1283/2007

Given i Helsingfors den 21 december 2007

Lag om ändring av 8 § i tonnageskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tonnageskattelagen av den 5 juni 2002 (476/2002) 8 § 1 mom. 1 punkten som följer:

8 §
Tonnagebeskattat fartyg

Tonnageskatt betalas för följande huvudsakligen i internationell sjöfart varande och huvudsakligen för gods- eller passagerartransport avsedda och använda fartyg (tonnagebeskattat fartyg) som har sin strategiska och ekonomiska ledning i Finland och som har en bruttodräktighet om minst 100:

1) i bolagets ägo varande passagerarfartyg som är infört i det finska fartygsregistret och lastfartyg som är inskrivet i den i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007) avsedda handelsfartygsförteckningen, och som används av bolaget i trafik eller som bolaget hyrt ut med besättning,Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 115/2007
KoUB 13/2007
RSv 111/2007

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.