1243/2007

Given i Helsingfors den 13 december 2007

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 16 december 2004 om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (1146/2004) 3 § 4 mom. samt

ändras 4 § 2 mom. och 5 § 1 mom. som följer:

4 §

Har en person fått stöd enligt studiestödslagen (65/1994) för studier utomlands, ska personen efter att ha avlagt en i 3 § avsedd examen lämna Folkpensionsanstalten de uppgifter som avses i 1 mom. om en examen som avlagts utomlands på det sätt som Folkpensionsanstalten bestämmer. Har en person fått studiestöd enligt Ålands landskapslagstiftning för studier utomlands, ska personen dock lämna ovan nämnda uppgifter om en examen som avlagts utomlands till den myndighet som anges i en förordning av republikens president på det sätt som denna myndighet bestämmer.

5 §

Folkpensionsanstalten och den kommun på Åland som betalat stöd för hemvård av barn är skyldiga att omedelbart underrätta Pensionsskyddscentralen om sådana uppgifter som den förfogar över gällande föräldrar som erhåller i 2 § i den ovan i 2 § nämnda lagen avsett stöd för hemvård av barn och vilka har meddelat att de är förhindrade att förvärvsarbeta på grund av vård av barn under tre år. Dessutom är Folkpensionsanstalten skyldig att underrätta Pensionsskyddscentralen om sådana uppgifter som den förfogar över och som avses i 4 §.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 13 december 2007

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.