1272/2007

Given i Helsingfors den 19 december 2007

Inrikesministeriets förordning om avgifterna för registerförvaltningens prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 34 § i befolkningsdatalagen av den 11 juni 1993 (507/1993), sådan denna paragraf lyder i lag 527/1999, och 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms när prestationer som utförs av registerförvaltningens myndigheter ska vara avgiftsbelagda, om grunderna för avgifterna samt om de avgifter som tas ut för de offentligrättsliga prestationerna, med undantag av handelsregistrets, föreningsregistrets, notarius publicus och offentliga köpvittnens prestationer.

Vad som bestäms om magistraternas prestationer i denna förordning, tillämpas på motsvarande sätt på registerförvaltningens prestationer som länsstyrelsen på Åland utför.

2 §
Befolkningsregistercentralens avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer som Befolkningsregistercentralen utför är

1) säkerställande av att befolkningsdatasystemet fungerar och att registerfunktionerna är enhetliga,

2) utvecklande av metoderna för folkbokföring och handledning av de lokala myndigheterna inom registerförvaltningen,

3) sådan offentlig statistik, sådana förteckningar eller listor och motsvarande utredningar som distribueras i elektronisk form genom ett öppet datanät,

4) uppgifter som hänför sig till registrering av religionssamfund enligt religionsfrihetslagen (453/2003), samt

5) förande av register över vigselrätt enligt förordningen om vigselrättsregistret (421/1993).

3 §
Magistraternas avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer som magistraterna utför är

1) ansvaret för uppgifterna i befolkningsdatasystemet och för upprätthållandet av dem,

2) utdrag ur befolkningsdatasystemet eller registret över förmynderskapsärenden eller annan motsvarande handling för ansökan om socialt bidrag eller understöd,

3) hindersprövning och förrättande av vigsel enligt äktenskapslagen (234/1929, ändr. 58/2005) och prövning av hinder mot registrering av partnerskap och registrering av partnerskap enligt lagen om registrerat partnerskap (950/2001, ändr. 59/2005),

4) utdrag ur registret över förmynderskapsärenden som för första gången utfärdas till intressebevakaren när intressebevakningen börjar samt andra förmynderskapsprestationer än de som nämns i 5 och 6 §, samt

5) ärenden enligt lagen om faderskap (700/1975) som gäller fastställande av faderskap genom erkännande.

4 §
Befolkningsregistercentralens avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som Befolkningsregistercentralen tar ut en avgift för som baserar sig på prestationens självkostnadsvärde är

1) befolkningsdatatjänster för statliga myndigheter, kommuner och samkommuner samt den evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkan för offentligrättsligt behov av uppgifter,

2) befolkningsdatatjänster för företag och samfund för sådant offentligrättsligt behov av uppgifter som baserar sig på lag eller förordning,

3) befolkningsdatatjänster för den vetenskapliga forskningen,

4) utfärdande av certifikat för elektroniska identitetskort enligt 3 § 1 mom. i lagen om identitetskort (829/1999) och plattform för chips samt framtagning av certifikat för pass enligt 5 § 3 mom. i passlagen (671/2006),

5) utdrag ur det register över religionssamfund som avses i religionsfrihetslagen,

6) intyg över registeruppgifter som avses i förordningen om vigselrättsregistret,

7) uppgifter som med stöd av 64 § i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999, ändr. 61/2005) utlämnas ur registret över förmynderskapsärenden till statliga eller kommunala myndigheter, sammanslutningar eller näringsidkare via en teknisk anslutning, samt

8) sådana andra utbildnings- och konsulteringstjänster för instanser som nämns i 1–3 punkten än tjänster som hänför sig till uppgifter enligt 2 §.

För de prestationer som nämns i 1 mom. tas det ut fasta avgifter enligt den bifogade avgiftstabellen eller, om prestationen inte nämns i avgiftstabellen, avgifter som fastställs särskilt från fall till fall.

5 §
Magistraternas avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som magistraterna tar ut en avgift för som baserar sig på prestationens självkostnadsvärde är

1) utfärdande av enstaka utdrag, intyg och motsvarande handlingar ur befolkningsdatasystemet eller registrerade religionssamfunds medlemsförteckningsarkiv,

2) befolkningsdatatjänster för statliga myndigheter, kommuner och samkommuner samt den evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkan för offentligrättsligt behov av uppgifter,

3) befolkningsdatatjänster för företag och samfund för sådant offentligrättsligt behov av uppgifter som baserar sig på lag eller förordning,

4) befolkningsdatatjänster för den vetenskapliga forskningen,

5) befolkningsdatatjänster för bostads- och fastighetsaktiebolag eller motsvarande företag och samfund för hantering, upprätthållande och kontroll av uppgifter om de boende i byggnader som ägs, innehas eller annars företräds av bostads- och fastighetsaktiebolagen, företagen eller samfunden,

6) bevis och intyg enligt gruvförordningen (663/1965),

7) utdrag ur valdatasystemets rösträttsregister enligt vallagen (714/1998),

8) fastställelse av delägaruppgifterna i bouppteckningen enligt ärvdabalken (40/1965),

9) registreringsbevis enligt 9 § i lagen om farkostregistret (976/2006),

10) beslut gällande ansökan om ändring av släktnamnet eller förnamnet enligt namnlagen (694/1985),

11) beslut i tillståndsärenden enligt 34 § i lagen om förmyndarverksamhet,

12) revisioner enligt 56 § i lagen om förmyndarverksamhet, i fråga om andra än minderåriga huvudmän,

13) utdrag ur registret över förmynderskapsärenden,

14) registrering enligt äktenskapslagen av anmälan om uteslutande av giftorätt, äktenskapsförord, anmälan om gåva, avvittringshandling och avtal om den lag som ska tillämpas på makars förmögenhetsförhållanden,

15) registrering av anmälan om gåva enligt 6 § i lagen om gåvoutfästelser (625/1947, ändr. 60/2005),

16) kopia, utskrift eller avskrift ur registret över äktenskapsförordsärenden eller registret över gåvoärenden av en handling som hänför sig till dessa register,

17) uppgifter som via en teknisk anslutning utlämnas ur register som avses i lagen om vissa personregister vid magistraterna (57/2005) till statliga eller kommunala myndigheter, sammanslutningar eller näringsidkare,

18) fastställelse av en intressebevakningsfullmakt enligt 24 § i lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007) och fastställelse av en intressebevakningsfullmakts återkallelse enligt 28 § i lagen,

19) intyg över meddelande om arvsavsägelse enligt utsökningslagen (37/1895, ändr. 469/2006), samt

20) sådana andra utbildnings- och konsulteringstjänster för instanser som nämns i 2―4 punkten än tjänster som hänför sig till uppgifter enligt 3 §.

För de prestationer som nämns i 1 mom. tas det ut fasta avgifter enligt den bifogade avgiftstabellen eller, om prestationen inte nämns i avgiftstabellen, avgifter som fastställs särskilt från fall till fall.

6 §
Offentligrättsliga prestationer till nedsatt självkostnadsvärde

Registerförvaltningens myndighet tar ut en avgift med stöd av 34 § 2 mom. i befolkningsdatalagen endast för databehandlingskostnaderna för utlämnandet av prestationen samt för kapital- och räntekostnaderna för utarbetandet och upprätthållandet av systemen, programmen och tillämpningarna gällande datatjänsten i följande fall:

1) för uppgifter om byggnader och lägenheter samt för uppgifter om byggnadsprojekt som utlämnas till kommunerna på annat sätt än via en teknisk förbindelse för förfrågning, samt

2) för personuppgifter som utlämnats till en församling inom den evangelisk-lutherska kyrkan eller ortodoxa kyrkan för upprätthållandet av medlemsregister och för särskilt föreskrivna myndighetsuppgifter.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten som magistraten tar ut en fast avgift för till ett lägre belopp än prestationens självkostnadsvärde enligt den bifogade avgiftstabellen är

1) beslut om förordnande av intressebevakning enligt 12 § i lagen om förmyndarverksamhet,

2) ändring av intressebevakarens uppdrag eller uppdragets giltighetstid enligt 15 § i lagen om förmyndarverksamhet,

3) skiljande av intressebevakaren från dennes uppdrag enligt 16 § i lagen om förmyndarverksamhet,

4) beslut om att intressebevakarens uppdrag ska upphöra enligt 17 § i lagen om förmyndarverksamhet,

5) ansökningar hos tingsrätten i anknytning till intressebevakning, samt

6) revisioner enligt 56 § i lagen om förmyndarverksamhet, i fråga om minderåriga huvudmän.

7 §
Prestationer prissatta enligt företagsekonomiska grunder

Prestationer som myndigheterna inom registerförvaltningen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) andra befolkningsdatatjänster än de som nämns i 2―6 § och andra tjänster som gäller certifiering av elektronisk kommunikation än de som nämns i 4 §,

2) andra utbildnings- och konsulteringstjänster än sådana som hänför sig till uppgifter enligt 2 och 3 § och som avses i 4 § 1 mom. 7 punkten och 5 § 1 mom. 18 punkten,

3) annan publikationsverksamhet än den som avses i 2 § 3 punkten,

4) andra handlingar än de som avses i 2―5 § eller kopior av dem,

5) tilläggstjänster som föranleds av att uppgifter eller handlingar sänds och postas, om inte annat bestäms i den bifogade avgiftstabellen, samt

6) användning av lokaler och utrustning som registerförvaltningens myndigheter besitter.

8 §
Befrielse från avgifter som gäller förmynderskapsprestationer

Avgift för revision eller ansökan hos tingsrätten eller för förordnande av intressebevakning enligt 12 § i lagen om förmyndarverksamhet tas inte ut, om huvudmannens nettoinkomster, de sociala förmåner som givits i pengar medräknade, understiger 6 570 euro om året. Med nettoinkomst avses den inkomst som fås när skatten enligt förskottsinnehållning eller förskottsuppbörd och arbetstagarens lagstadgade avgifter som eventuellt hänför sig till den dras av från huvudmannens inkomster.

9 §
Prestationer som ges på basis av offentlighetslagen

Den myndighet som tagit fram uppgifter och lämnat ut kopior och utskrifter beslutar i motsvarighet till de orsakade kostnaderna om avgifter som tas ut för att ta fram uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för att lämna ut kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

10 §
Myndigheternas befogenheter

Befolkningsregistercentralen och magistraterna har självständig befogenhet att besluta i ärenden som gäller avgifter för och prissättning av prestationer som avses i 7 § och som prissätts enligt företagsekonomiska grunder. Om det är fråga om ett ärende som gäller företagsekonomiska avgifter för eller prissättning av registerförvaltningens riksomfattande telefontjänster innehas befogenheten emellertid av Befolkningsregistercentralen.

11 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och gäller till och med den 31 december 2008.

Om förutsättningarna för avgiftsfrihet i fråga om registreringsbevis som utfärdas på grundval av en anmälan om ändring av registeruppgifter om farkoster i motorbåtsregistret föreskrivs i 31 § 5 mom. i lagen om farkostregistret.

Om en prestation gäller ett ärende som blivit anhängigt innan denna förordning träder i kraft, tas en avgift ut för prestationen enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 december 2007

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Regeringsråd
Leena Lehtonen

AVGIFTSTABELL

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.