1223/2007

Given i Helsingfors den 13 december 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav som ställs på vissa varor importerade från stater utanför Europeiska unionen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 14 april 2004 om djursjukdomskrav som ställs på vissa varor importerade från stater utanför Europeiska unionen (273/2004) 1, 2 och 6 §, av dem 6 § sådan den lyder i förordning 342/2006, samt

fogas till 4 § nya 4 a- och 5 a-punkter och ett nytt 2 mom. samt till förordningen en ny 6 a § som följer:

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna förordning är att hindra att vissa djursjukdomar sprids i Finland i samband med import av i denna förordning avsedda varor från länder utanför Europeiska unionen (tredjeländer). I förordningen föreskrivs om de villkor på vilka dessa varor får importeras från tredjeländer. I förordningen föreskrivs också om djurhälsokraven i fråga om sådana varor som importeras för transitering genom finskt territorium till ett tredjeland eller för tillfällig lagring i Finland innan vidare transport till ett tredjeland.

Om veterinär gränskontroll av varor som avses i denna förordning föreskrivs särskilt.

2 §
Begränsning av tillämpningsområdet

Förordningen tillämpas inte på produkter som är avsedda som livsmedel.

4 §
Definitioner

I denna förordning avses med:


4 a) specifikt patogenfria ägg kläckägg som endast är avsedda att användas till diagnostik, farmakologi och forskning och som härrör från fjäderfäflockar fria från specifika patogener så som dessa fjäderfäflockar beskrivits i Europafarmakopén,


5 a) skyddsbeslut ett beslut som kommissionen utfärdar för att begränsa importen från ett tredjeland med anledning av förändringar i landets djursjukdoms- eller hälsosituation,


När det i denna förordning hänvisas till Europeiska gemenskapens rättsakter avses rättsakten jämte ändringar.

6 §
Import och transitering av animaliska biprodukter

Bestämmelser om villkoren, begränsningarna och intygen för import och transitering av animaliska biprodukter finns i biproduktsförordningen samt i de rättsakter av Europeiska gemenskapen som utfärdats med stöd av biproduktsförordningen. Import av följande biprodukter är dock tillåten bara med ett importtillstånd som Livsmedelssäkerhetsverket har beviljat:

1) sådant material som hör till kategori 1 och 2 enligt biproduktsförordningen samt produkter som framställts av sådant material och om vilkas import inte bestäms i biproduktsförordningen eller i de rättsakter av Europeiska gemenskapen som utfärdats med stöd av biproduktsförordningen,

2) sådant material som hör till kategori 3 enligt biproduktsförordningen samt produkter som framställts av sådant material och om vilkas import inte bestäms i biproduktsförordningen eller i de rättsakter av Europeiska gemenskapen som utfärdats med stöd av biproduktsförordningen,

3) djur som ska stoppas upp, samt

4) biprodukter som importeras för diagnostiska ändamål eller i utbildnings- eller forskningssyfte, med undantag av specifikt patogenfria ägg, om vilkas import förskrivs i 6 a §.

6 a §
Specifikt patogenfria ägg

Specifikt patogenfria ägg får importeras och transiteras genom Europeiska gemenskapens territorium endast om de berörda äggen härstammar från de tredjeländer eller delar av tredjeländer som nämns i del 1 i bilaga I till kommissionens beslut om fastställande av en förteckning över de tredjeländer från vilka fjäderfä, kläckägg, dagsgamla kycklingar, kött av fjäderfä, ratiter och frilevande fjädervilt samt ägg, äggprodukter och specifikt patogenfria ägg får importeras till och transiteras genom gemenskapen samt gällande villkor för veterinärintyg och om ändring av besluten 93/342/EEG, 2000/585/EG och 2003/812/EG, och en förlaga till veterinärintyg för de berörda äggen nämns för importlandet i fråga i tabellen i bilagan.

Varje förpackning med ägg får endast innehålla ägg från samma ursprungsland, anläggning och avsändare. Äggen ska stämplas med ISO-koden för det tredjeland som är ursprungsland och med ursprungsanläggningens godkännandenummer. På äggförpackningarna ska anges avsändarens namn eller firma och adress samt tydliga och läsbara uppgifter om att förpackningen innehåller specifikt patogenfria ägg.

Med importpartier ska medfölja ett veterinärintyg enligt del 2 i bilaga I till kommissionens beslut 2006/696/EG och med partier som transiteras ska medfölja ett veterinärintyg enligt bilaga IV till beslutet.


Denna förordning träder i kraft den 27 december 2007.

Kommissionens beslut 2006/696/EG (32006D0696); EUT nr L 295, 25.10.2006, s. 1,
kommissionens förordning (EG) nr 2007/2006 (32006R2007); EUT nr L 379, 28.12.2006, s. 98,
kommissionens förordning (EG) nr 829/2007 (32007R0829); EUT nr L 191, 21.7.2007, s. 1.

Helsingfors den 13 december 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Veterinärinspektör
Leena Salin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.