1293/2007

Given i Helsingfors den 21 december 2007

Lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 juli 2006 om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) 10 § 1 punkten, 16 § 1 mom. 3 punkten, 31 § och 43 § 3 mom. som följer:

10 §
Pensioner som förhindrar avträdelsestöd

Rätt till avträdelsestöd har inte en avträdare som vid avträdelsen får

1) sjukpension som beviljats tills vidare, individuell förtidspension, arbetslöshetspension eller förtida ålderspension enligt folkpensionslagen (568/2007) eller lagen om införande av folkpensionslagen (569/2007), eller


16 §
Överlåtelse som tillskottsmark till lantbruksföretagare

Upphörandet med att bedriva jordbruk kan också ske så att avträdaren överlåter gårdsbruksenhetens åkermark i delar eller som en helhet som tillskottsmark för bedrivande av jordbruk till en eller flera förvärvare


3) som inte har fyllt 50 år,


31 §
Avträdelsestödets kompletteringsdel

Avträdelsestödets kompletteringsdel är lika stor som den folkpension som skulle ha beviljats avträdaren, om han eller hon då avträdelsen skedde hade haft rätt till folkpension som beviljats i form av sjukpension. När kompletteringsdelen beräknas tillämpas dock inte bestämmelserna i 21 § i folkpensionslagen om avvägning av pensionens belopp till boendetiden i Finland. När kompletteringsdelen fastställs beaktas som inkomst fortlöpande pension eller ersättning som betalas från utlandet och som motsvarar pension eller ersättning enligt 22 § 1 mom. i folkpensionslagen.

När kompletteringsdelen beräknas tillämpas bestämmelserna i folkpensionslagen om fastställande av pension för makar även i sådana fall där det är fråga om personer som avses i 5 § 2 mom. i denna lag. På kompletteringsdelen tillämpas emellertid inte 5 § 2 mom. i folkpensionslagen. Efter det att avträdelsestöd har beviljats justeras kompletteringsdelens belopp endast till följd av sådana förändringar i familjeförhållandena som avses i 24 § 1 mom. 1 och 2 punkten i folkpensionslagen.

Kompletteringsdelen indexjusteras enligt det som bestäms i lagen om folkpensionsindex (456/2001).

Till avträdelsestödet fogas en sådan barnförhöjning som avses i 10 kap. i folkpensionslagen på de villkor som anges i kapitlet.

43 §
När betalningen av avträdelsestödets kompletteringsdel upphör

Om mottagaren av avträdelsestöd beviljas sjukpension, individuell förtidspension, arbetslöshetspension, ålderspension eller förtida ålderspension enligt folkpensionslagen eller lagen om införande av folkpensionslagen, indras avträdelsestödets kompletteringsdel.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Lagens 16 § 1 mom. 3 punkt tillämpas på avträdelser som sker mellan den 1 januari 2008 och den 31 december 2010. Vad som bestäms i detta moment tillämpas dock inte på en sådan avträdelse för vilken stöd har beviljats senast den 31 december 2007.

Vad som i denna lag föreskrivs om pension enligt folkpensionslagen eller lagen om införande av folkpensionslagen gäller också motsvarande pension enligt folkpensionslagen (347/1956).

En kompletteringsdel som löper när denna lag träder i kraft och som har fastställts enligt dyrortsklass II i lagen om allmän dyrortsklassificering av kommunerna (955/1973) ändras vid denna lags ikraftträdande, utan hinder av 31 §, så att den från och med nämnda tidpunkt betalas enligt 19 § i folkpensionslagen. Kompletteringsdelen ändras utan ansökan. På begäran ges ett beslut om ändringen. Kompletteringsdelen justeras inte i övrigt i samband med ändringen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 91/2007
JsUB 5/2007
RSv 100/2007

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.