1300/2007

Given i Helsingfors den 19 december 2007

Försvarsministeriets förordning om försvarsförvaltningens byggverks avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om avgifter som tas ut för försvarsförvaltningens byggverks prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda prestationer

Prestationer som avses i 7 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och som prissätts på företagsekonomiska grunder är fastighets-, städ-, energi- och byggherretjänster och tekniska tjänster.

För prestationer enligt 1 mom. som produceras direkt eller indirekt för försvarsförvaltningen tas det ut en avgift som motsvarar självkostnadsvärdet.

Beslut om avgifter som ska tas ut för uppgifter som tas fram enligt 34 § 2 mom. och för uppgifter som lämnas ut som kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) fattas av försvarsförvaltningens byggverk med iakttagande av bestämmelserna i nämnda paragraf.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och gäller till och med utgången av år 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 december 2007

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Ekonomidirektör
Timo Norbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.