1312/2007

Given i Helsingfors den 21 december 2007

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 21 § 1 mom., 22 § 1 mom., 73 § 1 mom. och 73 a § 1 mom.,

av dem 21 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 1486/1994 samt 22 § 1 mom. och 73 a § 1 mom. sådana de lyder i sistnämnda lag, samt

fogas till lagen nya 73 c―73 e § som följer:

21 §

Med eget bruk av en vara avses att en näringsidkare

1) tar en vara för privat konsumtion,

2) överlåter en vara utan vederlag,

3) överför eller på något annat sätt tar en vara i annan användning än sådan som enligt 10 kap. berättigar till avdrag.


22 §

Med eget bruk av en tjänst avses att en näringsidkare

1) utför, överlåter eller på något annat sätt utan vederlag tar en tjänst för sin eller personalens privata konsumtion eller i övrigt för ett ändamål som inte är rörelsemässigt,

2) utför eller på något annat sätt tar en tjänst i sådan användning för vilken avdragsbegränsningar enligt 114 § gäller,

3) på något annat sätt tar en köpt tjänst i annan användning än sådan som enligt 10 kap. berättigar till avdrag.


Allmänna stadganden
73 §

Grunden för skatt på försäljning är vederlaget utan skattens andel, om inte något annat föreskrivs i 73 c §. Med vederlag avses det mellan säljaren och köparen avtalade priset inklusive samtliga pristillägg.


73 a §

Grunden för skatten på ett gemenskapsinternt varuförvärv är vederlaget utan skattens andel, om inte något annat föreskrivs i 73 c §.


73 c §

Om vederlaget utan skattens andel är avsevärt mindre än marknadsvärdet enligt 73 e §, ska marknadsvärdet utgöra grunden för skatt på försäljning eller på gemenskapsinternt förvärv enligt 26 a § 1 mom.

Paragrafens 1 mom. tillämpas endast om

1) ett vederlag som är avsevärt mindre än marknadsvärdet beror på sådan intressegemenskap mellan säljaren och köparen som avses i 73 d §, och

2) köparen enligt 10 kap. inte har rätt att dra av hela det skattebelopp som ingår i förvärvet.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. tillämpas inte, om säljaren enligt bestämmelserna om eget bruk inte skulle vara skyldig att betala skatt när en vara eller tjänst överlåts utan vederlag.

73 d §

En sådan intressegemenskap som avses i 73 c § 2 mom. 1 punkten anses föreligga, om

1) köparen är en privatperson som genom familje- eller släktskapsförhållande hör till säljarens närmaste krets eller annars har ett nära personligt förhållande till denne,

2) köparen är en privatperson som äger en del av säljarens kapital eller om köparen står i ett i 1 punkten avsett förhållande till en sådan ägare,

3) köparen är en privatperson som ingår i säljarens personal eller deltar i ledningen eller övervakningen av säljaren eller om köparen står i ett i 1 punkten avsett förhållande till en sådan person,

4) köparen är en näringsidkare i en sådan intressegemenskap med säljaren som avses i 31 § 2 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), eller

5) köparen och säljaren annars står varandra nära på grund av ett nära personligt förhållande eller på grund av organisatoriska band, äganderättsliga band, band på grund av medlemskap, finansiella band eller juridiska band.

73 e §

Med marknadsvärde avses hela det belopp som köparen av en vara eller tjänst, i samma försäljningsled som det där försäljningen av varan eller tjänsten äger rum, i fri konkurrens, skulle få betala till en oberoende försäljare i den medlemsstat där försäljningen eller det gemenskapsinterna förvärvet beskattas för att vid den tidpunkten erhålla de ifrågavarande varorna eller tjänsterna.

Om den jämförbara försäljning som avses i 1 mom. inte kan fastställas, är marknadsvärdet

1) hela det belopp till vilket den näringsidkare som sålt varan eller tjänsten normalt säljer motsvarande varor eller tjänster och som uppgår till minst det belopp som avses i 2 punkten,

2) det belopp som avses i 74 eller 75 §, om det belopp som avses i 1 punkten saknas.

Det belopp som avses i 1 och 2 mom. inkluderar inte skattens andel.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Denna lag tillämpas när en såld vara har levererats eller en tjänst utförts, ett gemenskapsinternt varuförvärv gjorts, en vara eller en tjänst har tagits i eget bruk eller en vara har överförts från upplagringsförfarande efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 110/2007
FiUB 18/2007
RSv 97/2007
Rådets direktiv 2006/112/EG, EUT nr L 347, 11.12.2006, s. 1 (rådets direktiv 2006/69/EG; EUT-)

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.