1264/2007

Given i Helsingfors den 21 december 2007

Lag om ändring av kreditinstitutslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kreditinstitutslagen av den 9 februari 2007 (121/2007) 101, 102 och 185 §,

ändras 99 § 1 mom. samt

fogas till 109 § ett nytt 2 mom. som följer:

99 §
Storleken av en inlåningsbanks garantiavgift

En inlåningsbanks garantiavgift grundar sig på bankens kapitaltäckning. Garantiavgiften är 0,175 procent av det tal som fås då förhållandet mellan kapitalkravet för de risker som beräknats enligt 55 § 1 mom. och kapitalbasen multipliceras med det sammanlagda beloppet av den inlåning i banken som ersätts enligt 105 § 1 och 2 mom. Om banken är ett i 72 § 1 mom. avsett moderföretag i en finansiell företagsgrupp eller ett därmed enligt 2 mom. i den nämnda paragrafen jämförbart företag, ska den på kapitaltäckningen baserade avgiften beräknas på basis av minimibeloppet av den konsoliderade kapitalbas som krävs för att täcka riskerna och den konsoliderade kapitalbasen multiplicerat med beloppet av inlåning som ersätts i kreditinstitut som hör till den finansiella företagsgruppen. På kreditinstitut som hör till ett finans- och försäkringskonglomerat tillämpas dessutom 73 § 2 mom.


109 §
Insättningsgarantifondens upplåning

Den skyldighet att bevilja insättningsgarantifonden lån som i 1 mom. anges för inlåningsbanker som hör till insättningsgarantifonden fördelas på inlåningsbankerna i samma proportion som den inlåning i dem som ersätts utgör av det sammanlagda beloppet av den inlåning som ersätts i alla de inlåningsbanker som hör till insättningsgarantifonden. Det inlåningsbelopp som avses i detta moment beräknas enligt situationen vid utgången av det kalenderår som närmast föregår det då skyldigheten att bevilja lån uppkom.


Denna lag träder i kraft den 27 december 2007.

RP 132/2007
EkUB 11/2007
RSv 141/2007

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.