1228/2007

Given i Helsingfors den 12 december 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som uppbärs för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § i lagen av den 31 maj 2002 om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002) och 14 a § i fastighetsregisterlagen (392/1985):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de avgifter som ska uppbäras till staten och kommunerna för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster.

Denna förordning tillämpas inte på sådana prestationer för vilka det uppbärs avgifter med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993).

2 §
Offentligrättsliga prestationer

För bestyrkta utdrag och intyg ur fastighetsdatasystemet som utgör offentligrättsliga prestationer uppbärs till staten och kommunerna avgifter i enlighet med bilagan till denna förordning.

3 §
Prestationer som ges genom teknisk anslutning och som prissätts genom självkostnadspris

För fastighetsdatasystemets prestationer som getts genom teknisk anslutning och för informationstjänster samt för prestationer i anslutning till fastighetsregistret och fastighetsregisterkartan uppbärs till staten och kommunen avgifter i enlighet med bilagan till denna förordning.

4 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

För massöverlåtelse av uppgifter om fastighetsgränser och till uppgifterna anslutande nyttjanderätt eller för andra än i 2 och 3 § avsedda prestationer och för överlåtelse av nyttjanderätt uppbärs på företagsekonomiska grunder en avgift i enlighet med den prissättning som den organisation som administrerar fastighetsdatasystemet tillämpar.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och den är i kraft till utgången av december 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 december 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Tuire Taina

Bilaga

AVGIFTSTABELL ÖVER FASTIGHETSDATASYSTEMETS PRESTATIONER

1.1.2008

Prisuppgifterna i tabellen avser pris exklusive mervärdesskatt

Offentligrättsliga prestationer

Av myndigheten bestyrkta utdrag och förteckningar ur fastighetsdatasystemet som utgör offentligrättsliga prestationer

euro
Bestyrkta utdrag, kommunförteckningar, förteckningar över lokaliseringsområden, grupper och enheter, delägarförteckningar för samfällda områden som lämnas separat samt andra förteckningar som är jämförbara med dessa 10,00
Kartutdrag över registerenheten 7,50

Prestationer som ges genom teknisk anslutning och som prissätts enligt självkostnadspris

1) Uppgifter ur fastighetsdatasystemet; direktanvändning av tjänster som inte omfattar kartutdrag

För direktanvändning av sådana tjänster ur fastighetsdatasystemet som inte omfattar kartutdrag tas ut avgifter enligt följande:

euro
Lagfartsbevis 4,90
Lagfartsregisterutdrag 3,00
Gravationsbevis 10,40
Inteckningsregisterutdrag 3,00
Fastighetsregisterutdrag 4,55
Utskrift gällande outbrutet område 4,90
Intyg om arrenderätt 4,00
Bläddring bland fastighetsuppgifter 0,70
Bläddring bland uppgifter om fastighetsbildning 0,70
Sökning med en lägenhets namn 0,40
Sökning med adress 0,50
Sökning med personnummer 0,50

2) Uppgifter ur fastighetsdatasystemet; satsvis användning av tjänster som inte omfattar kartutdrag

För uppgifter som utlämnas i filformat och för leverans tas ut dataavgift per dataenhet:

euro
Uppgifter om ägare och/eller innehavare av särskild rättighet 1,07/fastighet
Uppgifter om ägare och/eller innehavare av särskild rättighet, samt adressuppgifter 1,34/fastighet
Alla lagfartsuppgifter/uppgifter om särskilda rättigheter 1,78/fastighet
Övriga uppgifter ur lagfarts- och inteckningsregistren 1,07/fastighet
Uppgifter ur fastighetsregistret 1,78/fastighet
Enskilda uppgifter ur fastighetsregistret 0,33/uppgift
Uppdaterade uppgifter ur fastighetsregistret 0,37/fastighet

För fastighetsregisteruppdatering uppbärs dock årligen högst 15 procent av registermaterialets nyanskaffningspris. Uppdateringspriset kan tillämpas om det har gått högst två år sedan uppgifterna införskaffades eller från föregående uppdatering.

Därtill uppbärs kostnader som föranleds av databehandlingen.

På priset per enhet beviljas prisnedsättning på basis av antalet registerenheter enligt följande:

Antalet registerenheter Prisnedsättning i % vid den lägsta gränsen Prisnedsättning på den del som överstiger lägsta gränsen %
1-999 0 0
1000-9999 0 20
10000-99999 18 40
100000 eller över 37,8 60

3) Tjänster och uppgifter ur fastighetsdatasystemet, direktanvändning av tjänster som omfattar kartutdrag

För direktanvändning av tjänster ur fastighetsdatasystemet som omfattar kartutdrag uppbärs avgifter enligt följande:

euro
Registreringsavgift/1 användare 60,00
2-10 användare som skapas samtidigt för samma organisation (inkl. en faktureringsadress) 30,00/användare
- faktureringsadressavgift 20,00/faktureringsadress
11-25 användare som skapas samtidigt för samma organisation (inkl. en faktureringsadress) 15,00/användare
- faktureringsadressavgift 15,00/faktureringsadress
över 25 användare som skapas samtidigt för samma organisation (inkl. en faktureringsadress) 10,00/användare
- faktureringsadressavgift 15,00/faktureringsadress
Underhållsavgift och avgift för nyttjanderätt till bakgrundskartor/månad 10,00/användare
Avgift för kopieringstillstånd/månad, vilken omfattar
- 100 kopior per år 2,90
- 250 kopior per år 3,90
- 500 kopior per år 4,90
Uppgifter:
Uppgifter i lagfartsbevis 4,90
Lagfartsregisterutdrag 3,00
Uppgifter i gravationsbevis 10,40
Inteckningsregisterutdrag 3,00
Uppgifter i intyg om arrenderätt 4,00
Uppgifter om registerenhetens/det outbrutna områdets egenskaper 4,55
Basuppgifter om registerenheten/det outbrutna området 0,75
Basuppgifter om outbrutna områden vid registerenheten/registerenhet 0,50
Bläddring bland uppgifter om fastighetsbildning 0,70
Utskrift av ägarförteckning 0,50
Kartutdrag över registerenheten 3,00
Datauttag till listan 0,50
Adressökning 0,50
Uttag av outbrutet område till lista 0,50
Uttag av lokaliseringsregisterenhet för ett outbrutet område/beteckningen för outbrutet område 0,50
Delägarförteckning 3,70
Uttag av rågrannar till lista 0,50
Enhetens skiften och arealer till karta 0,90
Outbrutna områden till karta 0,90
Nyttjanderättsenheter/planer/byggförbud som gäller enheten till karta 0,90

4) Tjänster och uppgifter ur fastighetsdatasystemet: förbindelse för dataöverföring mellan applikationer

För användning av förbindelse för dataöverföring mellan applikationer uppbärs avgifter enligt följande:

euro
Underhållsavgift/månad
1-5 slutanvändare 10,00
över 5 slutanvändare 50,00
Registreringsavgift
- första användarnamn 200,00
- följande användarnamn för samma organisation 60,00
Uppgifter:
Basuppgifter/datauttag 0,75
- utvidgad förfrågan utifrån basuppgifterna: uppgifter om fastighetens egenskaper 4,55
- utvidgad förfrågan utifrån basuppgifterna: uppgifter om fastighetens gränser 0,90

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.