1266/2007

Given i Helsingfors den 19 december 2007

Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 46 § i lotterilagen av den 23 november 2001, sådan den förstnämnda paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning ingår bestämmelser om när polisens prestationer skall vara avgiftsbelagda. Med polisen avses i denna förordning inrikesministeriets polisavdelning, centralkriminalpolisen, skyddspolisen, rörliga polisen, Polisyrkeshögskolan, Polisens teknikcentral, Polisens datacentral samt den lokala polisen. Till den del det inte föreskrivs något annat i denna förordning tillämpas i fråga om inrikesministeriets polisavdelnings avgiftsbelagda prestationer även inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer (1348/2006). Om polisens länslednings avgiftsbelagda prestationer föreskrivs särskilt.

2 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer med stöd av 5 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) är

1) prestationer som hänför sig till upprätthållande av allmän ordning och säkerhet,

2) prestationer enligt förundersökningslagen och handlingar som i ett brottsärende första gången ges till en part, åklagaren eller domstolen, handlingar som första gången ges till medlingsförfarande samt handlingar som ges till riksdagens justitieombudsman, justitiekanslern i statsrådet, konsumentombudsmannen, jämställdhetsombudsmannen, dataombudsmannen och minoritetsombudsmannen i brottsärenden som hör till deras uppgifter,

3) undersökning enligt 37 § i polislagen (493/1995) samt handlingar som med anledning av undersökningen första gången ges till en part, med undantag av de prestationer som nämns nedan i 5 § 2 och 3 punkten,

4) prestationer vilkas avgiftsfrihet baserar sig på internationella överenskommelser samt prestationer till samarbetsmyndigheterna för utförande eller utvecklande av polisens uppgifter,

5) vägledning, handledning och rådgivning på polisens initiativ, samt

6) övervakningsuppgifter, om inte något annat särskilt bestäms nedan.

Med stöd av 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten tas avgift inte ut för följande prestationer:

1) delgivning i brottsärenden,

2) beslut eller annan expedition i ett förvaltningsbesvärsärende,

3) utlåtande,

4) behandling av berusade,

5) återkallande av tillstånd, samtycke eller godkännande,

6) tillståndsbeslut som ges en utlänning som är anställd hos en utländsk beskickning,

7) beslut om uppehållstillstånd, beslut om överföring av uppehållstillstånd av flyktingar, offer för människohandel, personer som fått uppehållstillstånd på grund av att de är i behov av skydd eller av individuella mänskliga orsaker, eller personer som har tagits till Finland på grund av tillfälligt behov av skydd,

8) visum av Europeiska unionens medlemsländers medborgares familjemedlemmar, som själva inte är medborgare av medlemsländerna,

9) behandling av anmälan om allmän sammankomst samt

10) temporärt identitetskort som utfärdas för att en person skall kunna rösta i statliga val eller folkomröstningar, kommunalval eller kommunala folkomröstningar eller i Europaparlamentsvalet, om personen inte har någon annan identitetshandling.

3 §
Delgivningsavgifter

Av den som är skyldig att betala i denna förordning avsedda avgifter ska tas ut också kostnaderna för kungörelse i officiella tidningen eller någon annan tidning, ifall kungörelse krävs för fullgörande av den delgivningsskyldighet som avses i 54 § i förvaltningslagen (434/2003).

Om avgifter för delgivning som verkställs av de tjänstemän som nämns i 6 § 1 mom. 1 och 2 punkten i lagen om stämningsmän (505/1986) och som har rätt att verkställa delgivning föreskrivs särskilt.

Utan hinder av 2 mom. tas hos tingsrätten ut en offentligrättslig avgift om 27 euro för sådan delgivning av stämning i tviste- eller ansökningsmål som verkställs på uppdrag av tingsrätten.

4 §
Offentligrättsliga prestationer med fast avgift

Offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka polisen tar ut en fast avgift är sådana prestationer som nämns i den avgiftstabell som utgör bilaga till denna förordning.

För negativa beslut tas ut en lika stor avgift som för positiva beslut, om det inte i avgiftstabellen särskilt har fastställts en lägre avgift för negativa beslut.

5 §
Offentligrättsliga prestationer till självkostnadsvärde

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka polisen tar ut en avgift som baserar sig på prestationens självkostnadsvärde är:

1) åtgärder som vidtagits med anledning av ett obefogat alarm, förmedlat av en brottsindikator som är kopplad till polisens eller nödcentralens lokaliteter och ett obefogat alarm som registrerats av polisen och förmedlats av ett bevakningsbolag,

2) undersökning av rovdjursskador och åtgärder i anslutning därtill,

3) undersökning enligt lagen om medicinsk behandling av djur (617/1997),

4) granskning av skjutbana,

5) tillsyn över lottningen och blandandet av lotterna vid varulotterier,

6) tillsyn över konstaterandet av vinnaren i gissningstävlingar,

7) handräckning till myndigheter utanför polisförvaltningen, med undantag av utsökningsärenden, ärenden som gäller verkställighet av straff, handräckning till försvarsmakten, handräckning enligt 63 § i civiltjänstlagen (1723/1991), handräckning enligt 31 § i mentalvårdslagen (1116/1990) och handräckning enligt 64 b § i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948),

8) särskilda säkerhetsåtgärder för att trygga flygtrafiken vilka vidtas på begäran och överstiger den i luftfartslagen (1242/2005) och den av myndigheten i fråga för varje säkerhetssituation definierade säkerhetsnivån,

9) åtgärder enligt jaktlagen (615/1993) vid omhändertagande av en okopplad hund,

10) informationstjänst som baserar sig på lagstiftningen,

11) kopior som ersätter ett särskilt beslut, intyg eller en motsvarande handling samt teknisk upptagning eller motsvarande i original som förvaras hos myndigheten,

12) arvoden och ersättningar för tillsynsuppgifter som utförs av de officiella övervakarna enligt 43 § 2 mom. i lotterilagen, samt

13) andra jämförbara prestationer.

Prestationens pris bestäms på basis av de totala kostnader som produktionen av prestationen medfört.

För det arbete som polisen utför för att producera prestationen uppbärs som självkostnadspris 61 euro/h och för användning av motorfordon 20 euro/h. Vad som bestäms ovan i detta moment gäller dock inte arvoden och ersättningar som avses i 1 mom. 12 punkten.

Polisenheterna beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior eller utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

6 §
Tillsynsavgift som tas ut av penningspelssammanslutningar

För skötseln av uppgifter i anslutning till den riksomfattande tillsynen över penningspelsverksamheten tas av penningspelssammanslutningar såsom offentligrättslig avgift ut en tillsynsavgift, vars belopp motsvarar beloppet av andra kostnader för skötseln av de uppgifter i anslutning till penningspelsverksamheten som enligt 42 § i lotterilagen ankommer på inrikesministeriet än kostnader som tas ut för fastställande och ändring av spelreglerna för penningspel samt kostnader som skall täckas med avgifter för prestationer enligt 5 § 1 mom. 12 punkten i denna förordning.

Tillsynsavgiften fördelas mellan penningspelssammanslutningarna enligt följande fördelningsgrund:

1) penningspelssammanslutningar som har beviljats ett penningspelstillstånd enligt 11 § 2 mom. 1 punkten i lotterilagen för anordnande av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel, 45 procent,

2) penningspelssammanslutningar som har beviljats ett penningspelstillstånd enligt 11 § 2 mom. 2 punkten i lotterilagen för tillhandahållande av penningautomater, anordnande av kasinospel och bedrivande av kasinoverksamhet, 45 procent, samt

3) penningspelssammanslutningar som har beviljats ett penningspelstillstånd enligt 11 § 2 mom. 3 punkten i lotterilagen för anordnande av totospel, 10 procent.

7 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

Sådana andra prestationer enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten vilka polisen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) koppling av en automatisk brottsindikator till polisens eller nödcentralens lokaliteter samt upprätthållande av indikatorns funktionsduglighet,

2) publikationer som ges på beställning,

3) på beställning utförda planerings-, sakkunnig- och konsulttjänster,

4) på beställning uppgjord statistik och på beställning utförda utredningar,

5) tillfällig användning av lokaliteter, inventarier och utrustning som polisen förfogar över,

6) andra än i 5 § nämnda kopior, postningstjänster samt handlingar som anskaffas på begäran,

7) utbildningstjänster till utomstående samt utbildningstjänster inom polisförvaltningen, om sådana även kan erhållas av utomstående och till undervisningen anslutna tjänster,

8) annan informationstjänst som inte grundar sig på lagstiftningen,

9) på uppdrag utförda undersöknings- och produktutvecklingstjänster,

10) tjänster av Polisens teknikcentral,

11) bistående vid specialtransporter och värdetransporter, säkrings- och skyddsuppgifter samt förartjänster till utomstående,

12) märkningar på föremål som hör till tillämpningsområdet för skjutvapenlagstiftningen, samt

13) andra med ovan nämnda prestationer jämförbara prestationer.

Vad som bestäms i 6 och 9 punkten gäller inte prestationer inom polisförvaltningen.

8 §
Andra prestationer som hänför sig till tillsynen över penningspelsverksamheten

Prestationer som avses i 7 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka en avgift enligt prestationens självkostnadsvärde tas ut av penningspelssammanslutningar är planeringen av utrustning och program för den datatekniska tillsynen över penningspelsverksamheten samt anskaffning och underhåll av dessa.

9 §
Uttagande och återbäring av avgift

Avgiften för behandling av ansökan tas ut i förskott i samband med inlämnande av ansökan. Avgiften kan av grundad anledning tas ut senare.

Avgiften återbärs inte om sökanden återtar sin ansökan efter det att åtgärder för meddelande av beslutet har vidtagits.

Tillsynsavgifterna enligt 6 § tas ut i efterskott för varje tillsynsavgiftsperiod. Tillsynsavgiftsperioderna är januari―juni och juli―december.

Arvoden och ersättningar enligt 5 § 1 mom. 12 punkten för tillsynsuppgifter som utförs av officiella övervakare tas ut kvartalsvis i efterskott.

Avgifter för de prestationer som anges ovan i 8 § tas ut efter att inrikesministeriet har överlåtit prestationen eller betalat räkningen för prestationen.

10 §
Övergångsbestämmelse

På ärenden som anhängiggjorts innan denna förordning träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid förordningens ikraftträdande.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och gäller till och med den 31 december 2009.

Helsingfors den 19 december 2007

Inrikesminister
Anne Holmlund

Chef för tillståndsförvaltningen
Anne Aaltonen

Bilaga

AVGIFTSTBELL

1. DEN LOKALA POLISENS PRESTATIONER

Körkortsbeslut
temporärt körkort 10 €
temporärt körkort som motsvarar utländskt körkort 27 €
internationellt körkort 8 €
ändring av specialvillkor eller ändring (sänkning) av fordonets klass
(Fordonsförvaltningscentralens avgift) 12,50 €
beviljande av körkortstillstånd (ett kortvarigt körkort och det därpå följande permanenta körkort av motsvarande klass) 60 €
nytt kortvarigt körkortstillstånd för I och II skedet utan förareexamen
(inbegriper Fordonsförvaltningscentralens avgift) 70 €
beviljande av körkortstillstånd i annat fall
(inbegriper Fordonsförvaltningscentralens avgift) 40 €
duplettexemplar av körkort
(inbegriper Fordonsförvaltningscentralens avgift) 40 €
det beslut som avses i 11 a § i körkortsförordningen
(inbegriper Fordonsförvaltningscentralens avgift) 40 €
avslagsbeslut gällande körkortstillstånd 30 €
Tillstånd för skjutvapen och vapendelar
förvärvs- och innehavstillstånd 32 €
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 24 €
innehavstillstånd som har meddelats med stöd av ett av inrikesministeriet meddelat förvärvs-, parallell- eller tillverkningstillstånd 24 €
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 20 €
förvärvstillstånd för vapen som antecknas i registret 23 €
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 16 €
förvärvstillstånd för utomlands bosatt person 24 €
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 18 €
parallelltillstånd 24 €
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 20 €
förnyelse av innehavs- och parallelltillstånd 24 €
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 20 €
duplettexemplar av innehavs- och parallelltillstånd 24 €
duplettexemplar av tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 20 €
enskilt tillverkningstillstånd 27 €
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 22 €
enskilt tillverkningstillstånd för vapen som antecknas i registret 18 €
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 15 €
tillstånd för gasspray 25 €
duplettexemplar av tillstånd för gasspray 19 €
vapenhanteringstillstånd 36 €
duplettexemplar av vapenhanteringstillstånd 36 €
anmälan om vapendel 18 €
anmälan om införande av innehavstillstånd i registret 1 €/vapen
överföring av innehavstillstånd som beviljats före 1.3.2002 på sammanslutningar och stiftelser 47 €/1―10 vapen
införande av innehavstillstånd som beviljats före 1.3.2002 i en sammanslutnings eller stiftelses register 35 €/1―10 vapen
Kontroll av förvaringslokaler
kontroll av förvaringslokalerna hos en ny idkare av näring i vapenbranschen
(20 § 3 mom. i skjutvapenlagen) 70 €
annan kontroll av förvaringslokaler 54 €
Godkännande av vapenansvarig 27 €
duplettexemplar av godkännandet av vapenansvarig 22 €
Deaktiverat vapen
kontroll av deaktiverat vapen (inbegriper intyg) 16 €
Skjutförnödenhetstillstånd
skjutförnödenhetstillstånd 28 €
tilläggskort till skjutförnödenhetstillstånd som söks samtidigt 16 €
tillstånd att samla patroner och särskilt farliga projektiler 38 €
Privat överföring och införsel
privat förhandssamtycke 20 €
privat överföringstillstånd 20 €
europeiskt skjutvapenpass 72 €
ändring av europeiskt skjutvapenpass eller förlängning av giltighetstiden för europeiskt skjutvapenpass 20 €
privat införseltillstånd 27 €
samtycke 19 €
Gissningstävlingar
tillstånd till undantag när det gäller att meddela vinnare (särskilt beslut) 17 €
tillstånd att ändra användningsändamålet för avkastning 16 €
Bingo
tillståndsbeslut 44 €
ändring av spelregler eller den största tillåtna spelinsatsen 16 €
Övningsbeslut
tillståndsbeslut 20 €
Yrkeskörtillstånd för personbil
tillståndsbeslut 20 €
duplettexemplar av yrkeskörtillstånd för personbil 18 €
prov för yrkeskörtillstånd för personbil 95 €
Identitetskort
identitetskort 40 €
(inkluderar en avgift på 20 € som tillfaller Befolkningsregistercentralen)
identitetskort för minderårig 24 €
temporärt identitetskort 30 €
upplåsning av kort 10 €
(dessutom uttas en avgift på 18 € som tillfaller Befolkningsregistercentralen, om ett nytt brev innehållande en PUK-kod har beställs åt kunden) avslagsbeslut 23 €
Identifiering av en person (23 § i befolkningsdatalagen)
identifiering av en person 13 €
Ordningsvakter
ordningsvaktsprov 95 €
godkännande som ordningsvakt 31 €
duplettexemplar av ordningsvaktskort 25 €
godkännande som ordningsvakt till en separat tillställning/person 15 €
rätt att utse ordningsvakter för affärscentra, trafikstationer eller kommunikationsmedel 140 €
utlåtande om lämplighet enligt 25 § i lagen om ordningsvakter 15 €
Trafiklärartillstånd
tillståndsbeslut 21 €
duplettexemplar 19 €
Tillstånd med stöd av jaktlagen och jaktförordningen
tillståndsbeslut 19 €
Främlingspass
beviljande av främlingspass 46 €
(inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift)
avslagsbeslut 40 €
Uppehållstillstånd
beslut om uppehållstillstånd 120 €
studerande, minderåriga 55 €
beslut om permanent uppehållskort för unionsmedborgare och dennes familjemedlem eller annan anhörig 40 €
uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlem eller annan anhörig som inte är unionsmedborgare 40 €
registrering av uppehållsrätt för unionsmedborgare och därmed jämförbara personer 40 €
överföring av uppehållstillstånd till ett annat resedokument 25 €
tillståndsbeslut (andra än de ovan nämnda) 120 €
Undervisningstillstånd
tillståndsbeslut 23 €
Resedokument för flykting
beviljande av resedokument för flykting 46 €
(inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift)
avslagsbeslut 40 €
Pass
pass för högst ett år 80 €
pass med en giltighetstid på över ett år 46 €
(inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift)
snabbpass 60 €
(inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift)
expresspass 80 €
(inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift)
sjömanspass 40 €
avslagsbeslut 40 €
Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar (56 § i lotterilagen)
tillståndsbeslut 28 €
Penninginsamling
tillståndsbeslut 42 €
tillstånd att ändra användningsändamålet för avkastningen 17 €
Kontrollpass
beviljande 20 €
Varulotteri
tillståndsbeslut 51 €
tillstånd till undantag när det gäller att meddela resultatet av dragningen (särskilt beslut) 22 €
tillstånd att ändra användningsändamålet för avkastningen 20 €
Varuvinstautomat (38 § i lotterilagen)
tillståndsbeslut 31 €
Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 34 €
ändring av godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 29 €
duplettexemplar av kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 31 €
Säkerhetskontroll
godkännande som utförare av säkerhetskontrollåtgärder (domstol, flygtrafik, fartyg och hamnanläggning) 34 €
Parkeringstillstånd för handikappade
tillståndsbeslut 20 €
Godkännande som väktare
godkännande som väktare 34 €
ändring av godkännande som väktare 29 €
duplettexemplar av väktarkort 30 €
godkännande som tillfällig väktare 23 €
ändring av godkännande som tillfällig väktare 20 €
duplettexemplar av tillfälligt väktarkort 21 €
anteckning av uppgifter om fullgjord specialutbildning i att använda maktmedel på ett tillfälligt väktarkort 13 €
utlåtande om lämplighet enligt 59 § i lagen om privata säkerhetstjänster 15 €
Visum
beviljande av visum 60 €
beviljande av visum, nedsatt avgift 35 €
anteckning av barn i en förälders resedokument 35 €
Offentlig tillställning
beslut som innehåller bestämmelser om offentlig tillställning 43 €
Anmälningar
behandling av en anmälan som avses i 4 § i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet 27 €
behandling av en anmälan som avses i 59 § i alkohollagen 10 €
behandling av anmälan om offentlig tillställning 16 €
behandling av anmälan om anordnande av gissningstävling 16 €
behandling av anmälan om anordnande av fyrverkeriuppvisning 16 €
Säkerhetsutredning
begränsad säkerhetsutredning 41 €
Rätt till insyn enligt 26 § i personuppgiftslagen
utövande av rätten till insyn 26 €
Inspektion av spelkasino
inspektionsbesök 236 €

2. INRIKESMINISTERIETS POLISAVDELNINGS PRESTATIONER

Lotteri- och vapenförvaltningsenhetens prestationer
Prestationer som hänför sig till skjutvapen
besiktning av skjutvapen, prisgrupp A (besiktningarna utförs i ministeriets lokaler) 17 €/vapen
besiktning av skjutvapen, prisgrupp B (besiktningarna utförs i kundens lokaler och med hjälp av kundens utrustning och kunden ställer behövlig biträdande personal till besiktningsförrättarens förfogande. Antalet vapen som skall besiktas skall vara minst 30 och kunden skall ha ett godkänt kvalitetssystem) 3 €/vapen
typbesiktning av patroner 800 €
partibesiktning av patroner 360 €
tillsynskontroll av en patronfabrik/kaliber 450 €
kommersiellt införseltillstånd för gassprayer 47 €
kommersiellt utförseltillstånd för gassprayer 53 €
kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer 53 €
kommersiellt förhandssamtycke 24 €
kommersiellt införseltillstånd 47 €
kommersiellt överföringstillstånd 24 €
tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd 26 €
meddelande om överföring som hänför sig till ett tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd 21 €
kommersiellt utförseltillstånd 53 €
kommersiellt transiteringstillstånd 53 €
Näring i vapenbranschen
näringstillstånd i vapenbranschen 300 €
ändring av näringstillstånd i vapenbranschen 1 50 €
prov för ansvarig person 150 €
Av vapennäringsidkare tas årligen ut en tillsynsavgift per verksamhetsställe:
näringsidkare som bedriver handel i vapenbranschen 170 €
näringsidkare som bedriver handel i vapenbranschen (endast handel med patroner) 85 €
tillverkare av vapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler 170 €
näringsidkare som utför reparation och modifiering av skjutvapen och vapendelar
(tas inte ut om även vapentillverkning bedrivs på samma verksamhetsställe) 85 €
innehavare av skjutbana 85 €
utbildare i användningen av skjutvapen 85 €
Tillsynsavgiften debiteras årligen efter den 1 april. Om en vapennäringsidkare idkar flera verksamheter tas tillsynsavgift ut enligt den dyraste verksamheten, varefter avgiften utökas med hälften av respektive avgift för de andra verksamheterna.
Tillsynsavgift tas inte ut om tillståndshavaren senast den 31 mars har meddelat att han eller hon har upphört att bedriva näringsverksamheten. Avgift tas inte ut för det kalenderår då verksamheten i fråga har meddelats näringstillstånd i vapenbranschen.
Vapensamlare
godkännande som vapensamlare 225 €
ändring av godkännande som vapensamlare 115 €
beslut om vapensamlares rätt föra register 55 €
Särskilt farliga skjutvapen
tillstånd för anskaffning av särskilt farliga skjutvapen eller delar till sådana 56 €
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 28 €
enskilt tillverkningstillstånd för tillverkning eller modifiering av särskilt farliga skjutvapen eller delar till sådana 56 €
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 28 €
parallelltillstånd för särskilt farliga skjutvapen eller delar till sådana 34 €
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 28 €
Penningspelsverksamhet
Fastställande av spelreglerna för penningspel 670 €
Ändring av spelreglerna för penningspel 670 €
Tillsynsenhetens för säkerhetsbranschen prestationer
Auktorisation av bevakningsföretag
tillstånd för bevakningsföretag 268 €
ändring av tillstånd för bevakningsföretag 134 €
handläggningsavgift för ändringsanmälan 54 €
beslut som fattas på grund av bevakningsföretagets ändringsanmälan 80 €
Av innehavare av tillstånd för bevakningsföretag tas ut en tillsynsavgift per verksamhetsställe:
antalet väktare högst 5 det huvudsakliga verksamhetsstället 170 €
verksamhetsställe 150 €
antalet väktare 6―10 det huvudsakliga verksamhetsstället 220 €
verksamhetsställe 200 €
antalet väktare 11―50 det huvudsakliga verksamhetsstället 250 €
verksamhetsställe 220 €
antalet väktare 51―200 det huvudsakliga verksamhetsstället 300 €
verksamhetsställe 250 €
antalet väktare 201 eller mera det huvudsakliga verksamhetsstället 450 €
verksamhetsställe 350 €
Tillsynsavgiften debiteras årligen efter den 1 april.
Tillsynsavgift tas inte ut om innehavaren av auktorisationen senast den 31 mars har meddelat att han eller hon har upphört att bedriva näringsverksamheten. Avgift tas inte ut för det kalenderår då verksamheten i fråga har meddelats auktorisation av bevakningsföretag.
Godkännande som ansvarig föreståndare för vid bevakningsföretag
godkännande som ansvarig föreståndare 107 €
ändring av godkännande som ansvarig föreståndare 107 €
godkännande som ställföreträdare för ansvarig föreståndare 107 €
ändring av godkännande som ställföreträdare för ansvarig föreståndare 107 €
godkännande som tillfällig ansvarig föreståndare 107 €
ändring av godkännande som tillfällig ansvarig föreståndare 107 €
Utbildare av ordningsvakter
godkännande som utbildare för ordningsvakt 107 €
Polisavdelningens övriga prestationer
Tillstånd för användning av polisens emblem 40 €
Tilldelande av polisbefogenheter 84 €
Inrikesministeriets beslut i ett besvärsärende som högsta förvaltningsdomstolen på ändamålsenlighetsgrund har överfört till regeringen för avgörande 168 €

3. POLISYRKESHÖGSKOLANS PRESTATIONER

Urvalsprov
urvalsprovavgift 42 €
Lydnadskontroll
lydnadskontroll som hänför sig till en bevakningsuppgift 100 €
lydnadskontroll som hänför sig till en ordningsövervakningsuppgift 75 €
omtagning av ett moment i lydnadskontrollen 25 €
Utbildning för utbildare som handhar utbildningen i användningen av maktmedel
den allmänna delen av utbildning för utbildare som handhar specialutbildningen för väktare i användningen av maktmedel 600 €
den särskilda delen av utbildning för utbildare som handhar specialutbildningen för väktare i användningen av maktmedel 1400 €
Utbildning för utbildare som hanhar utbildning av ordningsvakter
Utbildning för utbildare som hanhar utbildning av ordningsvakter 600 €
teoridel av Utbildning för utbildare som hanhar utbildning av ordningsvakter 360 €

4. SKYDDSPOLISENS PRESTATIONER

Säkerhetsutredning
normal säkerhetsutredning 78 €
omfattande säkerhetsutredning 118 €

5. ANDRA BESLUT OCH INTYG

andra beslut som ges på ansökan 25 €
intyg som utfärdas på begäran 14 €
andra beslut som fattas på basis av anmälan 43 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.