1222/2007

Given i Helsingfors den 13 december 2007

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 3 § i bostadsbidragsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i bostadsbidragsförordningen av den 12 november 1993 (949/1993) 1 och 3 §, av dem 1 § sådan den lyder i förordning 1133/2006, som följer:

1 §

Till totalbeloppet av de fasta månadsinkomster som är en förutsättning för erhållande av bostadsbidrag räknas inte:

1) barnförhöjning och barnpension enligt folkpensionslagen (568/2007), sådan arbetspension enligt 6 § i folkpensionslagen som betalas i form av barnpension, barnpension enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) och lagstiftningen om trafikförsäkring eller annan lagstadgad barnpension eller motsvarande förmån från utlandet,

2) frontmannatillägg och extra frontmannatillägg enligt lagen om frontmannapension (119/1977),

3) ersättningar enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948),

4) förmåner enligt lagen om handikappförmåner (570/2007),

5) underhållsbidrag till barn som erläggs på grund av domstols beslut eller skriftligt avtal,

6) underhållsstöd enligt lagen om underhållstrygghet (671/1998),

7) barnbidrag enligt lagen om barnbidrag (796/1992),

8) avkastning av en sådan andel i ett dödsbo som avses i 3 a § 4 mom. i lagen om bostadsbidrag (408/1975),

9) utkomststöd enligt lagen om utkomststöd (1412/1997),

10) ersättning för uppehälle enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) eller annan motsvarande ersättning för uppehälle,

11) studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994).

3 §

I ansökan om bostadsbidrag eller dess bilagor skall framgå namn och personbeteckning på de personer som hör till det hushåll som gjort ansökningen, den fastighet där bostaden är belägen, de uppgifter som behövs för närmare identifiering av bostaden samt de uppgifter som social- och hälsovårdsministeriet anser nödvändiga med tanke på utveckling och uppföljning av bostadsbidragssystemet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Förordningen tillämpas på bostadsbidrag som beviljas eller justeras från ikraftträdandet eller från en senare tidpunkt.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 13 december 2007

Minister
Paula Risikko

Bostadsråd
Raimo Kärkkäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.