1218/2007

Given i Helsingfors den 13 december 2007

Statsrådets förordning om de språkkunskaper som krävs av statsanställda i landskapet Åland

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 42 § 1 mom. i självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 (1144/1991), sådant det lyder i lag 68/2004, och med Ålands landskapsregerings samtycke:

1 §
Allmänt krav på språkkunskaper

Statsanställda som är verksamma i landskapet Åland ska ha sådana språkkunskaper som förutsätts i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) och som deras arbetsuppgifter kräver, med beaktande av att landskapet är enspråkigt svenskt och att ämbetsspråket i stats-, landskaps- och kommunalförvaltningen är svenska.

De statliga myndigheter som har verksamhetsenheter i landskapet ska genom att ordna utbildning eller genom andra personalpolitiska åtgärder se till att deras anställda på Åland har tillräckliga språkkunskaper.

2 §
Utannonsering av krav på språkkunskaper

När en tjänst eller någon annan plats ledigförklaras, ska i annonsen nämnas om det finns i lag eller förordning föreskrivna behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper.

I annonsen ska dessutom nämnas vilka slags språkkunskaper som förutsätts i arbetet eller som räknas som en merit vid anställningen.

3 §
Kontroll av språkkunskaper i samband med anställning

Den anställande myndigheten ska kontrollera att den som anställs har föreskrivna språkkunskaper och sådana faktiska språkkunskaper som arbetsuppgifterna kräver.

4 §
Allmänt behörighetsvillkor som gäller kunskaper i svenska och finska

Är högskoleexamen enligt lag eller förordning behörighetsvillkor för en statlig anställning i landskapet, krävs utmärkt förmåga att använda svenska i tal och skrift samt nöjaktig förmåga att förstå finska.

5 §
Särskilda behörighetsvillkor för vissa tjänster

Domare, tingsfiskaler och notarier vid Ålands tingsrätt och domare vid Ålands förvaltningsdomstol samt deras suppleanter ska ha utmärkt förmåga att använda svenska i tal och skrift samt nöjaktig förmåga att förstå och i tal använda finska.

Sakkunnigledamöter vid Ålands förvaltningsdomstol och deras suppleanter ska ha god förmåga att använda svenska i tal och skrift samt nöjaktig förmåga att förstå och i tal använda finska.

6 §
Tillfälliga uppdrag som gäller landskapet Åland

När en statlig myndighet utser en tjänsteman för ett tillfälligt uppdrag i landskapet Åland, utan att tjänstemannen är permanent stationerad i landskapet, ska myndigheten utse en person som har tillräckliga kunskaper i svenska.

7 §
Examina i svenska och finska

Bedömningen av kunskaper i svenska och finska sker i enlighet med statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen (481/2003).

8 §
Språkkunskaper som visats efter ansökningstidens utgång samt dispens

Beträffande språkkunskaper som visats först efter att tiden för att ansöka om en tjänst har gått ut gäller 8 § i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003).

Dispens från behörighetsvillkor beträffande språkkunskaper kan beviljas enligt 9 § i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda. Dispens kan dock inte beviljas från de språkkunskapskrav för domare, tingsfiskaler och notarier som avses i 5 § 1 mom. i denna förordning.

9 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Den som är statsanställd i landskapet Åland när denna förordning träder i kraft är utan hinder av denna förordning fortfarande beträffande denna anställning behörig i fråga om språkkunskaperna.

Helsingfors den 13 december 2007

Minister
Astrid Thors

Lagstiftningsråd
Sten Palmgren

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.