1299/2007

Given i Helsingfors den 19 december 2007

Försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om avgifter som tas ut för försvarsministeriets prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) är av försvarsministeriet beviljat exporttillstånd enligt 2 § och förmedlingstillstånd enligt 2 a § i lagen om export och transitering av försvarsmateriel (242/1990), för vilka den fasta avgiften som motsvarar prestationernas självkostnadsvärde är 110 euro.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som prissätts enligt företagsekonomiska grunder är

1) fotokopiering, där en avgift som tas ut för de fem första kopiorna är 1,25 euro per styck och för de följande kopiorna 0,75 per styck,

2) informationssökning, der den avgift som tas ut per arbetstimme för en assistent är 30,00 euro och för en sakkunnig är 42,00 euro,

3) andra på beställning eller uppdrag baserade prestationer, där avgiften som tas ut för en arbetstimme är 70,00 euro.

Beslut om avgifter som ska tas ut för uppgifter som tas fram enligt 34 § 2 mom. och för uppgifter som lämnas ut som kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) fattas av försvarsministeriet med iakttagande av bestämmelserna i 34 § i den lagen.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och gäller till och med utgången av år 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 december 2007

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Ekonomidirektör
Timo Norbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.