1342/2007

Given i Helsingfors den 21 december 2007

Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 17 augusti 2001 om Folkpensionsanstalten (731/2001) 5 § 3 punkten och 22 §,

ändras 6 § 1, 3 och 5 mom., 7 § 1 mom. 3 punkten, 13 och 14 §, 15 § 1 mom. och 18 §, av dem 13 § sådan den lyder i lag 1192/2003, samt

fogas till 9 § ett nytt 3 mom. som följer:

6 §
Styrelsen

Styrelsen har högst tio ledamöter som förordnas av fullmäktige. Styrelsens mandatperiod är tre år. Om en styrelseledamots uppgift blir vakant innan mandatperioden gått ut, ska en ny ledamot förordnas för den återstående mandatperioden. Fullmäktige förordnar ordförande och vice ordförande för styrelsen.


En person i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande hos Folkpensionsanstalten kan inte förordnas till styrelseledamot. En representant för Folkpensionsanstaltens personal har dock rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens möten.


Fullmäktige kan skilja en styrelseledamot från uppdraget under mandatperioden, om han eller hon inte längre uppfyller de krav uppdraget ställer eller har gjort sig skyldig till en allvarlig förseelse.

7 §
Styrelsens uppgifter

Styrelsen leder och utvecklar Folkpensionsanstaltens verksamhet. Styrelsen skall utöver annat


3) fastställa anstaltens arbetsordning, i vilken meddelas närmare bestämmelser om förvaltningen och om behandlingen av ärenden,


9 §
Generaldirektören och direktörerna

Generaldirektören svarar för Folkpensionsanstaltens strategiska planering samt dess operativa ledning och utveckling, för föredragningen av ärenden för styrelsen och verkställandet av styrelsens beslut, samt utarbetar en arbetsordning som styrelsen fastställer.

13 §
Pension och familjepension

Generaldirektörens, direktörernas och de övriga tjänstemännens rätt till pension och familjepension av Folkpensionsanstaltens medel bestäms enligt lagen om statens pensioner (1295/2006) och lagen om införande av lagen om statens pensioner (1296/2006). Pensioner och familjepensioner som avses i denna paragraf beviljas av Folkpensionsanstalten, som också sköter pensionsanstaltens övriga uppgifter i anslutning till dessa pensioner. Vid behandling och sökande av ändring beträffande dessa pensionsärenden iakttas i övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms i lagen om statens pensioner.

14 §
Arbetstagarens pensionsavgift

Arbetstagarens pensionsavgift för personer som är anställda hos Folkpensionsanstalten är lika stor som arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift enligt 153 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006).

Arbetsgivaren innehåller i samband med löneutbetalningen på den lön som betalas ut (arbetsinkomst) arbetstagarens pensionsavgift på det sätt som föreskrivs i 152 § i lagen om pension för arbetstagare och med stöd av den genom förordning av statsrådet. Medel som inflyter av arbetstagarens pensionsavgift redovisas till den pensionsansvarsfond som avses i 12 a § i denna lag.

Medel som består av arbetstagarens pensionsavgifter får användas till utbetalning av pensioner till ett belopp motsvarande högst den andel som inom det pensionssystem som avses i lagen om pension för arbetstagare används för utjämning av det genomsnittliga pensionsansvaret.

Vid sökande av ändring i ett ärende som gäller arbetstagarens pensionsavgift iakttas i tilllämpliga delar vad som i lagen om statens pensioner bestäms om sökande av ändring i pensionsbeslut.

15 §
Placering och placeringsplan

Vid placering av de i 12 a § avsedda folkpensions-, sjukförsäkrings- och pensionsansvarsfondernas medel ska placeringarna göras så att de tryggar säkerhet, avkastning och likviditet samt är lämpligt diversifierade och har lämplig spridning.


18 §
Revision

Vid revision av Folkpensionsanstalten iakttas i tillämpliga delar revisionslagen (459/2007).

Revisorerna förrättar årligen revision av anstalten före utgången av april året efter räkenskapsåret. Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Folkpensionsanstaltens arbetsordning som fastställts av Folkpensionsanstaltens fullmäktige och som gäller när denna lag träder i kraft tilllämpas tills den arbetsordning som avses i 7 § har trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 135/2007
ShUB 29/2007
RSv 134/2007

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.