1215/2007

Given i Helsingfors den 7 december 2007

Handels- och industriministeriets förordning om resterna av bekämpningsmedel i barnmat

Enligt handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § i livsmedelslagen av den 13 januari 2006 (23/2006):

1 §
Förordningens tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om främmande ämnen och rester av bekämpningsmedel i barnmat.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) barnmat dietiska produkter, som är avsedda eller som enligt uppgift lämpar sig speciellt som näring för barn under 3 år; och

2) bekämpningsmedelsrester resterna i barnmat av växtskyddsmedel, enligt definitionen i artikel 2.1 i direktiv 91/414/EEG, inklusive deras metaboliter och nedbrytnings- eller reaktionsprodukter.

3 §
Främmande ämnen

På halten av främmande ämnen i barnmat tillämpas vad som särskilt bestäms om främmande ämnen i livsmedel.

4 §
Förbjudna bekämpningsmedel i jordbruksprodukter

De bekämpningsmedel som förtecknas i bilaga I skall inte användas i jordbruksprodukter som är avsedda för barnmat.

Vid kontroll anses att bekämpningsmedel som förtecknas i bilaga I inte har använts om resterna av dem understiger 0,003 mg/kg för produkter som saluförs konsumtionsfärdiga eller som bereds enligt tillverkarens anvisningar.

5 §
Rester av bekämpningsmedel

Barnmat får inte innehålla några rester av enskilda bekämpningsmedel på nivåer som överstiger 0,01 mg/kg för produkter som saluförs konsumtionsfärdiga eller som bereds enligt tillverkarens anvisningar.

Med avvikelse från 1 mom. skall för de bekämpningsmedel som förtecknas i bilaga II tillämpas de gränsvärden som anges i denna bilaga, för produkter som saluförs konsumtionsfärdiga eller som bereds enligt tillverkarens anvisningar.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Kommissionens direktiv 2006/125/EG (32006L0125), EUT nr 339, 6.12.2006, s. 16

Helsingfors den 7 december 2007

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Anne Haikonen

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.