1347/2007

Given i Helsingfors den 20 december 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådant detta lagrum lyder i lag 432/2007, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller tillämpning av de bidragssystem för djur om vilka föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, nedan rådets förordningen om gårdsstöd.

2 §
Bidrag för nötkreatur

Sådana bidrag för nötkreatur som helt finansieras av Europeiska gemenskapen är:

1) tjurbidrag,

2) bidrag för stutar (bidrag för kastrerade tjurar),

3) produktionsbidrag för dikor, samt

4) produktionsbidrag för handjur och kvigor av nötkreatur.

3 §
Administrativa dokument

En nötkreatursförteckning som med hjälp av automatisk databehandling skrivits ut ur den databas (nötdjursregistret) som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 är ett sådant administrativt dokument som avses i Europeiska gemenskapens regelverk. Som nötkreatursförteckning godkänns endast sådana förteckningar som Lantbrukets Datacentral Ab har sänt gården samt sådana utskrifter av förteckningar ur program levererade av en av Landsbygdsverket godkänd kommersiell leverantör eller ur bläddrarprogrammet för jordbrukare som har rubriken "Nötkreatursförteckning".

4 §
Begränsningar som gäller antalet tjurar och stutar per gård

Vid beviljande av tjurbidrag och bidrag för stutar tillämpas inte den övre gräns om högst 90 nötkreatur per gård som avses i artikel 123.1 i rådets förordningen om gårdsstöd.

Om det i artikel 123.8 i rådets förordningen om gårdsstöd avsedda tak (landskvot) som fastställts för Finland överskrids, riktas den proportionella minskning som skall göras enbart till de producenter för vilkas del det i ansökan eller ansökningarna angivna sammanlagda antalet bidragsberättigande tjurar och stutar i första åldersklassen överskrider 25 djur per kalenderår och gård.

5 §
Djurhållningsperiod

Den djurhållningsperiod för nötkreatur som avses i artikel 90 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1782/2003 när det gäller de stödsystem som avses i avdelning IV och IV a i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av råvaror börjar för stöd som avses i 2 § 1 och 2 punkten dagen efter den första dagen för inlämning av ansökan för den aktuella ansökningsomgången om ansökan har lämnats in innan den egentliga ansökningstiden har börjat.

6 §
Bidrag per tacka

Det minimiantal som avses i artikel 113.3 i rådets förordning om gårdsstöd för vilket bidrag per tacka kan ansökas, är tio tackor.

7 §
Uteslutning från bidragssystemen

Uteslutning från bidragssystemen gäller också den som fortsätter som producent på gården om det finns något som tyder på att produktionsarrangemangen tillämpas i syfte att kringgå beslutet om uteslutning.

8 §
Minimibelopp för bidraget

Bidrag beviljas inte om dess belopp är 50 euro eller mindre.

9 §
Förvaring av dokument

Producenten skall förvara dokument som hänför sig till ansökan om bidrag under en tid som omfattar minst det år då ansökan gjordes och tre kalenderår därefter.

Som dokument som hänför sig till bidragsansökan betraktas också nötkreatursförteckningar och djurförteckningar över fårflocken.

10 §
Sökande av ändring

Ändring i beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fattar i fråga om djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen får sökas i den ordning som föreskrivs i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 12 januari 2006 om djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen (8/2006).

Helsingfors den 20 december 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.