1257/2007

Given i Helsingfors den 13 december 2007

Statsrådets förordning om överlåtelse av egendom som tillfallit staten genom arv

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 5 kap. 2 § 4 mom. och 4 § i ärvdabalken av den 5 februari 1965 (40/1965), sådana de lyder, 5 kap. 2 § 4 mom. i lag 282/1993 och 4 § i lag 1401/1991:

1 §

När egendom har tillfallit staten enligt 5 kap. 1 § i ärvdabalken (40/1965) eller 63 § i självstyrelselagen för Åland (1144/1991), ska Statskontoret underrätta den kommun där arvlåtaren sist var bosatt om detta. När det gäller fast egendom ska det dessutom göras anmälan till den kommun där egendomen finns.

Om staten har fått fastighetsförmögenhet ska Statskontoret underrätta finansministeriet och jord- och skogsbruksministeriet om detta. Miljöministeriet ska underrättas om sådan fastighetsförmögenhet som har tillfallit staten och som kan ha betydelse för skyddet av kulturhistoriskt betydande byggnader eller för naturskyddet. Undervisningsministeriet ska underrättas om sådan fastighetsförmögenhet som kan ha betydelse för skyddet av fasta fornlämningar. Anmälningsskyldighet föreligger dock inte för sådan fastighetsförmögenhet som består av aktier i bostadsaktiebolag.

2 §

Om bouppteckningsvärdet för kvarlåtenskap som har tillfallit staten genom arv eller värdet av den egendom som landskapet Åland enligt 63 § i självstyrelselagen för Åland har överlåtit till staten är större än 750 000 euro, fattas det i 5 kap. 2 § i ärvdabalken avsedda beslutet att överlåta eller behålla egendomen av statsrådet i stället för av Statskontoret.

3 §

Om fler än en sådan sökande som egendomen kan överlåtas till enligt 5 kap. 2 § i ärvdabalken har begärt att egendomen överlåts till honom eller henne, ska den egendom som överlåts delas mellan sökandena på ett ändamålsenligt och skäligt sätt med beaktande av arten av förhållandet mellan arvlåtaren och sökanden, det ändamål för vilket egendomen används och arvlåtarens förmodade vilja. Om det inte är ändamålsenligt att dela egendomen, ska den överlåtas till den sökande som på ovan nämnda grunder skall sättas i främsta rummet.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 5 december 1991 om överlåtelse av egendom som tillfallit staten såsom arv (1403/1991) jämte ändringar.

Helsingfors den 13 december 2007

Justitieminister
Tuija Brax

Lagstiftningsråd
Markku Helin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.