1229/2007

Given i Helsingfors den 12 december 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådana dessa paragrafer lyder, den förstnämnda i lag 348/1994 och den sistnämnda i lag 495/2005:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (nedan informationstjänstcentralen) tar ut en avgift om 10,00 euro för intyg som utfärdas som ett separat dokument eller skrivs in i ett dokument som visats upp för myndigheten.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka avgiften avviker från självkostnadsvärdet

Informationstjänstcentralen tar ut 5,66 euro i fast avgift för registrering av nötkreatur enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter, om märkningen görs med ett par traditionella öronmärken, och 7,90 euro om det ena öronmärket innehåller en elektronisk givare. Informationstjänstcentralen tar likaså ut 2,92 euro i fast avgift för ett ersättningsmärke enligt 6 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur (1391/2006), om märket är ett traditionellt öronmärke, och 4,50 euro om öronmärket innehåller en elektronisk givare, samt 5,00 euro i fast avgift för ett temporärt märke enligt 7 § i nämnda förordning och 1,00 euro i fast avgift för en i 15 § i nämnda förordning avsedd anmälan av en aktör inom slakteribranschen.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Sådana övriga prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och som informationstjänstcentralen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är följande:

1) informationsmaterial, informationsprodukter, informationstjänster och kopior, med undantag av de kopior och utskrifter som avses i 2 mom., samt

2) övriga prestationer och tjänster som beställts särskilt.

Informationstjänstcentralen beslutar, med beaktande av vad som bestäms i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om avgifter som tas ut för sådant framtagande av uppgifter som avses i 34 § 2 mom. i nämnda lag och för utlämnande av sådana kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i nämnda lag.

4 §
Avgifter som föranleds av internationellt samarbete

Informationstjänstcentralen kan tillhandahålla internationella organisationer och andra staters myndigheter prestationer utan avgift, om avgiftsfriheten grundar sig på reciprocitet.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och gäller till utgången av 2009.

Avgifter enligt denna förordning tas ut för prestationer som beställts under förordningens giltighetstid.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 december 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativ tjänsteman
Risto Yrjönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.