1207/2007

Given i Helsingfors den 5 december 2007

Statsrådets förordning om anpassningsperiod och lämplighetsprov vid erkännande av yrkeskvalifikationer

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § 5 mom. i lagen av den 30 november 2007 om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om de kompensationsåtgärder som avses i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007), nedan erkännandelagen.

2 §
Anpassningsperiod

Under anpassningsperioden sköter sökanden en uppgift eller utövar ett yrke under handledning och tillsyn.

I ett villkorligt beslut om erkännande enligt 13 § 2 mom. i erkännandelagen bestäms anpassningsperiodens längd och uppgifterna och, i förekommande fall, den kompetens som krävs av den övervakande yrkesutövaren. Därtill kan ett villkorligt beslut om erkännande innehålla övriga nödvändiga villkor för avklarande av anpassningsperioden. Den övervakande yrkesutövaren skall under anpassningsperiodens gång anmäla om brister till den myndighet som ansvarar för erkännande av yrkeskvalifikationer i det fall att sökandens verksamhet åsamkar objektet för verksamheten allvarlig skada. Den myndighet som ansvarar för erkännande av yrkeskvalifikationer beslutar då eventuellt om att avbryta anpassningsperioden.

Den förmåga och det kunnande som krävs för utövande av ett yrke skall visas med ett intyg om anpassningsperioden som utfärdats av arbetsgivaren eller den övervakande yrkesutövaren.

3 §
Lämplighetsprov

I ett villkorligt beslut om erkännande enligt 13 § 2 mom. i erkännandelagen bestäms det huvudsakliga innehållet i lämplighetsprovet och vem som skall ordna det. Lämplighetsprovet skall ordnas i en högskola eller läroanstalt som enligt lagstiftningen har befogenhet att ge utbildning som leder till examen inom det område som ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer gäller.

Lämplighetsprovet kan också innehålla frågor som kräver kunskaper om sådan god yrkespraxis som tillämpas i Finland. Provet avläggs på finska eller svenska, om inte särskilda skäl talar emot det.

Det kan bestämmas att lämplighetsprovet är en sådan fristående examen eller del av en fristående examen som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998).

4 §
Obligatoriskt lämplighetsprov

Om en ansökan gäller behörighet för en tjänst eller uppgift för vilken det krävs en viss högskoleexamen i juridik, ordnas lämplighetsprovet av den fakultet vid ett universitet vid vilken juridiska examina kan avläggas.

Om en ansökan gäller behörighet för en tjänst eller uppgift för vilken det krävs att en viss examen avlagts eller vissa studier fullgjorts vid en polisläroinrättning, ordnas lämplighetsprovet av Polisyrkeshögskolan.

Om en ansökan gäller behörighet för en tjänst eller uppgift för vilken det krävs att en viss examen avlagts eller vissa studier fullgjorts vid Gräns- och sjöbevakningsskolan, ordnas lämplighetsprovet av Gräns- och sjöbevakningsskolan.

Om en ansökan gäller behörighet för uppgiften som en av revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin godkänd revisor, ordnas lämplighetsprovet av revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG (32005L0036); EGT nr L 255, 30.9.2005, s. 22

Helsingfors den 5 december 2007

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Regeringsråd
Maiju Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.