1244/2007

Given i Helsingfors den 11 december 2007

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

upphävs 7 § i kommunikationsministeriets förordning av den 21 december 2005 om vissa av Kommunikationsverkets avgifter (1175/2005) samt

ändras 8 § 1 mom. 4, 6, 7 och 8 punkten, 3 och 4 mom., 8 a § samt 9 § 1 mom., sådana de lyder i förordning 1112/2006, som följer:

8 §
Avgifter för numrering av kommunikationsnäten

Enligt 49 § i kommunikationsmarknadslagen är teleföretag och andra personer som får ett nummer eller prefix eller en kod skyldiga att till Kommunikationsverket betala en fast avgift, vars storlek årligen är som följer:


4) avgift för servicenummerserie och avgift för en nationell abonnentnummerserie i ett fast telefonnät:
nummerserie med ett fyrsiffrigt prefix i ett enskilt teleområde 600 euro
nummerserie med ett minst femsiffrigt prefix i ett enskilt teleområde 120 euro
nationell nummerserie med ett tresiffrigt prefix 25 000 euro
nationell nummerserie med ett fyrsiffrigt prefix 5 000 euro
nationell nummerserie med ett femsiffrigt prefix 1 000 euro
nationell nummerserie med ett minst sexsiffrigt prefix 200 euro

6) avgift för teknisk kod:
internationell signaleringspunktkod 1 600 euro
nationell signaleringspunktkod 0,8 euro
kod för sluten användargrupp (CUG) 0,8 euro
centrex-teleföretagskod 35 euro
mobil nätkod (MNC) 340 euro
teleföretagskod 170 euro
identifieringskod för SIM-kort för mobiltelefon (IIN) 170 euro
7) avgift för sådant kortmeddelandeservicenummer och sådant nationellt servicenummer i telefonnätet som beviljats tjänsteproducenten direkt:
femsiffrigt nummer 120 euro
sexsiffrigt nummer 80 euro

Avgift för servicenummer tas inte ut för allmänt nödnummer eller motsvarande allmännyttiga servicenummer som är gemensamma för teleföretagen.

Numreringsavgifterna faktureras årligen i fyra poster 1.1&§8212;31.3, 1.4&§8212;30.6, 1.7&§8212;30.9 och 1.10&§8212;31.12. Avgifterna för kortmeddelandeservicenummer och avgifterna för nationella servicenummer i telefonnätet faktureras årligen i två poster 1.1&§8212;30.6 och 1.7&§8212;31.12.

8 a §
Registreringsavgift och årsavgift för ENUM-domännamn

Med ENUM-domännamn avses ett domän-namn som bildats av ett telefonnäts nummer eller nummerområde. För registrering av ENUM-domännamn och ändring av registre-ringsuppgifter tas i registreringsavgift ut 0,5 euro.

För de ENUM-domännamn som är i kraft på kalenderårets första dag tas i årsavgift ut 0,5 euro.

9 §
Domännamnsavgifter och intygsavgifter för domännamnsregistret

En domännamnsavgift om 43 euro tas ut för beviljande, ändring, överföring och förnyande av domännamn som avses i lagen om domännamn (228/2003).Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Om en prestation gäller ett ärende som blivit anhängigt innan denna förordning träder i kraft, tas avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 11 december 2007

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Konsultativ tjänsteman
Rainer Salonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.