1237/2007

Given i Helsingfors den 13 december 2007

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om organisering av konstens främjande

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

upphävs i förordningen av den 22 juli 1991 om organisering av konstens främjande (1105/1991) 18, 19 a och 20 §,

av dem 19 a § sådan den lyder i förordning 474/2000,

ändras 1, 2, 4, 7, 8 och 10 §, rubriken för 4 kap., 11, 12, 19 och 22 §,

av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 474/2000, 8, 19 och 22 § sådana de lyder i förordning 380/2004 samt 10 § sådan den lyder i förordning 636/1997, som följer:

1 §

Centralkommissionen för konst har till uppgift att

1) ta initiativ, göra framställningar och utarbeta planer som gäller behövliga konstfrämjande åtgärder, i synnerhet i angelägenheter som gäller två eller flera konstarter,

2) lämna undervisningsministeriet och andra statliga myndigheter utlåtanden och utredningar i frågor som gäller konst,

3) leda utvecklingen av samarbetet mellan de olika konstarterna och verka som förbindelselänk dels mellan statens olika konstkommissioner, inbegripet de regionala konstkommissionerna, dels mellan konstkommissionerna och undervisningsministeriet,

4) vid behov avgöra till vilken kommissions område ett ärende som skall handläggas av en statlig konstkommission skall hänföras och även annars se till att arbetsfördelningen mellan kommissionerna är ändamålsenlig,

5) utifrån de statliga och de regionala konstkommissionernas förslag utarbeta och till undervisningsministeriet överlämna ett motiverat förslag om anslag för centralkommissionens omkostnader och anslag för konstens främjande i budgetpropositionen,

6) fördela de medel som ställts till centralkommissionens förfogande för konstens främjande samt anvisa medlen till de statliga och de regionala konstkommissionerna för konstens främjande,

7) anvisa medel för de regionala konstkommissionernas förvaltning,

8) resultatstyra de regionala konstkommissionerna,

9) bidra till att göra finländsk konst känd utomlands och främja internationell växelverkan på konstens område,

10) främja forsknings- och publiceringsverksamhet på konstens område,

11) för egen del övervaka användningen av de medel som har beviljats för konstens främjande,

12) meddela behövliga anvisningar om organiseringen av verksamheten inom centralkommissionen för konst, de statliga konstkommissionerna och de regionala konstkommissionerna,

13) utföra andra uppgifter som gäller konstens främjande och som statsrådet eller undervisningsministeriet tilldelar centralkommissionen.

2 §

Ordföranden för centralkommissionen för konst är chef för centralkommissionen med uppgift att leda, övervaka och utveckla dess verksamhet samt handlägga och avgöra andra ärenden som enligt arbetsordningen hör till ordföranden.

Ordföranden för centralkommissionen kan sköta sin uppgift som bisyssla eller som visstidsanställd tjänsteman i huvudsyssla.

Vid förhinder för centralkommissionens ordförande sköter vice ordföranden hans eller hennes uppgifter.

Ordföranden för centralkommissionen beviljas tjänstledighet av undervisningsministeriet, som även bestämmer om hur tjänsten skall skötas under tjänstledighet.

4 §

De statliga konstkommissionerna har till uppgift att inom sitt konstområde

1) följa den allmänna utvecklingen inom konsten samt följa verksamheten inom landets konstorganisationer, konstinstitutioner och konstläroanstalter,

2) ta initiativ, göra framställningar och utarbeta planer som gäller behövliga konstfrämjande åtgärder,

3) lämna undervisningsministeriet och andra statliga myndigheter utlåtanden och utredningar i frågor som gäller konst,

4) utarbeta och till centralkommissionen för konst årligen överlämna ett motiverat förslag om anslag för konstens främjande i budgetpropositionen,

5) fördela de medel som ställts till respektive kommissions förfogande för ändamål som främjar konsten,

6) understödja skapandet av konstverk som är viktiga för konstens utveckling eller annars betydelsefulla ur allmän synpunkt samt att ta initiativ till sådana verk,

7) bidra till att göra finländsk konst bekant utomlands samt främja internationell växelverkan,

8) främja publiceringsverksamhet på konstens område,

9) främja intresset för konst,

10) övervaka användningen av de medel som de har delat ut för att främja konsten,

11) utföra andra uppgifter som gäller konstens främjande och som undervisningsministeriet eller centralkommissionen för konst tilldelar de statliga konstkommissionerna.

7 §

Var och en av de statliga konstkommissionerna har en sekreterare, som är tjänsteman vid förvaltningsbyrån vid centralkommissionen för konst. Närmare bestämmelser om sekreterarens uppgifter finns i arbetsordningen.

8 §

De regionala konstkommissionerna har till uppgift att

1) följa och bedöma den allmänna utvecklingen inom konsten på sitt verksamhetsområde,

2) främja utövandet av och intresset för konst på sitt verksamhetsområde samt att främja anknytande information och publikationsverksamhet,

3) främja samarbetet mellan olika aktörer inom konst- och kulturlivet på sitt verksamhetsområde,

4) utarbeta och till centralkommissionen för konst årligen överlämna ett motiverat förslag om anslag för konstens främjande och om förvaltningsanslag för de enskilda kommissionerna i budgetpropositionen,

5) dela ut konstnärs- och projektstipendier samt andra understöd inom ramarna för de anslag som ställts till respektive kommissions förfogande,

6) övervaka användningen av de medel som de har delat ut,

7) främja internationell verksamhet på sitt verksamhetsområde,

8) lämna utlåtanden och göra utredningar i frågor som gäller konst,

9) anställa en länskonstnär i arbetsavtalsförhållande och andra personer som står i arbetsavtalsförhållande till konstkommissionen,

10) utföra andra uppgifter som gäller konstens främjande och som undervisningsministeriet eller centralkommissionen för konst tilldelar de regionala kommissionerna.

10 §

Varje regional konstkommission har en generalsekreterare och annan administrativ personal som centralkommissionen för konst anställer i anställningsförhållande på förslag av den regionala konstkommissionen. Länskonstnären i arbetsavtalsförhållande och de övriga personer som den regionala konstkommissionen anställer i arbetsavtalsförhållande står i anställningsförhållande till konstkommissionen.

Behörighetsvillkor för generalsekreteraren är högre högskoleexamen och erfarenhet av förvaltning.

4 kap.

Förvaltningsbyrån vid centralkommissionen för konst

11 §

Förvaltningsbyrån vid centralkommissionen för konst har till uppgift att

1) sköta den allmänna förvaltningen vid centralkommissionen för konst, de statliga konstkommissionerna och de regionala konstkommissionerna samt vid de nämnder och den kommission som avses i 1 a § i lagen om organisering av konstens främjande (328/1967) och att ta initiativ till utveckling av deras verksamhet,

2) sörja för beredningen av de ärenden som skall behandlas i centralkommissionen och de statliga konstkommissionerna samt i de nämnder och den kommission som avses i 1 a § i lagen om organisering av konstens främjande och ta hand om verkställigheten av besluten,

3) sköta andra uppgifter som anges i arbetsordningen.

Centralkommissionen kan överta ett ärende som hör till förvaltningsbyrån, om ärendet är vittsyftande eller principiellt viktigt.

12 §

Vid förvaltningsbyrån finns en tjänst som generalsekreterare för centralkommissionen för konst, andra tjänster och personal i arbetsavtalsförhållande.

Chef för förvaltningsbyrån är generalsekreteraren för centralkommissionen för konst.

Bestämmelser om organisationen vid förvaltningsbyrån finns i arbetsordningen.

19 §

Till ordföranden och andra medlemmar, sekreterare och sakkunniga vid centralkommissionen för konst och vid de statliga och de regionala konstkommissionerna och deras sektioner kan betalas sammanträdesarvode. Arvodet bestäms av undervisningsministeriet. Vid ersättning av resekostnader tillämpas statens tjänste- och kollektivavtal om resekostnadsersättningar.

22 §

Närmare bestämmelser om personalens uppgifter vid centralkommissionen för konst och vid de statliga och de regionala konstkommissionerna, om beredning, föredragning och avgörande av ärenden, om undertecknande av handlingar och om andra arrangemang som gäller verksamheten och förvaltningen meddelas i arbetsordningen, som fastställs av centralkommissionen för konst.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 13 december 2007

Kultur- och idrottsminister
Stefan Wallin

Regeringsråd
Tuula Lybeck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.