1239/2007

Given i Helsingfors den 12 december 2007

Kommunikationsministeriets förordning om Fordonsförvaltningscentralens avgifter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994, 24 a § 2 mom. i lagen av den 23 december 1998 om koncession för fordonsbesiktning (1099/1998), sådant det lyder i lag 1102/2002, 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan denna paragraf lyder i lag 495/2005, och 5 § i lagen av den 22 december 2006 om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om Fordonsförvaltningscentralens avgiftsbelagda prestationer och grunderna för avgifterna samt om de fasta avgifter som tas ut för de offentligrättsliga prestationerna.

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter till självkostnadsvärde

För följande prestationer tar Fordonsförvaltningscentralen ut en fast avgift som fastställs i bilagan till denna förordning och som bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde:

1) typgodkännande av fordon, komponenter, system och separata tekniska enheter,

2) fordonstekniska utlåtanden och tillstånd,

3) prestationer i anslutning till handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter,

4) bilinteckningsprestationer,

5) fordonsregistreringsprestationer,

6) körkortsprestationer,

7) prestationer och beslut som hänför sig till förarundervisningen och förarexamina,

8) prestationer och beslut som hänför sig till utbildning för körtillstånd och körtillstånd för transport av farliga ämnen samt prestationer och beslut som hänför sig till säkerhetsrådgivarexamen,

9) intyg,

10) prestationer som hänför sig till utbildning för besiktningsverksamhet,

11) koncessioner för besiktning,

12) handlingar,

13) färdskrivarkort,

14) internationella transporttillstånd,

15) trafikföretagarprestationer,

16) prestationer som hänför sig till förarnas yrkeskompetens.

3 §
Avgift för besiktningsverksamheten

Fordonsförvaltningscentralen tar av koncessionshavarna ut 1,50 euro i avgift för besiktningsverksamheten enligt 24 a § i lagen om koncession för fordonsbesiktning (1099/1998) för varje besiktning som utförts föregående månad.

4 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter som avviker från självkostnadsvärdet

För följande prestationer tar Fordonsförvaltningscentralen ut en fast avgift som är lägre än självkostnadsvärdet:

1) inspektion vid inledande av besiktningsverksamhet enligt koncession, 300 euro,

2) avgörande av rättelseyrkande som gäller beslut av en koncessionsinnehavare, den som håller förarexamen eller den som håller körtillståndsprov, 42 euro,

3) beviljande av undantag från de hälsokrav som gäller körkortstillstånd eller yrkeskörtillstånd för personbil, 25 euro,

4) muntligt teoriprov av hälsoskäl, 16 euro,

5) förhandsavgörande enligt 48 § i fordonsskattelagen (1281/2003), 90 euro,

6) förhandsavgörande enligt 19 § i bränsleavgiftslagen (1280/2003), 90 euro,

7) förhandsavgörande enligt 67 § i bilskattelagen (1482/1994), 90 euro,

8) undantag från ålderskravet gällande körrätt eller yrkeskörtillstånd, 50 euro.

Fordonsförvaltningscentralen tar inte ut behandlingsavgiften enligt 2 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006).

För följande prestationer tar Fordonsförvaltningscentralen ut en fast avgift som är högre än självkostnadsvärdet:

1) beslut om beviljande av särskilt registreringstecken, 1 000 euro,

2) provnummerintyg, 300 euro,

3) beviljande av tillstånd till undantag i fråga om största tillåtna mått och massor för fordon som har registrerats eller tagits i bruk i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 180 euro.

5 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Om avgiften för prestationen inte fastställs med stöd av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), tar Fordonsförvaltningscentralen ut en avgift enligt företagsekonomiska grunder för följande prestationer:

1) utlämnande av uppgifter ur fordonstrafikregistret,

2) utbildning som inte hör till informationsverksamheten,

3) trycksaker som inte hör till informationsverksamheten,

4) undersöknings- och beställningstjänster som grundar sig på uppdrag,

5) kopior och andra avskrifter,

6) avsändande av handlingar och annat material, om de kostnader detta medför inte ingår i en avgift som tas ut för någon annan prestation.

Fordonsförvaltningscentralen beslutar om de avgifter som tas ut för att ta fram uppgifter på det sätt som avses i 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för att lämna ut kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag, med beaktande av vad som sägs i 34 § i lagen.

6 §
Avgifter för avslagsbeslut

Avgifter som avses i denna förordning tas ut också för beslut om avslag på ansökan.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och gäller till utgången av 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 december 2007

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Trafikråd
Matti Roine

Avgiftstabell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.