1355/2007

Given i Helsingfors den 20 december 2007

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av lagen om arbetslöshetskassor

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 22 mars 2001 om verkställighet av lagen om arbetslöshetskassor (272/2001) 4―8 §, sådana de lyder, 4―7 § i förordning 1156/2003 och 8 § delvis ändrad i nämnda förordning, som följer:

4 §

Arbetslöshetskassan ska för varje kalenderår senast vid utgången av april följande år tillställa Försäkringsinspektionen ansökan om de finansieringsandelar som avses i 7 kap. i lagen om arbetslöshetskassor. Till ansökan ska fogas arbetslöshetskassans styrelses verksamhetsberättelse och bokslutet, revisorernas yttrande samt övriga utredningar som Försäkringsinspektionen begärt.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer på framställning av Försäkringsinspektionen de finansieringsandelar som ska betalas till arbetslöshetskassorna. Ministeriet ska underrätta arbetslöshetsförsäkringsfonden om sina beslut om beloppen av finansieringsandelarna, och arbetslöshetsförsäkringsfonden ska beakta dessa beslut på det sätt som föreskrivs i 5 § vid utbetalningen av förskotten till arbetslöshetskassorna.

5 §

Då social- och hälsovårdsministeriet fastställt arbetslöshetskassans finansieringsandelar dras beloppet av överbetalda förskott av från följande års förskottsutbetalningar. Om de utbetalda förskotten understiger de fastställda finansieringsandelarna, betalas skillnaden mellan de slutliga finansieringsandelarna och de utbetalda förskotten till arbetslöshetskassan i form av en tilläggsutbetalning.

6 §

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska varje år senast den 10 november tillställa social- och hälsovårdsministeriet en beräkning av de statsandelar som ska betalas till arbetslöshetskassorna följande år. De förskott som ska betalas till arbetslöshetsförsäkringsfonden följande år fastställs på basis av arbetslöshetsförsäkringsfondens beräkning av social- och hälsovårdsministeriet som högst så stora som de anslag som har anvisats för ändamålen i statsbudgeten. Förskotten ska fastställas senast den 1 december varje år. Samtidigt fastställer ministeriet en beräkning av statens slutliga prestation för det innevarande året. Skillnaden mellan denna beräkning och de förskott på statsandelarna som staten fastställt för det innevarande året beaktas i samband med betalningen av årets sista förskottsrat eller före utgången av det innevarande året.

Social- och hälsovårdsministeriet betalar varje månad förskott till arbetslöshetsförsäkringsfonden i form av jämnstora rater, om ingenting annat följer på framställning arbetslöshetsförsäkringsfonden.

7 §

Om arbetslöshetsförsäkringsfonden har justerat förskotten i enlighet med 3 § eller om det enligt arbetslöshetsförsäkringsfondens bedömning finns behov av att justera de förskott som ska betalas till arbetslöshetskassorna, ska arbetslöshetsförsäkringsfonden göra en framställning till social- och hälsovårdsministeriet om justering av beloppet av förskotten på statsandelarna, om förändringen i de förskott som motsvarar statsandelen är avsevärd. Ministeriet kan på eget initiativ justera det förskott som ska betalas till arbetslöshetsförsäkringsfonden, om grunderna för utbetalningen av statsandelsförskottet har förändrats avsevärt.

8 §

Social- och hälsovårdsministeriet ska utan dröjsmål efter det att besluten om arbetslöshetskassornas finansieringsandelar i enlighet med 4 § 2 mom. har tillställts arbetslöshetsförsäkringsfonden för kännedom fastställa beloppet av den statsandel som ska betalas till arbetslöshetsförsäkringsfonden.

Skillnaden mellan förskottet på den statsandel som betalts till arbetslöshetsförsäkringsfonden och den fastställda statsandelen betalas eller återbetalas före utgången av den kalendermånad som följer på fastställandet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 20 december 2007

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Regeringsråd
Esko Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.