1294/2007

Given i Helsingfors den 21 december 2007

Lag om ändring av 19 och 23 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) 19 § 1 och 4 mom. samt 23 § 1 mom., sådana de lyder, 19 § 1 mom. i lag 1385/2004, 19 § 4 mom. i lag 593/2002 och 23 § 1 mom. i lag 613/2006, som följer:

19 §

Avträdelsestödets kompletteringsdel är lika stor som den folkpension som skulle ha beviljats avträdaren, om han eller hon då avträdelsestödet började hade haft rätt till folkpension som beviljats i form av sjukpension. När kompletteringsdelen beräknas tillämpas bestämmelserna i folkpensionslagen sådana de lydde vid ikraftträdandet av lagen om ändring av folkpensionslagen (639/2003). När kompletteringsdelen beräknas tillämpas dock inte bestämmelserna i den nämnda lagens 25 b § och 28 § 1 mom. Utan hinder av vad som bestäms ovan tillämpas vid fastställandet av kompletteringsdelen 26 § 5 mom. i folkpensionslagen sådant det lydde vid ikraftträdandet av lagen om ändring av folkpensionslagen (547/1993). När kompletteringsdelen beräknas tillämpas bestämmelserna i folkpensionslagen om fastställande av pension för makar även i sådana fall där det är fråga om personer som avses i 2 § 2 mom. i denna lag. Efter det att avträdelsestöd har beviljats justeras kompletteringsdelens belopp endast till följd av sådana förändringar i familjeförhållandena som avses i 24 § 1 mom. 1 och 2 punkten i folkpensionslagen (568/2007).


Till avträdelsestödet fogas en sådan barnförhöjning som avses i 10 kap. i folkpensionslagen på de villkor som anges i kapitlet.

23 §

Om mottagaren av avträdelsestöd beviljas sjukpension, individuell förtidspension, arbetslöshetspension, ålderspension eller förtida ålderspension enligt folkpensionslagen eller lagen om införande av folkpensionslagen (569/2007), indras avträdelsestödets kompletteringsdel.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Vad som i denna lag föreskrivs om pension enligt folkpensionslagen eller lagen om införande av folkpensionslagen gäller också motsvarande pension enligt folkpensionslagen (347/1956). Det som i 23 § 1 mom. bestäms om ålderspensionens inverkan på avträdelsestödets belopp tillämpas inte om avträdelsen har skett före den 1 januari 2000. I övrigt tillämpas 23 § 1 mom. på alla avträdelser som skett före denna lags ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 91/2007
JsUB 5/2007
RSv 100/2007

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.