1212/2007

Given i Helsingfors den 12 december 2007

Försvarsministeriets förordning om frivilligt försvar

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 17, 29 och 34 § i lagen av den 11 maj 2007 om frivilligt försvar (556/2007):

1 kap.

Ordnande av frivillig militär utbildning

1 §
Ordnande av skjutningar

En yrkesmilitär inom försvarsmakten eller någon som hör till gränsbevakningsväsendets personal och som har förordnats att vara ledare eller övervakare ska personligen vara på plats vid sådan utbildning som avses i 20 § 1 mom. i lagen om frivilligt försvar (556/2007), där det skjuts med försvarsmaktens vapen eller försvarsmaktens ammunition eller explosiva varor används.

2 §
Behörighet för utbildare samt ledare för skjutningar

Huvudstaben fastställer behörighetskraven för de utbildare samt ledare för skjutningar som avses i 21 § i lagen om frivilligt försvar och planerar utbildarnas och ledarnas utbildning.

Försvarsmaktens regionalbyrå bedömer i enlighet med Huvudstabens anvisningar kompetensen hos utbildarna och ledarna för skjutningar minst vart tredje år.

3 §
Anmälan om risksituationer samt missförhållanden och brister

Försvarsmakten ska föra en förteckning över alla risksituationer samt missförhållanden och brister som anknyter till frivillig militär utbildning.

Försvarsmakten ska utan dröjsmål till försvarsministeriet anmäla allvarliga risksituationer som eventuellt sammanhänger med verksamheten och som kan påverka utbildningens kvalitet och säkerhet.

2 kap.

Förbindelse

4 §
Avgivande av en förbindelse

En förbindelse enligt 28 § i lagen om frivilligt försvar avges skriftligen genom att en av Huvudstaben fastställd blankett fylls i. Blanketten kan också finnas i elektronisk form.

Förbindelsen med bilagor sänds till försvarsmaktens regionalbyrå eller Försvarsutbildningsföreningens distriktsbyrå.

5 §
Utredning till den som avger en förbindelse

Den som avger en förbindelse ska personligen ges en utredning om de rättigheter och skyldigheter som hör samman med att förbindelsen avges samt om registreringen av uppgifter om den som avger förbindelsen och om integritetsskyddet. Den som avger en förbindelse ska också upplysas om att han eller hon när som helst kan återkalla sin förbindelse, dock inte under sådana undantagsförhållanden som avses i 2 § i beredskapslagen (1080/1991). Utredningen och meddelandet ska lämnas innan den skriftliga förbindelsen ges.

6 §
Förbindelsens giltighet

Bestämmelser om hur länge förbindelsen är giltig finns i 28 § i lagen om frivilligt försvar. Av förbindelsen ska klart framgå den tidpunkt då förbindelsen börjar gälla och upphör att gälla.

7 §
Godkännande av en förbindelse

En förbindelse som ska avges till försvarsmakten godkänns av försvarsmaktens regionalbyrå.

Godkännandet av en förbindelse om handräckning förutsätter att personen har den utbildning eller annat kunnande som uppgiften förutsätter eller att han eller hon har förbundit sig att delta i den utbildning som uppgiften förutsätter.

8 §
Återkallelse av en förbindelse

Ett sådant beslut om godkännande av en förbindelse som fattats av försvarsmakten återkallas av försvarsmaktens regionalbyrå. Bestämmelser om hörande av parterna innan ett ärende avgörs finns i 34 i förvaltningslagen (434/2003).

Övriga bestämmelser om återkallelse av en förbindelse finns i 30 § i lagen om frivilligt försvar.

3 kap.

Förmåner

9 §
Dagpenningens storlek

Den som deltar i försvarsmaktens frivilliga övningar och i utbildning som försvarsmakten beställer av Försvarsutbildningsföreningen eller i uppgifter som avses i 23 och 27 § i lagen om frivilligt försvar betalas 3,80 euro i dagpenning varje utbildnings-, övnings- eller tjänstgöringsdygn.

Dagpenningen betalas av försvarsmakten.

10 §
Ersättning av resekostnader

Om en person som avses i 9 § 1 mom. själv har ordnat en sådan resa som avses i 34 § 1 mom. i lagen om frivilligt försvar, får han eller hon ersättning för detta, vilken till sitt belopp motsvarar resekostnaderna enligt den billigaste prisnivån för ett allmänt fortskaffningsmedel.

Ersättning för resekostnader som avses i denna paragraf betalas inte, om ersättning för resan i fråga betalas på andra grunder.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 december 2007

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Äldre regeringssekreterare
Minnamaria Nurminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.