1241/2007

Given i Helsingfors den 13 december 2007

Statsrådets förordning om Rättspolitiska forskningsinstitutet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 5 § 1 mom. i lagen av den 7 december 2007 om Rättspolitiska forskningsinstitutet (1139/2007) och 8 § 2 mom. i statstjänstemannalagen av den 19 augusti 1994 (750/1994), av dem det sistnämnda sådant det lyder i lag 281/2000, som följer:

1 §
Verksamhetsenheter

Vid Rättspolitiska forskningsinstitutet finns forskningsenheter samt en förvaltningsenhet.

2 §
Behörighetsvillkor och titel för överdirektören

Behörighetsvillkor för överdirektören är doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till en doktorsgrad, förtrogenhet med rättspolitisk forskning och planering samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.

Överdirektören har professors titel.

3 §
Enhetscheferna

Chef för en forskningsenhet är en forskningsdirektör och chef för förvaltningsenheten är en förvaltningsdirektör.

Behörighetsvillkor för en forskningsdirektör är doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till en doktorsgrad. Därtill krävs praktisk erfarenhet av rättspolitisk forskning och planering samt av att använda empiriska forskningsmetoder. Dessutom krävs erfarenhet av att handleda forskare eller av att leda forskningsprojekt.

En forskningsdirektör har professors titel om han eller hon har vid universitet konstaterad docentkompetens.

Behörighetsvillkor för förvaltningsdirektören är en för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och sådan förtrogenhet med förvaltningsuppgifter som uppgiften kräver.

Forskningsdirektörerna utnämns av justitieministeriet på framställning av överdirektören. Förvaltningsdirektören utnämns av överdirektören.

4 §
Annan personal

Vid forskningsinstitutet finns dessutom annan personal i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande.

Behörighetsvillkor för den övriga personalen är en sådan utbildning som tjänsten eller uppgiften kräver.

Överdirektören anställer och avskedar den övriga personalen.

5 §
Överdirektörens och enhetschefernas uppgifter

Överdirektören leder och utvecklar verksamheten vid Rättspolitiska forskningsinstitutet samt svarar för att verksamheten är resultatrik och att målen nås. Överdirektören beslutar om de allmänna riktlinjerna för verksamheten samt om de detaljerade resultatmålen för forskningsinstitutets verksamhet och ekonomi inom ramen för de resultatmål som ingår i resultatavtalet och som justitieministeriet fastställt. Överdirektören beslutar om forskningsinstitutets förslag till budget samt verksamhets- och ekonomiplan.

Forskningsdirektörerna och förvaltningsdirektören svarar för att verksamheten utvecklas och är resultatrik vid de enheter som de leder.

6 §
Delegationen

För att stöda verksamheten vid forskningsinstitutet finns en delegation, som har till uppgift att behandla riktlinjerna för utvecklandet av verksamheten vid forskningsinstitutet, stöda den strategiska planeringen vid forskningsinstitutet, främja samarbetet mellan forskningsinstitutet och dess intressentgrupper samt följa verksamhetens genomslagskraft i samhället. Dessutom ska delegationen på begäran av justitieministeriet yttra sig om frågor som ansluter sig till utvecklandet av forskningsinstitutets verksamhetsområde.

Delegationen består av överdirektören vid Rättspolitiska forskningsinstitutet samt dessutom högst tio andra ledamöter, av vilka personalen vid forskningsinstitutet utser en inom sig.

Justitieministeriet tillsätter delegationen på förslag av Rättspoliska forskningsinstitutet för högst fyra år i sänder och fastställer ledamöternas arvoden.

7 §
Beviljande av tjänstledighet

Forskningsinstitutets överdirektör beviljas tjänstledighet av justitieministeriet. Tjänstledighet för längre tid än två år beviljas dock av statsrådet, om inte tjänstledigheten grundar sig på lag eller tjänstekollektivavtal.

En forskningsdirektör beviljas tjänstledighet av överdirektören. Tjänstledighet för längre tid än ett år beviljas dock av justitieministeriet, om inte tjänstledigheten grundar sig på lag eller tjänstekollektivavtal.

Den övriga personalen beviljas tjänstledighet av överdirektören.

8 §
Utnämning till ett tjänsteförhållande för viss tid

En tjänsteman utnämns till ett tjänsteförhållande för viss tid eller annars tidsbegränsat av den myndighet eller tjänsteman som beviljar tjänstledighet. Statsrådet beslutar dock om utnämning till ett tjänsteförhållande som överdirektör för viss tid som är längre än ett år.

Justitieministeriet förordnar vid behov en vikare för överdirektören då denne har semester eller tillfälligt är förhindrad att sköta sina uppgifter.

9 §
Avgörande av ärenden

Överdirektören avgör de ärenden som hör till forskningsinstitutet och som inte enligt arbetsordningen ska avgöras av någon annan tjänsteman.

Överdirektören kan i enskilda fall avgöra ett ärende som annars ska avgöras av en underlydande tjänsteman.

10 §
Arbetsordningen

Bestämmelser om forskningsverksamheten och institutets interna förvaltning i övrigt finns i forskningsinstitutets arbetsordning i enlighen med 5 § 2 mom. i lagen om Rättspolitiska forskningsinstitutet (1139/2007).

Överdirektören fastställer forskningsinstitutets arbetsordning.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 13 december 2007

Justitieminister
Tuija Brax

Lagstiftningsråd
Håkan Stoor

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.