1247/2007

Given i Helsingfors den 13 december 2007

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om polisutbildning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 12 maj 2005 om polisutbildning (283/2005) 7 § 1 mom. samt

ändras 1―4 §, 8 § 1 mom. och 9 § som följer:

1 §
Polisyrkeshögskolans styrelse

I Polisyrkeshögskolans styrelse ska det finnas företrädare för undervisningssektorn och polisbranschen och för andra intressegrupper som har samband med polisverksamheten. Både Polisyrkeshögskolans personal och de studerande ska vara representerade där. Vid val av styrelsemedlemmar ska beaktas att landets båda språkgrupper ska vara företrädda i styrelsen.

2 §
Styrelsens uppgifter

Styrelsen har till uppgift att utveckla, leda och följa Polisyrkeshögskolans verksamhet. I detta syfte

1) framlägger styrelsen för polisens högsta ledning ett förslag om fastställande av undervisningsplanerna för utbildning för polisexamen och en specialiserad utbildning som omfattar minst 45 studiepoäng,

2) framlägger styrelsen för polisens högsta ledning ett förslag om fastställande av urvalsgrunderna för utbildning för polisexamen,

3) tillsätter styrelsen Polisyrkeshögskolans intagningskommissioner,

4) avgör styrelsen de rättelseyrkanden som föreläggs den,

5) godkänner och undertecknar styrelsen Polisyrkeshögskolans verksamhetsberättelse,

6) avger styrelsen utlåtande till inrikesministeriet om dem som söker rektorstjänsten, och

7) behandlar styrelsen övriga ärenden som gäller Polisyrkeshögskolan och som enligt sakens natur ska avgöras av styrelsen.

3 §
Beslutsförfarandet i styrelsen

Föredragande i styrelsen är Polisyrkeshögskolans rektor eller en av rektorn förordnad tjänsteman vid Polisyrkeshögskolan.

4 §
Polisyrkeshögskolans rektor

Polisyrkeshögskolans rektor ska

1) leda, utveckla och övervaka Polisyrkeshögskolans verksamhet,

2) svara för Polisyrkeshögskolans verksamhet och se till att yrkeshögskolans uppgifter sköts med gott resultat,

3) svara för att utarbeta mål och att övervaka att målen uppnås.

8 §
Meddelande om valet av studerande

Antagningen av studerande kan delges genom att resultaten offentliggörs på Polisyrkeshögskolans anslagstavla vid en tidpunkt som har meddelats på förhand. De antagna ska även få personligt besked om antagningen.


9 §
Studierätt för personer som inte hör till polisens personal

Utifrån de riktlinjer som polisens högsta ledning dragit upp kan genom Polisyrkeshögskolans beslut även andra än de som hör till polisens personal antas till Polisyrkeshögskolan.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 13 december 2007

Inrikesminister
Anne Holmlund

Överinspektör
Riitta Aulanko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.