1284/2007

Given i Helsingfors den 17 december 2007

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Försäkringsinspektionens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om prestationer för vilka Försäkringsinspektionen uppbär avgift och om grunderna för dessa prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För Försäkringsinspektionens offentligrättsliga prestationer tas ut följande avgifter:

1) beslut om fastställande eller ändring av bolagsordning eller en försäkringsförenings stadgar 590 euro;

2) beslut om fastställande eller ändring av stadgar:

a. för pensionsstiftelser, pensionskassor och arbetslöshetskassor 590 euro,

b. för andra försäkringskassor än pensionskassor 340 euro;

3) beslut om fusion, delning, ändring av sammanslutningsform, överlåtelse av försäkringsbestånd, överlåtelse av försäkringsverksamhet och ansvarsöverföring:

a. för försäkringsbolag: grundavgift 2 640 euro samt för varje 30 timmar överskridande del av den arbetsinsats som gjorts av en föredragande eller sakkunnig som anlitats vid beredningen av beslut 85 euro per timme;

b. för försäkringsföreningar, pensionsstiftelser, pensionskassor och arbetslöshetskassor: grundavgift 1 360 euro samt för varje 15 timmar överskridande del av den arbetsinsats som gjorts av en föredragande eller sakkunnig som anlitats vid beredningen 85 euro per timme;

c. för andra försäkringskassor än pensionskassor: grundavgift 680 euro samt för varje 7 timmar överskridande del av den arbetsinsats som gjorts av en föredragande eller sakkunnig som anlitats vid beredningen av beslut 85 euro per timme;

d. återbetalning av pensionsstiftelsers eller pensionskassors övertäckning till arbetsgivare eller delägare 1 360 euro;

4) beslut om fastställande av försäkringstekniska grunder:

a. för andra försäkringskassor än pensionskassor 340 euro:

b. för Försäkringsinspektionens övriga tillsynsobjekt 590 euro;

5) behandling av en försäkringsförmedlares registreringsansökan 320 euro; ansökningsavgifterna återbetalas inte;

6) beslut om fastställande av arbetslöshetskassas medlemsavgift 320 euro;

7) registerutdrag och intyg 60 euro;

8) annat tillstånd eller beslut som ges på begäran av Försäkringsinspektionens tillsynsobjekt 590 euro, samt för varje 6 timmar överskridande del av den arbetsinsats som gjorts av en föredragande eller sakkunnig som anlitats vid beredningen av beslut 85 euro per timme.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som Försäkringsinspektionen prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) anlitande av personalen under tjänstetid i utbildnings-, konsult- och sakkunniguppgifter i sådana fall där skötseln av uppgifterna inte direkt anknyter till verksamheten vid Försäkringsinspektionen;

2) utredningar som gjorts och informationspaket som sammanställts på beställning;

3) sökande av information på beställning ur register och databaser samt anslutning till databaser;

4) publikationer som helt eller delvis bekostats av Försäkringsinspektionen samt elektroniska dataprodukter;

5) fotostatkopior och andra avskrifter, samt

6) andra prestationer som grundar sig på beställning.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och gäller till utgången av 2009.

Helsingfors den 17 december 2007

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Regeringssekreterare
Juhani Turunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.