1362/2007

Given i Helsingfors den 21 december 2007

Lag om ändring av 16 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 26 augusti 2005 om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) 16 § 4 mom., sådant det lyder i lag 483/2007, som följer:

16 §
Grunderna för besvärsnämndens ekonomi

På revision av besvärsnämnden tillämpas det som i revisionslagen (459/2007) föreskrivs om revisors oberoende ställning, jäv och tystnadsplikt samt om entledigande av revisor och revisors avgång. Besvärsnämndens plenum väljer årligen en revisor och en revisorssuppleant, varav den ena ska vara av Centralhandelskammaren godkänd revisor (CGR) och den andra ska vara revisor inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR). Besvärsnämnden fastställer i plenum bokslutet samt beviljar förvaltningssektionen ansvarsfrihet. Besvärsnämnden ska delge Försäkringsinspektionen det fastställda bokslutet. Om bokslutet visar underskott eller överskott i förhållande till den fastställda budgeten, ska skillnaden beaktas i grunderna för den justitieförvaltningsavgift som bestäms för det följande året.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 138/2007
ShUB 19/2007
RSv 94/2007

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.