1364/2007

Given i Helsingfors den 21 december 2007

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004) 1 kap. 4 § 8 punkten, 8 kap. 6 § 1 mom. och 9 § 2 mom., 11 kap. 2 § 3 mom. och 4 mom. 8 punkten, den finska språkdräkten i 5 § 2 mom. samt 5 § 3 mom., 6 § 3 mom. och 10 §, rubriken för 18 kap. 16 § och 18 kap. 16 § 1 mom. samt 17 § 1 mom., av dem 11 kap. 2 § 3 mom. och 4 mom. 8 punkten, rubriken för 18 kap. 16 § och 18 kap. 16 § 1 mom. samt 17 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1113/2005, som följer:

1 kap.

Lagens syfte och tillämpningsområde

4 §
Definitioner

I denna lag avses med


8) arbetspensionslagar de lagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006), och


8 kap.

Sjukdagpenning och partiell sjukdagpenning

6 §
Förmåner som utgör hinder för sjukdagpenning

Rätt till sjukdagpenning föreligger inte för en försäkrad som får

1) studiepenning enligt lagen om studiestöd (65/1994),

2) rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005),

3) rehabiliteringspenning, partiell rehabiliteringspenning eller rehabiliteringspenning som betalas som rehabiliteringsunderstöd enligt arbetspensionslagarna,

4) ersättning för inkomstbortfall med stöd av bestämmelserna om rehabilitering i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948), trafikförsäkringslagen (279/1959), lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) eller lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990),

5) ålderspension eller förtida ålderspension enligt 10 § i folkpensionslagen (568/2007) eller arbetspensionslagarna, eller arbetslöshetspension enligt 2 § i lagen om införande av folkpensionslagen (569/2007), lagen om sjömanspensioner (1290/2006), de lagar som nämns i 3 § 2 mom. 1 och 3―7 punkten i lagen om pension för arbetstagare, 28 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006), 28 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare (1273/2006), 27 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare (1281/2006) eller 14 § i lagen om införande av lagen om statens pensioner (1296/2006)

6) deltidspension enligt arbetspensionslagarna,

7) sjukpension som beviljats med stöd av 12 § 1 mom. i folkpensionslagen,

8) särskilt stöd till invandrare enligt lagen om särskilt stöd till invandrare (1192/2002).


9 §
Sjukdagpenning efter maximitiden

Med den arbetsförhetstid som avses i 1 mom. jämställs den tid för vilken den försäkrade enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner eller arbetspensionslagarna har fått rehabiliteringspenning, partiell rehabiliteringspenning eller rehabiliteringspenning som betalas som rehabiliteringsunderstöd eller ersättning för inkomstbortfall med stöd av bestämmelserna om rehabilitering i lagen om olycksfallsförsäkring, trafikförsäkringslagen eller i lagen om skada, ådragen i militärtjänst, eller den tid den försäkrade har varit arbetslös arbetssökande vid arbetskraftsbyrån eller deltagit i frivilliga studier som avses i 10 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller i en åtgärd enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002). Med arbetsförhetstid jämställs också den tid personen med stöd av 3 kap. 3 § 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa har varit berättigad till en förmån enligt nämnda lag. Den tid för vilken den försäkrade har fått sjukpension enligt 12 § 1 mom. i folkpensionslagen eller full invalidpension enligt arbetspensionslagarna ska däremot inte jämställas med den arbetsförhetstid som avses i 1 mom.


11 kap.

Beloppet av dagpenningsförmånerna

2 §
Arbetsinkomst

Som sådan lön som utgör grund för dagpenning enligt 1 mom. 1 punkten betraktas i 13 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) avsedda löner, arvoden och ersättningar på vilka förskottsinnehållning ska verkställas, arvoden till idrottsutövare, löner som avses i 4 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) och personlig ersättning till en artist eller sportutövare som avses i 3 § i den nämnda lagen, den del av utlandsarbetsinkomst enligt 77 § i inkomstskattelagen som betalas i form av pengar, kompletteringsdagpenning som betalas av en sådan sjukkassa som avses i lagen om försäkringskassor (1164/1992) samt betjäningsavgifter som fås på grundval av en anställning.

Som lön betraktas dock inte


8) föreläsnings- och föredragsarvoden, mötesarvoden och arvoden för medlemskap i förvaltningsorgan som inte grundar sig på ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande, om arbetstagares arbetspensionsavgift inte enligt de arbetspensionslagar som ska tillämpas på personen behöver betalas på grundval av arvodet,


5 §
Avdrag från arbetsinkomst av utgifter för inkomstens förvärvande

Från lön enligt 72 § i lagen om pension för arbetstagare verkställs endast det avdrag för utgifter för inkomstens förvärvande som avses i 95 § 1 mom. 1 punkten i inkomstskattelagen.

6 §
Sjuk- och föräldradagpenning samt specialvårdspenning på grundval av en föregående förmån

Sjuk- och föräldradagpenningen och specialvårdspenningen är minst lika stor som rehabiliteringspenningen, om den försäkrade under de sex månader som föregick förmånsperiodens början fått rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner. Om den försäkrade under motsvarande tid fått rehabiliteringspenning, partiell rehabiliteringspenning eller rehabiliteringspenning som betalas som rehabiliteringsunderstöd enligt arbetspensionslagarna, utgör sjuk- och föräldradagpenningen samt specialvårdspenningen minst en tjugofemtedel av månadsbeloppet av den rehabiliteringspenning som betalts till den försäkrade. Härvid beaktas dock inte den del av rehabiliteringspenningen som fastställts enligt 32 § 2 mom. i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och med vilken den överstiger det belopp av rehabiliteringspenningen som i en motsvarande situation hade fastställs enligt 32 § 1 mom. i nämnda lag eller den 10 procents förhöjning som avses i 33 § 1 mom. i nämnda lag och inte heller den 33 procents förhöjning som avses i arbetspensionslagarna.


10 §
Hur pension inverkar på föräldradagpenningens belopp

Om en försäkrad får ålderspension eller förtida ålderspension, arbetslöshetspension, full sjukpension eller full invalidpension enligt 12 § 1 mom. i folkpensionslagen, arbetspensionslagarna, trafikförsäkringslagen eller lagen om olycksfallsförsäkring, betalas minimibeloppet av föräldradagpenningen.

18 kap.

Sjukförsäkringsfonden och försäkringspremier och försäkringsavgifter

16 §
Begränsat skattskyldigas löneinkomster som grund för premien

Om en försäkrad är begränsat skattskyldig, används som grund för fastställande och betalning av sjukförsäkringens sjukvårdspremie och dagpenningspremie i fråga om löneinkomsten den lön som avses i 4 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och i fråga om den personliga ersättningen för en artist eller idrottsutövare den personliga ersättning som avses i 3 § i nämnda lag, om inte något annat följer av 18 § 2 mom.


17 §
Utlandsarbetsinkomst som grund för premien

Den del av utlandsarbetsinkomst enligt 77 § i inkomstskattelagen som betalas i form av pengar ska beaktas då det sammanlagda beloppet av den inkomst som läggs till grund för sjukförsäkringens sjukvårdspremie och dagpenningspremie fastställs, om inte något annat följer av 18 § 1 mom. Till den del av utlandsarbetsinkomsten som betalas i form av pengar hänförs inte sådana ersättningar som arbetsgivaren betalar för utgifter för arbetet till den del dessa ersättningar är skattefria enligt inkomstskattelagen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Denna lag tillämpas första gången på sjukförsäkringens sjukvårdspremie och dagpenningspremie som betalas för 2008. Förskottsinnehållningen verkställs likväl på basis av den sjukvårdspremie och dagpenningspremie som gäller vid denna lags ikraftträdande tills förskottsinnehållningsgrunderna för 2008 träder i kraft.

Denna lag tillämpas på arbetsgivares sjukförsäkringsavgift som betalas på basis av löner som betalas ut den 1 januari 2008 och därefter.

Utan hinder av 11 kap. 2 § i denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet på den arbetsinkomst som utgör grund för dagpenning, om arbetsoförmåga eller rätt till förmån uppstår före den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 76/2007
ShUB 24/2007
RSv 114/2007

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.