1245/2007

Given i Helsingfors den 11 december 2007

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 7 december 2005 om avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen (964/2005) 3 § 1 mom. 7, 10, 16 och 17 punkten, 7 § och 10 § 1 mom., av dem 3 § 1 mom. 7, 16 och 17 punkten och 10 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 1196/2006, samt

fogas till 2 § ett nytt 3 mom. som följer:

2 kap.

Frekvensavgifter

2 §
Allmänna grunder för bestämmande av frekvensavgiften

Den årliga frekvensavgiften tas ut enligt bestämmelserna i 4―10 §. Avgiftsperioden för den årliga frekvensavgiften är högst tretton månader. En innehavare av radiotillstånd är skyldig att betala den årliga frekvensavgiften trots att radiotillståndet sägs upp eller återkallas att upphöra under avgiftsperioden.

3 §
Koefficienter och kalkylmässiga storheter

En enskild frekvensavgift uträknas med hjälp av följande koefficienter, kalkylmässiga storheter och begrepp:


7) Frekvensbandskoefficientens (K1) storlek bestäms utifrån det frekvensområde som anvisats för tillståndshavarens radiosändare eller de tillståndspliktiga radiosändarna i ett radionät, radiosystem eller en radiostation. Om det har anvisats frekvensområden vars frekvensbandskoefficient är av olika storlek tillämpas den största av koefficienterna för dessa områden. Frekvensbandskoefficienterna är följande:

Radiosändare på vilka koefficienten tillämpas Frekvensområde K1
mobilnät, radiosystem i ett fast trådlöst accessnät, myndighetsnät (VIRVE), GSM-R-radiosystemet för järnvägarna, radiosändare för masskommunikationsnät, privata radionät (PMR), personsökningsnät, sändare för radiostyrning, radiomikrofonsändare, system för fjärrkontroll, fjärrmätning och dataöverföring, jordstationer för fast radio via satellit, radiolänksändare under 960 MHz och länksändare för överföring av ljudradioprogram, radiolänksändare över 960 MHz, andra maritima radiosystem än fartygs radiostation, luftfartsradioanläggningar som används på markytan, fasta HF-sändare, andra radarstationer än ett fartygs eller en luftfarkosts radarstation, radiosondsystem, radiosystem för spårning med en strålningseffekt på högst 1 mW avsett för forskning, radiosändare i föremål som skickats ut i rymden och radiosändare som avses i 10 § 3 mom. 0 ― 28 MHz 0,2
28,001 ― 87,5 MHz 0,58
87,501 ― 108 MHz 0,9
108,001 ― 146 MHz 1,0
146,001 ― 174 MHz 1,0
174,001 ― 380 MHz 1,0
380,001 ― 470 MHz 1,0
470,001 ― 862 MHz 0,8
862,001 ― 960 MHz 0,8
960,001 ― 3100 MHz 0,6
3100,001 ― 10700 MHz 0,45
10700,001 ― 19700 MHz 0,4
19700,001 ― 39500 MHz 0,35
Över 39500 MHz 0,2

10) Tätortskoefficienten (K4) bestäms enligt var området med användningsrätt och skyddsområdet för tillståndshavarens radiosystem eller radiosändarens användningsplats är belägna. Om radiosystemets område med användningsrätt eller skyddsområde sträcker sig över områden vars tätortskoefficienter är av olika storlek tillämpas den största av områdenas koefficienter. Tätortskoefficienterna är följande:

Radiosändare på vilka koefficienten tillämpas Område K4
privata radionät (PMR), personsökningsnät, sändare för radiostyrning, radiomikrofonsändare, system för fjärrkontroll, fjärrmätning och dataöverföring, radiolänksändare under 960 MHz och länksändare för överföring av ljudradioprogram, radiolänksändare över 960 MHz, andra maritima radiosystem än fartygs radiostation, luftfartsradioanläggningar som används på markytan, amatörradiostationer med ökad sändningseffekt, övriga amatörradiostationer som förutsätter specialtillstånd och andra radarstationer än ett fartygs eller en luftfarkosts radarstation. 1) Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla 1,2
2) Annan kommun eller hela Finland 1,0

16) Grundavgiftskoefficienten (S) är en koefficient relaterad till radiosystemet eller radioanläggningsgruppen, med vilken effekten av den grundavgift som avses i 4 punkten ställs i relation till frekvensavgiftens storlek. Grundavgifternas koefficienter är följande:

Radioanläggningsgrupp S
1) bredbandigt digitalt mobilnät i 450 MHz-bandet 0,685
1a) övriga mobilnät 0,48
2) radiosystem i fast trådlöst accessnät 1
3) myndighetsnät (VIRVE) 0,685
4) GSM-R-radiosystem för järnvägarna 0,96
5) radiosändare för masskommunikationsnät 0,36
6) privata radionät (PMR) 0,043
7) personsökningsnät 0,046
8) sändare för radiostyrning 0,043
9) radiomikrofonsändare 0,035
10) system för fjärrkontroll, fjärrmätning och dataöverföring 0,045
11) jordstationer för fast radio via satellit 0,15
12) radiolänksändare under 960 MHz och länksändare för överföring av ljudradioprogram 0,046
13) radiolänksändare över 960 MHz 0,156
14) amatörradiosändare 0,014
15) amatörradiostationer med ökad sändningseffekt 0,004
16) övriga amatörradiostationer som förutsätter specialtillstånd 0,015
17) fartygs och luftfarkosters radiostationer 0,001
18) bärbar radiosändare för luftfart 0,001
19) andra maritima radiosystem än fartygs radiostationer 0,046
20) luftfartsradioanläggning som används på markytan 0,062
21) fasta HF-sändare 0,037
22) andra radarstationer än ett fartygs eller en luftfarkosts radarstation 0,31
23) radiosondsystem 0,1
24) radiosystem för spårning med en strålningseffekt på högst 1 mW avsett för forskning 0,01
25) radiosändare i föremål som skickats ut i rymden 0,3

17) Startkoefficienten (K3) bestäms för tillståndshavarens GSM-mobilnät, UMTS-mobilnät, bredbandiga digitala mobilnät i 450 MHz-bandet, myndighetsnät (VIRVE) och GSM-R-radiosystem för järnvägarna enligt den tidpunkt då frekvensernas användningsrätt börjar. Startkoefficienterna är följande:

Faktureringsår K3
Det första 0,1 bredbandigt digitalt mobilnät i 450 MHz-bandet0,2 övriga
Det andra 0,1 bredbandigt digitalt mobilnät i 450 MHz-bandet0,2 övriga
Det tredje 0,2 bredbandigt digitalt mobilnät i 450 MHz-bandet0,2 GSM-R-radiosystem för järnvägarna0,4 övriga
Det fjärde 0,2 bredbandigt digitalt mobilnät i 450 MHz-bandet0,2 GSM-R-radiosystem för järnvägarna0,6 övriga
Det femte 0,4 bredbandigt digitalt mobilnät i 450 MHz-bandet0,4 GSM-R-radiosystem för järnvägarna0,8 övriga
Det sjätte 0,6 bredbandigt digitalt mobilnät i 450 MHz-bandet0,6 GSM-R-radiosystem för järnvägarna1 övriga
Det sjunde 0,4 UMTS-mobilnät0,8 bredbandigt digitalt mobilnät i 450 MHz-bandet0,8 GSM-R-radiosystem för järnvägarna1 övriga
Det åttonde 0,6 UMTS-mobilnät1 övriga
Det nionde 0,8 UMTS-mobilnät1 övriga
Det tionde eller senare 1

På ändringar i frekvensmängd och områden med användningsrätt som anvisats en tillståndshavare tillämpas samma startkoefficient som på den frekvensmängd och det område med användningsrätt som redan är i användning. Startkoefficienten är 1 för ett sådant nät eller system som används i forsknings- och utvecklingsverksamhet om nätet eller systemet beviljats ett radiotillstånd som avses i 19 § 5 mom. i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar. Startkoefficienten är dock 0,2 om det nät eller det system som används i forsknings- och utvecklingsverksamhet enbart används för utbildningsverksamhet vid en läroanstalt.


7 §
Frekvensavgift för amatörradiosändare

Kommunikationsverket tar årligen ut frekvensavgift för den rätt som verket har beviljat att inneha och använda en tillståndspliktig amatörradiosändare eller radiosändare i en amatörradiostation . Frekvensavgiften bestäms enligt följande formel:

Kommunikationsverket får ta ut endast en årlig frekvensavgift, även om radiotillståndet berättigar till innehav och användning av flera amatörradiosändare som avses i 1 mom. 1 punkten.

Frekvensavgiften för en amatörradiostation som avses i 1 mom. 3 punkten och som kräver specialtillstånd räknas ut enligt antennplats på basis av de anvisade sändningsfrekvenserna.


10 §
Frekvensavgift för andra radiosändare

Kommunikationsverket tar årligen ut frekvensavgift för den rätt som verket har beviljat att inneha och använda en annan tillståndspliktig radiosändare eller andra tillståndspliktiga radiosändare i ett radiosystem eller en radiostation än de radiosändare som avses i 4―9 §. Frekvensavgiften bestäms enligt följande formel:

1) fasta HF-sändare K1· K5· (frekvensmängd/25 kHz)·S·1 295,50 €
2) annan radarstation än ett fartygs eller en luftfarkosts radarstation K1·K4·K5· S·1 295,50 €
3) radiosondsystem K1· (frekvensmängd/25 kHz) ·S·1 295,50 €
4) radiosystem för spårning med en strålningseffekt på högst 1 mW avsett för forskning K1· (frekvensmängd/25 kHz) ·S·1 295,50 €
5) radiosändare i föremål som skickats ut i rymden K1·S·1 295,50 €


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Förordningen tillämpas även på de ärenden som anhängiggjorts innan förordningen trädde i kraft.

Helsingfors den 11 december 2007

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Konsultativ tjänsteman
Rainer Salonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.