1265/2007

Given i Helsingfors den 21 december 2007

Lag om ändring av lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 30 december 1993 om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993) en ny 25 § i stället för den 25 § som upphävts genom lag 413/2004, som följer:

25 §
Finansinspektionens rätt att företräda insättare vid en utländsk insättningsgarantifond

Om en utländsk inlåningsbank inte i enlighet med inlåningsavtalet har betalat en insättares förfallna och ostridiga fordringar som finns på ett konto i den utländska inlåningsbankens filial i Finland, kan insättaren anmäla saken till Finansinspektionen.

Efter att ha fått en anmälan som avses i 1 mom. ska Finansinspektionen utan dröjsmål till den behöriga utländska insättningsgarantifonden eller en annan myndighet som ansvarar för insättningsgarantin framföra krav på ersättning för insättningarna. Finansinspektionen har rätt att i den insättningsgarantifond eller den andra utländska myndighet som avses i detta moment föra talan på de i 1 mom. avsedda insättarnas vägnar.


Denna lag träder i kraft den 27 december 2007.

RP 132/2007
EkUB 11/2007
RSv 141/2007

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.