1305/2007

Given i Helsingfors den 21 december 2007

Lag om ändring av lagen om accis på flytande bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 december 1994 om accis på flytande bränslen (1472/1994) 1, 2, 2 a och 3 §, 7 § 2 mom., 9, 9 a och 10 § samt den accistabell som utgör bilaga till lagen,

av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 901/1995, 1259/1996, 921/1997, 757/2001, 1169/2002 och 394/2004, 2 a § sådan den lyder i nämnda lag 921/1997, 3 § sådan den lyder i nämnda lag 901/1995, 9 § sådan den lyder i nämnda lagar 1259/1996, 921/1997 och 1169/2002, 9 a § sådan den lyder i nämnda lag 921/1997 och i lag 918/2001 och 10 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1259/1996 och accistabellen sådan den lyder i nämnda lag 394/2004, samt

fogas till lagen nya 2 b, 2 c, 11 a och 12 a § som följer:

1 §

För flytande bränslen och för de produkter som avses i 2 a § ska till staten betalas grundaccis och tilläggsaccis enligt denna lag.

För finansiering av utgifter som åsamkas staten av säkerhetsupplagring och av annat tryggande av försörjningsberedskapen ska till staten för flytande bränslen och de i 2 a § avsedda produkterna dessutom betalas försörjningsberedskapsavgift till den försörjningsberedskapsfond som avses i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992) enligt denna lag.

För den hjälpprodukt som tillsatts till flytande bränsle och den i 2 a § avsedda produkten ska betalas accis och försörjningsberedskapsavgift enligt samma grunder som för det bränsle till vilket hjälpprodukten har tillsatts.

2 §

I denna lag avses med

1) flytande bränsle

a) produkter som hör till varukoderna 1507―1518 i tulltariffen, om de är avsedda att användas som uppvärmnings- eller motorbränslen,

b) produkter som hör till varukoderna 2706―2710, 2711 12 och 2711 13 samt 2712―2715 i tulltariffen,

c) produkter som hör till varukoderna 2901 och 2902 i tulltariffen,

d) produkter som hör till varukod 2905 11 00 i tulltariffen och som inte är syntetiskt framställda, om de är avsedda att användas som uppvärmnings- eller motorbränslen,

e) produkter som hör till varukod 3403 i tulltariffen,

f) produkter som hör till varukod 3811 i tulltariffen,

g) produkter som hör till varukod 3817 i tulltariffen,

h) produkter som hör till varukod 3824 90 99 i tulltariffen, om de är avsedda att användas som uppvärmnings- eller motorbränslen,

2) varukod i tulltariffen nomenklaturen i kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan,

3) motorbensin bensin som hör till varukod 2710 i tulltariffen och som lämpar sig för att användas i förbränningsmotorer och vars oktantal är 75 RON eller mera, bestämt enligt ASTM D 2699- eller EN 25164-metoden,

4) reformulerad svavelfri motorbensin en produkt vars nedan nämnda egenskaper motsvarar angivna gränsvärden:

Egenskap Gränsvärde
Syrehalt 2,0 ≤O2 ≤2,7 viktprocent
Svavelhalt Högst 10 milligram per kilogram
Ångtryck:
― produkt som överlåtits till kionsumtion 1.6.―31.8., nämnda dagar medräknade Högst 70 kPa
― produkt som överlåtits till kionsumtion 1.9.―31.5., nämnda dagar medräknade Högst 90 kPa

5) dieselolja till varukod 2710 i tulltariffen hänförlig dieselolja,

6) svavelfri dieselolja till varukod 2710 i tulltariffen hänförlig dieselolja, vars svavelhalt är högst 10 milligram per kilogram,

7) flygbensin till varukod 2710 i tulltariffen hänförliga bränslen som är avsedda att användas i förbränningsmotorer i flygplan och som är bestämda enligt ASTM D 910-, ASTM D 6227- eller DEF STAN 91-90-metoden,

8) flygpetroleum till varukod 2710 i tulltariffen hänförliga bränslen som är avsedda att användas i turbin- eller dieselmotorer i flygplan och som är bestämda enligt ASTM D 1655-, ASTM D 6615-, DEF STAN 91―91-, GOST 10227- eller NATO code F-35-metoden,

9) lätt brännolja dieselolja eller dieselbrännolja som hör till varukod 2710, som lämpar sig att användas vid uppvärmning samt i arbetsmotorer och fast installerade motorer och som vid destillering enligt EN ISO 3405- eller ASTM 86- metoden ger minst 85 volymprocent destillat (inklusive förluster) vid 350 °C och har gjorts identifierbar så som föreskrivs i förordningen om accis på flytande bränslen (1547/1994); bestämmelser om användningen av lätt brännolja som bränsle i fordon och farkoster finns i bränsleavgiftslagen (1280/2003) och lagen om bränsleavgift som betalas för privata nöjesbåtar (1307/2007),

10) tung brännolja med undantag av dieselolja och lätt brännolja till varukod 2710 i tulltariffen hänförliga oljor och oljeprodukter som är avsedda för uppvärmning och som vid destillering enligt EN ISO 3405- eller ASTM D 86-metoden ger mindre än 65 volymprocent destillat (inklusive förluster) vid 250 °C eller för vilka volymprocenten inte kan bestämmas genom dessa metoder vid 250 °C,

11) biobrännolja bränsle som är framställt av biomassa och lämpar sig att användas för uppvärmning och i fast installerade dieselmotorer och i arbetsmaskiner med dieselmotor; med biomassa avses den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter från jordbruk, inklusive material av vegetabiliskt och animaliskt ursprung, fiske, skogsbruk och därmed förknippad industri, liksom den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall,

12) flytgas till varukoderna 2711 12 och 2711 13 i tulltariffen hänförliga gaser i flytande form som består av propan, butan eller blandningar av dem,

13) kolväten organiska föreningar bestående av kol och väte eller produkter som innehåller kolväteblandningar,

14) uppvärmning användning av bränslen för förbränningsändamål,

15) privat nöjesflygning när ett luftfartyg som används av en fysisk eller juridisk person som luftfartygets ägare eller den som hyr det eller som på något annat sätt fått nyttjanderätten till det används för annat än kommersiella ändamål och särskilt för andra ändamål än transport av personer eller varor eller för tillhandahållande av tjänster mot ersättning eller i en offentlig myndighets verksamhet,

16) privat fritidsbåt ett fartyg som av en fysisk eller juridisk person som äger eller hyr fartyget eller på något annat sätt fått nyttjanderätt till det används för annat än kommersiella ändamål och särskilt för andra ändamål än transport av passagerare eller varor eller tillhandahållande av tjänster mot ersättning eller i en offentlig myndighets verksamhet,

17) yrkesmässigt fiske verksamhet där idkaren får sin utkomst eller en väsentlig del av den av fiske och förädling av fångsten så att försäljningsinkomsterna av den nämnda verksamheten (totalinkomster av fiske) uppgår till minst 30 procent av det sammanlagda beloppet av fiskarens samtliga totalinkomster av näringsverksamhet, löneinkomster och övriga regelbundna totalinkomster; i fråga om en fiskare som bedriver fiske som delägare i ett bolag eller ett andelslag inräknas även den andel av bolagets eller andelslagets totalinkomster av fiske som fiskaren har rätt till i totalinkomsterna av fiske; i fråga om en fiskare som bedriver fiske i annans tjänst inräknas även de löneinkomster fiskaren får härav i totalinkomsterna av fiske; den som bedriver verksamheten ska vara antecknad i yrkesfiskarregistret, och det fiskefartyg som används för det yrkesmässiga fisket ska vara antecknat i fiskefartygsregistret, så som bestäms i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) eller med stöd av den,

18) kombinerad produktion av el och värme den under en skatteperiod av ett kraftverk utförda produktionen av el och värme för vidare utnyttjande antingen samtidigt eller var för sig.

2 a §

De flytande bränslen som inte har någon skattenivå i den accistabell som finns i bilagan ska beskattas på grundval av sitt användningsändamål enligt den skattenivå som gäller för motsvarande motor- eller uppvärmningsbränsle i accistabellen.

Utöver de i 2 § 1 punkten avsedda flytande bränslena ska även alla andra produkter som används, är avsedda att användas eller säljs som motorbränslen eller som hjälpprodukt eller tillsatsämne för motorbränsle eller som ämnen som utökar motorbränslets volym beskattas enligt skattenivån för motsvarande motorbränsle i accistabellen.

Utöver de i 2 § 1 punkten avsedda flytande bränslena ska alla andra sådana kolväten utom torv som används, är avsedda att användas eller säljs för uppvärmning beskattas enligt skattenivån för motsvarande uppvärmningsbränsle i accistabellen.

Denna paragraf tillämpas inte för gasformiga eller fasta bränslen om vilkas accisplikt det föreskrivs i lagen om accis på elström och vissa bränslen (1260/1996).

2 b §

Det tillsyns- och överföringssystem som regleras i 1 och 12 kap. i lagen om påförande av accis (1469/1994) tillämpas på följande flytande bränslen:

1) produkter som hör till varukoderna 1507―1518 i tulltariffen, om de är avsedda att användas som uppvärmnings- eller motorbränslen,

2) produkter som hör till varukoderna 2707 10, 2707 20, 2707 30 och 2707 50 i tulltariffen,

3) produkter som hör till varukoderna 2710 11―2710 19 69 i tulltariffen, men på produkter som hör till varukoderna 2710 11 21, 2710 11 25 och 2710 19 29 i tulltariffen dock endast när produkterna överförs i parti utan förpackning,

4) produkter som hör till varukod 2711 i tulltariffen med undantag för produkter som hör till varukoderna 2711 11, 2711 21 och 2711 29 i tulltariffen,

5) produkter som hör till varukod 2901 10 i tulltariffen,

6) produkter som hör till varukoderna 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 och 2902 44 i tulltariffen,

7) produkter som hör till varukod 2905 11 00 i tulltariffen och som inte är syntetiskt producerade, om de är avsedda att användas som uppvärmnings- eller motorbränslen,

8) produkter som hör till varukod 3824 90 99 i tulltariffen, om de är avsedda att användas som uppvärmnings- eller motorbränslen.

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas om tillämpning av det i 1 och 12 kap. i lagen om påförande av accis avsedda tillsyns- och överföringssystemet även på andra än i 1 mom. avsedda produkter. Dessutom kan det genom förordning av statsrådet föreskrivas att det på de produkter som avses i 1 mom., med undantag för de i accistabellen avsedda flytande bränslena, inte tillämpas de rättsakter som gäller i 12 kap. i lagen om påförande av accis avsedd överföring av produkter, om Finland och en annan medlemsstat i Europeiska gemenskapen har överenskommit därom genom ett bilateralt avtal.

2 c §

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas att de i denna lag nämnda varukoderna i tulltariffen uppdateras att motsvara gällande varukoder, under förutsättning att detta inte leder till att något flytande bränsle läggs till eller avlägsnas från att omfattas av denna lag, ej heller till att accisbeloppet ändras.

3 §

Utöver vad som föreskrivs om accisskyldighet i lagen om påförande av accis ska accis och försörjningsberedskapsavgift betalas av

1) den till vilken bränsle har överlåtits ur ett statligt säkerhetsupplag,

2) företag som bedriver handel med bränsle, för de hjälpprodukter som tillsats i bränslet,

3) den som överlåter eller använder i 2 a § avsett ersättande bränsle för ändamål som anges i nämnda paragraf.

För en i 1 mom. avsedd accisskyldig gäller i tillämpliga delar vad som i lagen om påförande av accis föreskrivs om registrerade näringsidkare, om inte annat följer av 2 b §.

7 §

Fotogen ska också göras identifierbar enligt vad som föreskrivs genom förordning av statsrådet.

9 §

Förutom vad som i lagen om påförande av accis föreskrivs är följande produkter accisfria och befriade från försörjningsberedskapsavgift:

1) bränslen som säljs, överlåts eller importeras till statens säkerhetsupplag,

2) bränslen som används som energikälla vid oljeraffineringsprocessen,

3) bränslen som används såsom råvara eller hjälpprodukt vid industriell produktion eller direkt vid första användningen då en vara tillverkas,

4) bränslen som används i fartygstrafik som drivmedel för andra fartyg än privata fritidsbåtar; bränslen för fiskefartyg är dock accisfria till den del de används för yrkesmässigt fiske i enlighet med 2 § 17 punkten,

5) bränslen som används vid elproduktion och vid idriftsättning, urdrifttagning eller upprätthållande av produktionsberedskap för separat elproduktion, med undantag för bränslen som används för ett ändamål som nämns i 5 § 2 mom. lagen om accis på elström och vissa bränslen,

6) bränslen som används som bränsle för flygtrafiken med undantag av privat nöjesflygning,

7) biobrännolja, och

8) flytgas.

9 a §

Den accisfrihet som avses i 9 § 2, 3 och 5 punkten genomförs så att accisen på produkterna återbärs till användaren på ansökan, om bränslet har använts för accisfritt ändamål av någon annan än en auktoriserad lagerhållare. Ansökan om återbäring av accisen ska göras till tullmyndigheten på den ort där produkterna använts.

Den accisfrihet som avses i 9 § 4 punkten genomförs så att accisen på det bränsle som ett fartyg förbrukat för nämnda ändamål återbärs på ansökan till den som idkar fartygstrafik. Ansökan om återbäring av accisen ska göras till tullmyndigheten på fartygets hemort. Genom förordning av statsrådet kan det utfärdas bestämmelser om de fartygstyper, fartygsgrupper eller för ett visst ändamål använda fartyg som accisfritt kan anskaffa bränsle direkt från en auktoriserad lagerhållares skattefria lager eller genom andra arrangemang.

Den accisfrihet som avses i 9 § 6 punkten genomförs så att accisen på det bränsle som ett luftfartyg förbrukat för nämnda ändamål återbärs på ansökan till den som idkar flygtrafik. Om det i luftfartyget i stället för flygbensin eller flygpetroleum har använts något annat accispliktigt bränsle betalas återbäring emellertid högst enligt ett belopp som motsvarar accisen för flygbensin eller flygpetroleum. Ansökan om återbäring ska lämnas in till tullmyndigheten på luftfartygets hemort. Genom förordning av statsrådet kan det utfärdas bestämmelser att ett visst slag av bränsle kan överlåtas accisfritt från en auktoriserad lagerhållares skattefria lager för luftfartsbruk eller att någon typ av luftfartyg, grupp av luftfartyg eller ett luftfartyg som används för ett visst ändamål accisfritt kan anskaffa bränsle direkt från en auktoriserad lagerhållares skattefria lager eller genom andra arrangemang.

Ansökan om återbäring ska avse det bränsle som använts under ett kalenderår eller separat det bränsle som använts under perioden januari―juni respektive perioden juli―december. Återbäring ska sökas inom tre år från utgången av ovan nämnda period. Återbäring förutsätter att sökanden lägger fram en tillförlitlig redogörelse för den accisfria användningen av produkterna. Återbäring betalas inte ut, om det belopp som ska återbetalas är mindre än 330 euro för andra än fiskefartyg. Närmare bestämmelser om utbetalningstidpunkten kan utfärdas genom förordning av statsrådet. Om inte något annat föreskrivs i denna lag, gäller i tillämpliga delar för accisåterbäringen vad som i lagen om påförande av accis eller med stöd av den föreskrivs om accisrättelse, efterbeskattning, accishöjning, bokföringsskyldighet, granskning av uppgifter, skyldighet att lämna uppgifter och ändringssökande.

10 §

När det gäller bränsle som används för yrkesmässigt fiske ska de registeranteckningar som avses i 2 § 17 punkten vara i kraft när bränsle anskaffas och används.

11 a §

På tillverkare av biobrännolja tillämpas inte 8 och 9 § i lagen om påförande av accis, om volymen av den framställda biobrännoljan är högst 100 000 liter per kalenderår och om biobränslet inte flyttas mellan Finland och en annan medlemsstat eller mellan Finland och ett land utanför gemenskapen.

En tillverkare av biobrännolja ska till tulldistriktet på sin hemort göra en skriftlig anmälan för registrering som accisskyldig. För den accisskyldige gäller i övrigt i tillämpliga delar det som i lagen om påförande av accis föreskrivs om registrerad näringsidkare.

Registret förs av Tullstyrelsen.

12 a §

Tullmyndigheten har rätt att för accisbeskattning av flygbensin och flygpetroleum och tillsyn däröver få nödvändig information av Luftfartsförvaltningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Den i 9 § 7 punkten avsedda accisfriheten för biobrännolja tillämpas från och med ingången av den påföljande kalendermånaden efter det att Europeiska gemenskapernas kommission har beviljat tillstånd till nedsättning av accisen.

RP 61/2007
FiUB 17/2007
RSv 85/2007

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Bilaga

ACCISTABELL
Produkt Produktgrupp Grundaccis Tilläggsaccis Försörjningsberesdkapsavgift
Motorbensin cent/l
― reformulerad svavelfri 11 57,24 4,78 0,68
― annan typ 21 59,89 4,78 0,68
Dieselolja cent/l
― svavelfri 31 30,67 5,38 0,35
― annan typ 41 33,32 5,38 0,35
Lätt brännolja cent/l 51 2,94 5,41 0,35
Tung brännolja cent/kg 61 6,42 0,28
Flygpetroleum cent/l 71 33,32 5,38 0,35
Flygbensin cent/l 81 37,54 4,78 0,68

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.