1285/2007

Given i Helsingfors den 21 december 2007

Lag om ändring av 7 kap. 12 a § i lagen om offentlig arbetskraftsservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 2002 om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) 7 kap. 12 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 1216/2005, som följer:

7 kap.

Främjande av sysselsättning med hjälp av sysselsättningsanslag

12 a §
Finansiering av sysselsättningsstödet

Sysselsättningsstödets grunddel finansieras dock av anslag för arbetsmarknadsstöd enligt bestämmelserna i denna lag om användningen av sysselsättningsanslag, när

1) den som anställts med lönesubvention är en svårsysselsatt person eller en person som har rätt till arbetsmarknadsstöd och har fått arbetsmarknadsstöd för minst 130 dagar på grund av arbetslöshet och, efter det att arbetslösheten började, inte har arbetat eller endast i liten utsträckning och sporadiskt har arbetat på den öppna arbetsmarknaden och som inte efter det att arbetslösheten började, före användningen av lönesubventionen, har sysselsatts med lönesubvention,

2) den som anställts med lönesubvention är en ung person som har rätt till arbetsmarknadsstöd och har fått arbetsmarknadsstöd för minst 65 dagar utan avbrott på grund av arbetslöshet,

3) en person med rätt till arbetsmarknadsstöd har beviljats startpeng.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På stödbeslut som fattats innan lagen träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid beviljandet av stöd.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 126/2007
AjUB 7/2007
RSv 102/2007

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Cronberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.