1327/2007

Given i Helsingfors den 21 december 2007

Lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) 137 och 137 a §, av dem 137 a § sådan den lyder i lag 628/2003,

ändras 18 § 1 mom. samt 38 och 136 §, av dem 38 § sådan den lyder i lag 70/2007, samt

fogas till 18 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 47/2005, en ny 13 a-punkt samt till lagen en ny 36 a § som följer:

18 §
Skyldigheter för företag med betydande marknadsinflytande

Kommunikationsverket ska genom sitt beslut ålägga företag med betydande marknadsinflytande de skyldigheter som avses i 2 mom., om dessa behövs för att undanröja konkurrenshinder eller främja konkurrensen. Skyldigheterna ska stå i rätt proportion till det mål som eftersträvas. Vid införandet av en skyldighet ska särskilt beaktas

1) nyttjanderättens tekniska och ekonomiska ändamålsenlighet med hänsyn till utvecklingsgraden på marknaden och arten av nyttjanderätten,

2) nyttjanderättens genomförbarhet med hänsyn till den tillgängliga kapaciteten,

3) krav i anslutning till datasekretess och dataskydd,

4) investeringar som gjorts och risker som tagits av ett företag med betydande marknadsinflytande,

5) behovet att trygga konkurrensen på sikt,

6) relevanta immateriella rättigheter,

7) tillhandahållande av europeiska tjänster.

Företag med betydande marknadsinflytande kan under de förutsättningar och villkor som anges nedan i denna lag förpliktas att


13 a) överlåta annan skälig nyttjanderätt som har samband med ovan nämnda eller annan med ovan nämnda nyttjanderätter jämförbar nyttjanderätt till ett kommunikationsnätelement eller tillhörande funktioner så som bestäms i 36 a §,


36 a §
Skyldighet att överlåta andra nyttjanderätter

Kommunikationsverket kan genom ett beslut enligt 18 § ålägga ett teleföretag med betydande marknadsinflytande en skyldighet att till teleföretag överlåta någon annan sådan nyttjanderätt till ett kommunikationsnätelement eller tillhörande funktioner som kan anses skälig och som kan jämföras med en nyttjanderätt som avses i 23―32, 34 och 36 §.

38 §
Eget bruk eller eget rimligt framtida behov

Trots att en skyldighet införts med stöd av 23―30, 34, 36 eller 36 a § finns skyldigheten inte, om föremålet för nyttjanderätten är i teleföretagets eller ett i 26 § 3 mom. avsett företags eget bruk eller behövs för dessas eget rimliga framtida behov.

136 §
Skyldigheter för företag som använder avkodningssystem

Företag som använder avkodningssystem är skyldiga att sörja för att avkodningssystemen inte hindrar distributionen eller mottagandet av andra företags televisions- eller radioprogramutbud eller anknytande special- eller tilläggstjänster i ett digitalt televisions- eller radionät. Företag som använder avkodningssystem är vid behov skyldiga att till ett kostnadsorienterat och icke-diskriminerande pris tillhandahålla andra företag sådana tekniska tjänster som ovan nämnda distribution kräver.

Skyldighet enligt 1 mom. föreligger dock inte, om det är tekniskt oändamålsenligt eller annars oskäligt för företaget att fullgöra skyldigheten.

Företag som tillhandahåller avkodningssystem ska särredovisa den verksamhet som avses i 1 mom. från företagets övriga verksamhet.

Sådana företag som avses i 1 mom. är skyldiga att sörja för att det är möjligt att övervaka överföringen i kommunikationsnät.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 48/2007
KoUB 15/2007
RSv 122/2007
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG; EGT nr L 108, 24.4.2002, s. 7
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG; EGT nr L 108, 24.4.2002, s. 33

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.