1249/2007

Given i Helsingfors den 7 december 2007

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 179 § 4 mom. 2 punkten i lagen av den 19 maj 2006 om pension för arbetstagare (395/2006):

1 §
Tillämpningsområde

Beräkningsgrunderna tillämpas på sådant pensionsskydd som avses i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) och som handhas av en pensionskassa.

2 §
Storheter som beräknas för fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt

De storheter som i fråga om pensionskassor behövs för fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt enligt 179 § i lagen om pension för arbetstagare beräknas enligt de grunder som anges i bilaga 1 till denna förordning.

De koefficienter som behövs för beräkningen av storheterna i enlighet med 1 mom. ingår i bilaga 2 till denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 31 december 2007 och den tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2007.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 13 december 2000 om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1105/2000).

Helsingfors den 7 december 2007

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Matematiker
Pirjo Moilanen

Bilagor 1-2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.