1238/2007

Given i Helsingfors den 13 december 2007

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen av den 31 oktober 1986 om smittsamma sjukdomar (786/1986) 2 §, 10 § 2 mom., 10 c § 2 och 4 mom. samt bilaga 1,

sådana de lyder, 2 §, 10 c § 2 och 4 mom. och bilaga 1 i förordning 1376/2006 samt 10 § 2 mom. i förordning 1383/2003, som följer:

2 §

Allmänfarliga smittsamma sjukdomar är

ehec-infektion

hepatit A

influensa orsakad av influensavirus A av subtyp H5N1 tills Världshälsoorganisationen meddelar att en influensapandemi har börjat,

smittkoppor

gula febern

kolera

syfilis

difteri

tyfoid, paratyfoid och andra salmonnelloser

septiska sjukdomar och hjärnhinneinflammationer förorsakade av meningokock

mjältbrand

polio

pest

sars

shigellarödsot

tuberkulos och

blodfeber förorsakad av virus,

dock inte sorkfeber.

Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar är

botulism

ny variant av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom,

echinokockos

septiska sjukdomar och hjärnhinneinflammationer förorsakade av hemofilus

hepatit B

hepatit C

kikhosta

hivinfektion

klamydiainfektioner som sprids vid könsumgänge

legionellos

listerios

malaria

mykobakteriesjukdomar, andra än tuberkulos

fästingburen hjärninflammation

rabies

schanker

påssjuka

gonorré

mässling och

röda hund.

10 §

Läkares anmälan om smittsam sjukdom skall göras senast inom sju dygn efter att fallet har konstaterats. I särskilt brådskande fall skall läkaren omedelbart per telefon göra en preliminär anmälan till den läkare som vid hälsovårdscentralen eller sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar och till Folkhälsoinstitutet. En preliminär anmälan som gjorts per telefon skall bekräftas genom en skriftlig anmälan om smittsam sjukdom då fallet har säkerställts. Anmälan om tuberkulos görs då sjukdomen har konstaterats och efter att behandlingen har avslutats.


10 c §

Sammanföringstiden är 50 år om det är fråga om tyfoid, paratyfoid, syfilis, tuberkulos, hepatit B, hepatit C, hivinfektion, andra sjukdomar som förorsakas av mykobakterier än tuberkulos, sjukdom förorsakad av hepatis D-virus, sjukdom förorsakad av HTL-virus och ny variant av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, infektioner förorsakade av meticillinresistenta eller oxacillinresistenta Staphylococcus aureus-stammar (MRSA), infektioner förorsakade av vankomycinresistenta stafylokockstammar (VRSA), infektioner förorsakade av vankomycinresistenta enterokocker (VRE) eller infektioner förorsakade av Escherichia coli- eller Klebsiella pneumoniae-stammar med nedsatt känslighet för III generationens kefalosporin, med undantag för septiska infektioner och hjärnhinneinflammationer.


Sammanföringstiden är tre månader i fråga om septiska sjukdomar och hjärnhinneinflammationer förorsakade av meningokock, gonorré, clostridium difficile, septiska sjukdomar och hjärnhinneinflammationer förorsakade av hemofilus, septiska sjukdomar och hjärnhinneinflammationer förorsakade av MRSA, VRSA, VRE eller av Escherichia coli- eller Klebsiella pneumoniae-stammar med nedsatt känslighet för III generationens kefalosporin, klamydiainfektion som sprids vid könsumgänge, mjuk schanker, andra bakterie- och virusfynd i blod och ryggmärgsvätska, astrovirus, influensavirus, parainfluensavirus, calicivirus (omfattar norovirus), respiratorisk syncytievirus, rinovirus och rotavirus.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 13 december 2007

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringssekreterare
Liisa Katajamäki

Bilaga 1

Andra mikrobfynd som skall registreras och som avses i 10 § i förordningen om smittsamma sjukdomar är alla mikrober som har konstaterats i blod eller ryggmärgsvätska samt dessutom

Bakterier:

Bordetella pertussis

Borrelia burgdorferi

Borrelia recurrentis

Brucella

Chlamydia pneumoniae

Chlamydia psittacii

Clostridium difficile

Coxiella burnetii

Enterokocker (vankomycinresistenta stammar, VRE)

Escherichia coli (stammar med nedsatt känslighet för III generationens kefalosporin)

Francisella tularensis

Kampylobakterier

Klebsiella pneumoniae (stammar med nedsatt känslighet för III generationens kefalosporin)

Leptospira

Mycoplasma pneumoniae

Staphylococcus aureus (meticillinresistenta/oxacillinresistenta stammar, MRSA)

Stafylokocker (vankomycinresistenta stammar, VRSA)

Vibrio parahemolyticus och

Yersinia.

Virus:

Adenovirus

Astrovirus

Coxsackievirus

Denguevirus

Echovirus

Enterovirus

Hepatit D och E-virus

HTL-virus

Influensavirus

Japanskt B-encefalitvirus

Calicivirus (omfattar norovirus)

Parainfluensavirus

Parvovirus

Puumalavirus (sorkfebervirus)

Fästingburet encefalitvirus

Respiratorisk syncytievirus

Rinovirus

Rotavirus

Sindbisvirus och

Varicella-zostervirus

Protozoer:

Cryptosporidium

Cyclospora cayetanensis

Entamoeba histolytica

Filaria

Giardia lamblia

Leishmania

Skistosoma

Toxoplasma gondii och

Trichinella spiralis.

Svampar:

Pneumocystis carinii.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.