. i sjukförsäkringslagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Denna lag tillämpas på arbetsgivares socialskyddsavgift som betalas på basis av löner som betalas ut den 1 januari 2008 och därefter.

RP 76/2007
ShUB 24/2007
RSv 114/2007

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.