1250/2007

Given i Helsingfors den 13 december 2007

Inrikesministeriets förordning om studiesociala förmåner för studerande vid Polisyrkeshögskolan

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 18 § 2 mom. i lagen av den 4 februari 2005 om polisutbildning (68/2005), sådant detta moment lyder i lag 103/2007:

1 §
Lön och dagpenning

Polisyrkeshögskolan betalar 3,60 euro per dag i dagpenning till polisaspiranter under närstudieperioden. Den polisenhet där en yngre konstapel genomför arbetspraktik eller en period av fältarbete inom ramen för yrkesstudierna betalar lön till konstapeln för denna tid. Lönen betalas enligt det preciserande tjänstekollektivavtalet för avlöning inom polisväsendet.

Polisenheterna betalar sina tjänstemän som studerar vid Polisyrkeshögskolan lön för studietiden enligt det preciserande tjänstekollektivavtalet för avlöning inom polisväsendet.

Polisenheterna betalar sina tjänstemän som är studerande vid Polisyrkeshögskolan dagpenning och kursdagpenning enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet om ersättning av resekostnader.

2 §
Inkvartering och måltider

Polisyrkeshögskolan ordnar avgiftsfritt inkvarteringen och måltiderna under de närundervisningsperioder som hör till examen för den som genomgår utbildning för tjänsteexamen. Inkvartering och måltider ordnas inte under sommar-, jul- och påskledigheterna.

3 §
Utrustning

Polisyrkeshögskolan ordnar tjänsteuniform för polisaspiranten. Kostnaderna för anskaffningen av uniformen fördelas mellan polisaspiranten och Polisyrkeshögskolan enligt vad som föreskrivs i förordningen om statens uniformsbidrag (850/1969) och den föreskrift av polisens högsta ledning som gäller polisens tjänsteuniform.

4 §
Hälsovård

Polisyrkeshögskolan ordnar avgiftsfri hälso- och sjukvård på allmänläkarnivå för studerande under närundervisningsperioderna inom utbildningen för polistjänsteexamen samt i brådskande fall sådan sjukvårdsservice som en studerande under de förutsättningar som anges i lagen om polisutbildning (68/2005) har rätt till.

Polisyrkeshögskolan ordnar vid behov en hälsoundersökning som avses i statsrådets förordning om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa (1485/2001) och i arbetarskyddslagen (738/2002) för att innan den arbetspraktikperiod som ingår i utbildningen för grundexamen inleds utreda om personen är lämplig för ett arbete som medför särskild fara för olycksfall eller sjukdom.

Vid ersättning av skada eller sjukdom tillämpas lagen om ersättning för skada eller sjukdom som har uppkommit under studierelaterade förhållanden som är jämställbara med arbete (1318/2002).

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Genom denna förordning upphävs inrikesministeriets förordning av den 12 maj 2005 om studerandes studiesociala förmåner vid polisläroinrättningar (286/2005).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 13 december 2007

Inrikesminister
Anne Holmlund

Överinspektör
Riitta Aulanko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.