1227/2007

Given i Helsingfors den 12 december 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om lantmäteriverkets avgifter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994, 5 § i lagen av den 8 mars 1991 om lantmäteriverket (505/1991), sådan denna paragraf lyder delvis ändrad i lag 1630/1993, samt 5 § 3 och 4 mom. i lagen av den 18 juli 1980 om köpeskillingsregister över fastigheter (552/1980), sådana de lyder i lag 1030/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om när lantmäteriverkets prestationer ska vara avgiftsbelagda och grunderna för avgifterna samt storleken på fasta avgifter för offentligrättsliga prestationer.

Denna förordning tillämpas inte på de avgifter för lantmäteriverkets prestationer om vilka bestäms med stöd av lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995), fastighetsregisterlagen (392/1985) eller lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002).

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) för vilka i enlighet med bilagan till denna förordning tas ut en fast avgift som bestäms på basis av det genomsnittliga självkostnadsvärdet är

1) godkännande av baskartan för detaljplan,

2) ändring av en bys namn,

3) ändring av registerenhetens namn,

4) ändring av fastighetens art,

5) överföring av en särskild rättighet som avses i 72 c § (476/1996) i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter, nedan inlösningslagen, och en anteckning om överföringen i fastighetsregistret, samt

6) byte av sökande av inlösen vilket avses i 76 § (1433/2001) i inlösningslagen, i de fall då ansökan görs efter det att inlösningsförrättningen har avslutats men innan inlösningen är slutförd.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka bestäms en avgift enligt den arbetstid som använts för producering av prestationen är

Prestation Arbetstidens pris, euro/timme
1) ändring i byindelningen, 58 €
2) beslut om sammanslagning av samfällda områden om vilket stadgas i 2 b § 1 mom. (456/2004) i fastighetsregisterlagen, 69 €
3) utfärdande av inlösningstillstånd enligt 5 § 2 mom. (476/1996) i inlösningslagen, 69 €
4) utfärdande av tillstånd till förhandsbesittningstagande som avses i 59 § 1 mom. i inlösningslagen (603/1977) och som lämnas särskilt, 69 €
5) anteckning om upphävande som avses i 72 b § (476/1996) i inlösningslagen och som görs i fastighetsregistret, 69 €
6) ändring av användningssyftet för en särskild rättighet som avses i 72 d § (1433/2001) i inlösningslagen och en anteckning om ändringen i fastighetsregistret, samt 69 €
7) givande av utlåtande avsett i 91 h § (222/2003) i markanvändnings- och bygglagen, 78 €

I de fall som avses i 2 mom. 3, 4 och 6 punkten tas hos sökanden ut också de kostnader som föranleds av det att lantmäteribyrån hör sakägarna och delger områdets ägare och rättsinnehavare beslutet.

3 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

För beslut som fastighetsregisterföraren fattar på eget initiativ om prestation som avses i 2 § 1 mom. 2, 3 eller 4 punkten eller i 2 mom. 1 eller 2 punkten tas ingen avgift ut. Införandet i fastighetsregistret som avses i 2 a § (456/2004) i fastighetsregisterlagen görs avgiftsfritt.

Beslut av fastighetsregisterföraren om ändring av fastighetens art till lägenhet eller tomt ges avgiftsfritt då ärendet har anhängiggjorts på inskrivningsmyndighetens initiativ.

4 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Avgiftsbelagda prestationer som lantmäteriverket prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) fixpunktsmaterial,

2) flygbildmaterial och utgivningstillstånd som gäller detta,

3) terrängkartmaterial och kartböcker samt överlåtande av nyttjanderätter som gäller dessa,

4) service som hör till samanvändningen av geografisk information,

5) programvaror och överlåtande av nyttjanderätter som gäller dem,

6) prestationer som anknyter till köpeskillingsregistret över fastigheter,

7) utbildningstjänster,

8) konsulttjänster och utredningar,

9) intyg,

10) utdrag och kopior,

11) sändande och postning av handlingar och övrigt material,

12) sammankallande av ett icke konstituerat delägarlags stämma och övriga arrangemang som avses i 10 § 2 mom. (686/2000) i lagen om samfälligheter,

13) andra än i 1 – 12 punkten nämnda, till fackområdet hörande prestationer som utförs på beställning,

14) tillfällig användning av lokaliteter, inventarier och utrustning som lantmäteriverket förfogar över,

15) publikationer, samt

16) andra prestationer som är jämförbara med de som nämns ovan.

Ingen avgift för nyttjanderätt till det material som avses i 1 mom. 1-3 och 6 punkten tas ut, om nyttjanderätten till materialet överlåts till myndigheter för skötsel av myndighetsuppgifter eller till läroanstalter i undervisningssyfte. Då tas dock avgift ut för kostnaderna för framtagning av materialet och expeditionskostnaderna för materialet. Om i detta moment avsett material också används för annat ändamål än för skötsel av myndighetsuppgifter eller i undervisningssyfte tas full avgift ut för nyttjanderätten.

5 §
Prestationer som ges på basis av offentlighetslagen

I fråga om avgifter för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior eller utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag beslutar lantmäteriverket med iakttagande av vad som förskrivs i 34 § i nämnda lag.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och gäller till och med den 31 december 2009.

Helsingfors den 12 december 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Tuire Taina

Bilaga

LANTMÄTERIVERKETS OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER MED FASTA PRISER

1. Godkännande av baskartan för detaljplan

Godkännande av baskartan för detaljplan: grundavgift 670 euro ökad med 55 euro för varje 10 ha eller del därav och med 100 euro för varje 200 ha eller del därav som överstiger 500 ha.

Godkännande av baskartan för stranddetaljplan: som ovan, men grundavgiften är 420 euro.

Godkännande av kompletteringskartläggning som baskarta: en avgift som fastställs på ovan angivet sätt, minskad med 25 %.

2. Ändring av en bys namn

Ändring av en bys namn: 132 euro.

Tilläggsavgift för varje övrig by vars namn ändras genom samma beslut: 37 euro.

3. Ändring av registerenhetens namn

Ändring av namn på en fastighet eller annan registerenhet: 75 euro.

Tilläggsavgift för varje övrig registerenhet vars namn ändras genom samma beslut: 19 euro.

4. Ändring av fastighetens art

Ändring av fastighetens art: 75 euro.

Tilläggsavgift för varje övrig fastighet vars art ändras genom samma beslut: 19 euro.

5. Överföring av en särskild rättighet och en anteckning om överföringen i fastighetsregistret

Överföring av särskild rättighet: 240 euro per beslut.

Anteckning om överföringen av särskild rättighet i fastighetsregistret: 48 euro per nyttjanderättsenhet.

6. Byte av sökande av inlösen

Byte av sökande av inlösen: 110 euro.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.